PL
EN


The Szewalski
INSTITUTE OF
FLUID-FLOW MACHINERY

Polish Academy of Sciences

Established in 1956

Opracowanie Zintegrowanych Technologii Wytwarzania Paliw i Energii z Biomasy, Odpadów Rolniczych i innych

Realizacja zadania badawczego jest dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Baltic Eco-Energy Cluster


Green Alternative for the Northern Poland Macroregion

Innovative Economy Program

Project no. UDA-POIG.01.03.01-22-078/09

SHM system based on Lamb waves propagation analysis

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Key Project nr POIG.01.01.02-00-013/08

Monitoring of Technical State of Construction
and Evaluation of its Lifespan (MONIT)

 

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Indywidualny Projekt Kluczowy nr POIG.01.01.02-00-015/08


Nowoczesne technologie materiałowe
stosowane w przemyśle lotniczym

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Login

TO TOP