Program

VI Bałtyckie Forum Biogazu

Otwarta konferencja na temat technologii biogazowych zorganizowana przez partnerów Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego dla władz lokalnych i regionalnych.

13-14 wrzesień 2018

  • substraty do produkcji biogazu (w tym odpady rolnicze i komunalne)
  • technologie separacji i recyklingu
  • biomasa z akwakultury a produkcja biogazu
  • biodegradacja odpadów i sterowanie tym procesem
  • biogaz, oczyszczanie, wzbogacanie i zastosowanie
  • aspekty środowiskowe, społeczno-ekonomiczne i prawne biogazowni
  • RDF, syngaz i ich zastosowania, kwestie technologiczne i prawne

Potwierdzeni prelengenci

prof. Guenter Busch
Cottbus University

The FORTEK oven - a conception for environmentally sound municipal waste (plastic) utilization in low-income communities

prof. Janusz Gołaszewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Fermentacja anaerobowa jako opcja fazy końca cyklu życia produktów bio-bazowych w świetle regulacji Unii Europejskiej (Environmental, socio-economic and legal aspects of biogas plants).

prof. Jochen Grossmann
GICON Dresden

New results from Algae production and techniques.

prof. Anna Sikora
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Wybrane procesy beztlenowego rozkładu materii organicznej obserwowane w bioreaktorach fermentacji wodorowych i metanowych (Selected issues of anaerobic digestion based on the studies on hydrogen- and methane-yielding bioreactors).

Michał Jasiulewicz
Politechnika Koszalińska

Gorzelnia zintegrowana z biogazownia - nowe efektywne rozwiazania wykorzystania biomasy do celów energetycznych (Distilary integrated with anaerobic digestion plant- new solution for utilization the biomass for energy purposes).

Renata Tomczak-Wandzel
Aquateam COWI AS, Norway

Test the effects of co-digesting waste available from the salmon aquaculture sector with regional sewage sludge on improved methane yield and digestate’s nutrient content.

Jan Cebula i inni
Akademia Techniczno-Humanistyczna

Wykorzystanie odchodów ptasich do produkcji biogazu.

Jan Cebula i inni
Akademia Techniczno-Humanistyczna

Badania usuwania siarkowodoru w trakcie fermentacji metanowej odchodów ptasich.

Jan Cebula i inni
Akademia Techniczno-Humanistyczna

Fermentacja odseparowanej biomasy z masy pofermentacyjnej

Jan Cebula i inni
Akademia Techniczno-Humanistyczna

Usuwanie fosforu i azotu z masy pofermentacyjnej.