PL
EN
HYDROFORUM 2019
Data publikacji: 17.04.2019

Przez dwa dni - 9-go i 10- go października 2019 r. - Dom Wypoczynkowy "Atrium" w Polańczyku był miejscem obrad IX Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej. Powrót do tradycyjnej nazwy HYDROFORUM oznaczał jednoznaczne nawiązanie do cyklu konferencji naukowo-technicznych i seminariów organizowanych do roku 2005 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Nawiązując do tradycji sprzed lat, konferencję powiązano już po raz drugi z wizytą techniczną - tym razem w Elektrowni Wodnej Solina.

Uczestnicy wizyty technicznej w Elektrowni Wodnej Solina
Chociaż pierwsze konferencje HYDROFORUM obejmowały całą tematykę wirnikowych maszyn hydraulicznych, to od początku hydroenergetyka znajdowała się w centrum zainteresowań. Zagadnienia strategii jej rozwoju były coraz wyraźniej obecne już w latach 80-tych. Inne zagadnienia nietechniczne - również prawne i ekonomiczne - zajmowały dużą część obrad od początku dorocznego cyklu zainicjowanego w roku 2011 i kontynuowanego później wspólnie przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN oraz Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Do niedawna - w ścisłej współpracy z grupą REECO GmbH, organizatorem wydarzeń RENEXPO na terenie państw Europy Środkowej i na Bałkanach, a także z Działem Handlowym Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie
Tegoroczna konferencja objęta była patronatem Ministra Energii oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Korzystała ze wsparcia rzeczowego ze strony PGE Energia Odnawialna SA i Instytutu Energetyki O/Gdańsk oraz patronów medialnych, wśród których wymienić należy czasopisma ”Energetyka Wodna” i „ZEK Hydro” oraz portal CIRE. Wsparcia finansowego (sponsoring) udzieliły: PGE EO SA i Instytut OZE oraz firmy WTW, Neostrain i Inora.
Liczba uczestników - 90 osób – okazała się zbliżona do rekordu z roku 2017. Zapewne liczba ta byłaby jeszcze większa, gdyby nie kolizja terminowa lub zbyt mały odstęp czasowy od takich wydarzeń jak HYDRO 2019, Rynek Energii Elektrycznej, czy targi POLEKO. Obrady podzielono na 7 sesji, w trakcie których wygłoszono 26 referatów i przeprowadzono jedną debatę panelową. Na wysoką ocenę konferencji przez jej uczestników wpłynął niewątpliwie duży udział referatów o charakterze technicznym i naukowo-technicznym. Przedstawiono je w pięciu sesjach obejmujących kolejno: małą energetykę wodną i odzysk energii w przemysłowych i komunalnych instalacjach hydraulicznych, ochronę środowiska, projektowanie i eksploatację infrastruktury hydrotechnicznej, eksploatację, modernizację i badania maszyn i urządzeń hydroenergetycznych, projektowanie turbin wodnych i inne prace badawczo-rozwojowe. Zagadnieniom strategicznym i ekonomiczno-prawnym poświęcona była sesja pierwsza, zaś miejscu energetyki wodnej w dokumentach strategicznych Polski i krajów regionu – debata panelowa prowadzona tradycyjnie przez prezesa honorowego TEW – inż. Stanisława Lewandowskiego. Silną obecność tematyki naukowo-technicznej organizatorzy poczytują sobie za sukces, gdyż zabiegali o to ze zmiennym szczęściem przez długie lata. Zabrakło wystąpień zawierających informacje o doświadczeniach eksploatacyjnych. Organizatorzy są jednak świadomi, że na przeszkodzie większej aktywności przedstawicieli spółek energetycznych stoją często dość złożone procedury wewnętrzne
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele wszystkich największych korporacji energetycznych, dostawcy wyposażenia i usług, biur projektowych, uczelni i ośrodków badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Źródłem satysfakcji był dla organizatorów udział przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także wieloosobowych delegacji z Ukrainy i Litwy. W skład tych ostatnich wchodzili członkowie zarządów krajowych towarzystw hydroenergetycznych, w tym prezes zarządu stowarzyszenia „Hydroenergetyka Ukrainy”, p. Semen Potasznik, i prezes honorowy Litewskiego Towarzystwa Hydroenergetycznego, prof. Petras Punys. W konferencji wziął też udział p. George Thomson, współwłaściciel kanadyjskiej firmy Thordon Inc. Jak zwykle, obrady były prowadzone z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego.
Bardziej obszerne sprawozdanie z konferencji ukaże się w ciągu najbliższego miesiąca. Książka streszczeń jest już dostępna z zakładki „Biblioteka/Opracowania i publikacje” na stronie internetowej Towarzystwa Elektrowni Wodnych. Od początku roku 2020 z zakładki „Konferencje” będzie można pobrać też wersje pdf prezentacji konferencyjnych. Autorzy wybranych referatów zostaną natomiast zaproszeni do przygotowania artykułów pokonferencyjnych przeznaczonych do kwartalników naukowych „Acta Energetica” i „ Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery”.

DO GÓRY