PL
EN
V edycja projektu InnoDoktorant
Data publikacji: 20.03.2013

W dniu 3 marca 2013 roku w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów doktorantom w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, V edycja”. Wśród zaproszonych gości obecni byli: laureaci konkursu i ich promotorzy, rektorzy pomorskich uczelni, dyrektorzy instytutów naukowych, przedstawiciele biznesu oraz uczelni jak również instytutów PAN z naszego województwa. Stypendia doktorantom wręczał, w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, Pan Marszałek Mieczysław Struk.

W tym roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia 59 doktorantom z naszego regionu, w wysokości do 30 000 zł każde. Otrzymali je doktoranci, których prace ukierunkowane są na wdrożenia i mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego województwa. Stypendia mają umożliwiać przezwyciężanie barier finansowych związanych z prowadzonymi badaniami oraz zdobywaniem niezbędnych materiałów, jak również wzrost poziomu dostępu do wiedzy i nowoczesnych metod badawczych. Zasadniczym celem projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego.

O stypendium mogli ubiegać się doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski na uczelniach lub innych placówkach naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Pomorskiego, uprawnionych do nadania stopnia naukowego doktora, przygotowujący prace doktorskie z dyscyplin i specjalności naukowych, wymienionych jako preferowane do wsparcia w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego.

Do Departamentu Rozwoju Gospodarczego wpłynęło ponad 100 wniosków, z których wybrano 59, których autorom przyznano stypendia. Wśród zwycięzców znaleźli się także doktoranci Instytutu Maszyn Przepływowych PAN – 9 nagrodzonych.

Lista stypendystów Instytutu Maszyn Przepływowych PAN:

  1. Zakrzewski Witold Adam
  2. Ziółkowski Paweł
  3. Żmuda-Trzebiatowska Iwona
  4. Berendt Artur
  5. Góralczyk Adam Maciej
  6. Lewandowski Tomasz Marek
  7. Izdebski Tomasz
  8. Grochowska Katarzyna Julia
  9. Grucelski Arkadiusz Tomasz

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stypendyści Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

Stypendyści Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

DO GÓRY