PL
EN

Nota biograficzna

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, ur. w 1948, jest aktualnie Dyrektorem i Kierownikiem Zakładu Energetyki Rozproszonej w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz nauczycielem akademickim pracującym na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Studia wyższe ukończył na wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1972), uzyskując stopień mgr inż. mechanika. Doktorat obronił w IMP PAN (1979), a habilitację na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1986 ). Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1995.

Osiagnięcia, nagrody i wyróżnienia

 • Profesor Jan Kiciński został w lipcu 2011 powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi Marka Sawickiego, na eksperta rządowego do spraw rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich.
 • Jest ekspertem w zakresie Bioenergii w EII Team (ang. EII Team – czyli European Industrial Initiatives). EII Team jest jedną z sześciu Europejskich Inicjatyw Przemysłowych (w obszarze bioenergii, energetyki wiatrowej, energetyki słonecznej, CCS, Smart Grids oraz składowanie CO2) funkcjonujących w ramach Strategicznego Planu Działań dla Technologii Energetycznych (ang. Strategic Energy Technology Plan, w skrócie Set Plan).
  Głównym celem EII jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w badania i innowacje w sektorach, w których wspólne działania na poziomie UE przyniosą większą wartość dodaną oraz pozwolą przezwyciężyć bariery, które są trudne do pokonania dla pojedynczego kraju.
 • Jan Kiciński został powołany w lipcu 2011 r. przez wiceprezesa PAN, w skład Komitetu Problemów Energetyki przy Wydziale Nauk Technicznych PAN, na kadencję 2011-2014.
 • Prof. J. Kiciński był też głównym pomysłodawcą i osobą kontaktową w projekcie „Centrum Doskonałości: Czyste i bezpieczne technologie w energetyce”, finansowanym w całości przez  UE.
 • Prof. J. Kiciński jest laureatem:
  • Nagrody Badawczej Prezesa PAN
  • prestiżowej Nagrody Badawczej Siemensa
  • dwukrotnie Nagrody Sekretarza Naukowego PAN
  • nagrody indywidualnej Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
  • nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej (zespołowej II stopnia)
 • Kierowany przez prof. J. Kicińskiego, przy współpracy z AGH w Krakowie,  projekt w ramach SPO WKP 1.4.4 „Model zintegrowanego środowiska zarządzania utrzymaniem parku maszynowego” został wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (patrz: publikacja: Konkurencyjni, Warszawa 2009, str. 54 -55).

Kierowanie konsorcjami naukowo-przemysłowymi i sieciami naukowymi

Prof. J. Kiciński w 2004 roku został powołany na stanowisko Dyrektora ogólnopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii „RIMAMI”, skupiającego kilka uniwersytetów i wybrane zakłady energetyczne (w tym niektóre duże elektrownie).

W 2006 r. został powołany na Koordynatora ogólnopolskiej Sieci Naukowej EKO-ENERGIA, skupiającej 8 instytutów resortowych i PAN mających największe doświadczenie i dorobek w zakresie energetyki odnawialnej.

W 2007 roku powierzono mu stanowisko Przewodniczącego Rady Programowej Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, skupiającego ponad 100 podmiotów gospodarczych, samorządowych i naukowych. Jest to największy klaster tej branży w Polsce.

Udział w gremiach ogólnopolskich i międzynarodowych

Prof. J. Kiciński jest członkiem Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemowej (IIASA) w Laxenburgu przy Prezydium PAN, (uchwała/nominacja Prezydium PAN BWZ/148/KR/08 z 21 stycznia 2008).

Był członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ds. przygotowania  projektu Programu Operacyjnego "Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne" na lata 2007-2013 (nominacja/pismo DFS/422/BB/2005) a także był ekspertem w panelu tematycznym "Źródła i wykorzystywanie zasobów  energetycznych", w ramach Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020 (pismo/nominacja z 1/08/2007).

W 2003 powołany został w skład Komitetu Budowy Maszyn PAN i wybrany na stanowisko Przewodniczącego Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN. Na obecną kadencję został powtórnie wybrany na członka Komitetu Budowy Maszyn.

Wybrany został także na członka Komitetu Energetyki przy Prezydium PAN na aktualna kadencję.

W latach 2008 – 2010 był członkiem Rady Naukowo-Technicznej GK ENERGA.

Jest aktualnie członkiem Rady Programowej kilku czasopism o zasięgu międzynarodowym (m.in. Tribology) oraz ogólnopolskim (m.in.  Diagnostyka, Napędy i Sterowanie).

DO GÓRY