PL
EN

Doświadczenie w kierowaniu projektami finansowanymi przez UE

Dzięki przedsiębiorczości i zaangażowaniu pana Profesora Kicińskiego, Instytut Maszyn Przepływowych realizuje parę ważnych i dużych projektów.

Program Strategiczny

Największym projektem w trakcie realizacji, którego Profesor Kiciński jest Kierownikiem to Program Strategiczny pt. „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Łączny budżet projektu wynosi 110 mln (łącznie z wkładem przemysłu) i jest to największy projekt badawczy w Polsce. W jego realizację, oprócz IMP PAN, zaangażowane są dwie uczelnie wyższe: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski i Politechnika Gdańska oraz dwa instytuty resortowe: Instytut Energetyki i Instytut Chemicznej Obróbki Węgla.

Czas realizacji projektu przewidziany jest na lata 2010 do 1015. Jego cechą charakterystyczną jest wyjątkowo wysokie zaangażowanie przemysłu. Koncern ENERGA zaangażował bezpośrednio w badania naukowe w ramach tego projektu ok. 40 mln zł, a dalsze 200 mln zł są przewidziane przez koncern w budowę infrastruktury i zaplecza niezbędnego do wdrożenia wyników projektu. Efektem projektu mają być m.in. pilotażowy układ poligeneracyjny w Żychlinie (kocioł wielopaliwowy, układ ORC) powiązany funkcjonalnie z koncepcją modernizacji lokalnych ciepłowni do układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, pilotażowy układ kogeneracyjny z silnikiem spalinowym na syngaz dla zakładów przetwórstwa biomasy w Szepietowie oraz 10 innych mniejszych instalacji demonstracyjnych takich jak pilotażowe mikrobiogazownie fermentacyjne i pizolityczne, czy biorafinerie przewidziane dla odbiorcy indywidualnego.

Projekt Kluczowy

Jest również kierownikiem „Projektu Kluczowego” finansowanego w ramach funduszy strukturalnych POIG z tzw. listy indykatywnej Ministerstwa, pt. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”. Projekt ten, z budżetem ok. 40 mln zł jest nakierowany na opracowanie technologii kogeneracyjnych bazujących na OZE w skali gospodarstwa domowego (domowe mikrosiłownie, mikrobiogazownie itd.). W jego realizację, oprócz IMP PAN, zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Politechnika Gdańska i Politechnika Wrocławska oraz Instytut Energetyki.

Absolutną nowością projektu są biogazownie fermentacyjne na rośliny wodne, całkowicie bezemisyjne. Nie ma podobnych instalacji w kraju. Oryginalnym pomysłem jest także wykorzystanie małych, wielopaliwowych kotłów do kogeneracyjnej produkcji ciepła i prądu poprzez ich integrację z mikroturbiną ORC na czynniki niskowrzące. Dzięki temu sprawność całkowita urządzenia może przekraczać 90%. Mała moc tych urządzeń (od kilku do kilkudziesięciu KW) pozwala na ich przyszłą masową implementację nawet w indywidualnych gospodarstwach domowych. Podobne kierunki badań są prowadzone w USA i niektórych krajach UE (np.: w Wielkiej Brytanii) i według ocen wielu zagranicznych specjalistów potencjalny rynek zbytu na tego typu urządzenia liczy się w milionach nabywców.

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Profesor jest również przewodniczącym Rady Programowej Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego – BKEE oraz jego założycielem. Klaster ten skupia dzisiaj ok. 100 podmiotów. To największy klaster tej branży w Polsce. Ponad 50 procent składu BKEE stanowią firmy i przedsiębiorstwa przemysłowe, reszta to jednostki samorządowe i naukowe. Klaster BKEE uzyskał w specjalnym konkursie status klastra kluczowego, a więc klastra o największym znaczeniu dla makroregionu Polski północnej. W chwili obecnej Instytut organizuje sieć powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami i selekcjonuje produkty/instalacje o największym wskaźniku sukcesu rynkowego. Przygotowywane są także projekty nakierowane na pozyskanie nowoczesnej bazy laboratoryjnej dla testowania i doprowadzenia do dojrzałości wdrożeniowej wyselekcjonowanych produktów. W ramach BKEE prowadzonych jest aktualnie kilka projektów zarówno w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych jak i unijnych w ramach programu BSE (Baltic Sea Region).

Bioenergy Promotion

Jan Kiciński jest koordynatorem projektu Bioenergy Promotion z ramienia Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego. Jest to program unijny wykorzystujący możliwości tego Klastra. W projekcie bierze udział 36 podmiotów gospodarczych, władz regionalnych oraz jednostek naukowych z 11 krajów regionu morza Bałtyckiego (w tym z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji oraz Białorusi). Projekt ten, uznany za strategiczny, został wyróżniony pośród 24 zatwierdzonych do finansowania projektów Programu Współpracy BSR (Baltic See Region) w latach 2008-2011.

Do głównych celów projektu należą:

 

  • ustalanie kryteriów i rozwijanie strategii zrównoważonego rozwoju bioenergetyki.
  • analiza i badania rynku bioenergii w regionie.
  • wspieranie rynku i możliwości technologicznych.
  • gromadzenie i dystrybucja informacji.

Budżet projektu to ok. 5,3 mln Euro a termin zakończenia jego realizacji to grudzień 2011.

Projekt PEA

Prof. Kiciński jest Dyrektorem Projektu PEA z ramienia IMP PAN.

Głównym celem Projektu PEA jest wsparcie rozwoju regionalnego poprzez usprawnienie łańcuchów wartości dodanej związanych z energetyką. Partnerstwo w projekcie PEA tworzy 21 podmiotów z 6 krajów regionu Morza Bałtyckiego. Wśród nich jest 11 organów władz publicznych, 7 instytucji badawczych i 3 partnerów odgrywających dominującą rolę na arenie politycznej. W trakcie trwania projektu opracowane zostaną profile regionów, które będą mogły korzystnie wpłynąć na ich sytuację gospodarczą. Będą one odzwierciedlać łańcuchy wartości dodanej i całościowe podejście regionów.

Celem projektu PEA jest zebranie, wymiana, przeniesienie i dostosowanie już w znacznym stopniu rozwiniętych, nowych rozwiązań do poszczególnych regionów w całym rejonie Morza Bałtyckiego. Wsparciem będą nowe moduły szkoleniowe dla pracowników branży energetycznej (np. zarządca infrastruktury) oraz pozostałych użytkowników i decydentów, umożliwiające im wdrażanie i dalszy rozwój strategii i przedsięwzięć. Wszystkie działania
będą stale oceniane, zapewniając w ten sposób wysoki poziom jakości rezultatów.

Kluczowymi wynikami będą: Regionalne Strategie Energetyczne i ich faktyczne wdrożenia; Bałtyckie Kompendium Energetyczne, które będzie obszernym przewodnikiem pomocnym w nowym formułowaniu i zmianach w polityce energetycznej; Bałtycka Deklaracja Energetyczna zobowiązująca podpisujące ją regiony i organizacje do dalszej współpracy w Bałtyckiej Radzie Energetycznej, która w długim okresie po zakończeniu projektu PEA będzie kontynuowała pracę w nim zainicjowaną. Wszystkie te wyniki wpłyną na atrakcyjność i konkurencyjność miast partnerskich oraz powszechne uznanie zdobytych doświadczeń w regionie Morza Bałtyckiego.

Inne projekty

Prof. J. Kiciński był kierownikiem trzech projektów celowych finansowanych ze środków UE, których efektem były wdrożenia przemysłowe z zakresu nowoczesnych systemów diagnostyki technicznej w energetyce, umowy:

  • WKP_1/1.4.4/1/2005/9/9/574/2006/U,
  • WKP_1/1.4.4/1/2005/6/6/569/2006/U,
  • WKP_1/1.4.3/1/2004/96/96/192/2006/U.

 

Oryginalny zwłaszcza był tu projekt „Wirtualna Elektrownia”, jedyny w swoim rodzaju system weryfikacji danych i kształcenia kadr.

Prof. J. Kiciński był kierownikiem dużego Projektu Badawczego Zamawianego - PBZ 038-06, skupiającego działalność sześciu zespołów badawczych z całego kraju i nakierowanego na opracowanie pierwszego polskiego systemu nadzoru drganiowego turbozespołów dużej mocy.

W kolejnym Projekcie Badawczym Zamawianym - PBZ-KBN-025/T10/2000 (zakończonym w 2005 roku) był głównym koordynatorem prac kilkunastu zespołów badawczych. Był też kierownikiem Projektu Badawczego Zamawianego „DIADYN” (zakończonego w 2008 r.), w realizację którego zaangażowanych było ok. 40 zespołów badawczych z całego kraju.  Projekty te nakierowane były głównie na diagnostykę i modelowanie procesów zachodzących w dużych obiektach energetycznych.

Był też kierownikiem kilku projektów własnych tzw. "grantów” Komitetu Badań Naukowych oraz kierownikiem kilkudziesięciu prac zleconych bezpośrednio przez przemysł, głównie energetyczny.

DO GÓRY