PL
EN

Doświadczenie w kierowaniu projektami finansowanymi przez UE

Dzięki przedsiębiorczości i zaangażowaniu pana Profesora Kicińskiego, Instytut Maszyn Przepływowych realizuje parę ważnych i dużych projektów.

Program Strategiczny

Największym projektem w trakcie realizacji, którego Profesor Kiciński jest Kierownikiem to Program Strategiczny pt. „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Łączny budżet projektu wynosi 110 mln (łącznie z wkładem przemysłu) i jest to największy projekt badawczy w Polsce. W jego realizację, oprócz IMP PAN, zaangażowane są dwie uczelnie wyższe: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski i Politechnika Gdańska oraz dwa instytuty resortowe: Instytut Energetyki i Instytut Chemicznej Obróbki Węgla.

Czas realizacji projektu przewidziany jest na lata 2010 do 1015. Jego cechą charakterystyczną jest wyjątkowo wysokie zaangażowanie przemysłu. Koncern ENERGA zaangażował bezpośrednio w badania naukowe w ramach tego projektu ok. 40 mln zł, a dalsze 200 mln zł są przewidziane przez koncern w budowę infrastruktury i zaplecza niezbędnego do wdrożenia wyników projektu. Efektem projektu mają być m.in. pilotażowy układ poligeneracyjny w Żychlinie (kocioł wielopaliwowy, układ ORC) powiązany funkcjonalnie z koncepcją modernizacji lokalnych ciepłowni do układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, pilotażowy układ kogeneracyjny z silnikiem spalinowym na syngaz dla zakładów przetwórstwa biomasy w Szepietowie oraz 10 innych mniejszych instalacji demonstracyjnych takich jak pilotażowe mikrobiogazownie fermentacyjne i pizolityczne, czy biorafinerie przewidziane dla odbiorcy indywidualnego.

Projekt Kluczowy

Jest również kierownikiem „Projektu Kluczowego” finansowanego w ramach funduszy strukturalnych POIG z tzw. listy indykatywnej Ministerstwa, pt. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”. Projekt ten, z budżetem ok. 40 mln zł jest nakierowany na opracowanie technologii kogeneracyjnych bazujących na OZE w skali gospodarstwa domowego (domowe mikrosiłownie, mikrobiogazownie itd.). W jego realizację, oprócz IMP PAN, zaangażowane są trzy uczelnie wyższe: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Politechnika Gdańska i Politechnika Wrocławska oraz Instytut Energetyki.

Absolutną nowością projektu są biogazownie fermentacyjne na rośliny wodne, całkowicie bezemisyjne. Nie ma podobnych instalacji w kraju. Oryginalnym pomysłem jest także wykorzystanie małych, wielopaliwowych kotłów do kogeneracyjnej produkcji ciepła i prądu poprzez ich integrację z mikroturbiną ORC na czynniki niskowrzące. Dzięki temu sprawność całkowita urządzenia może przekraczać 90%. Mała moc tych urządzeń (od kilku do kilkudziesięciu KW) pozwala na ich przyszłą masową implementację nawet w indywidualnych gospodarstwach domowych. Podobne kierunki badań są prowadzone w USA i niektórych krajach UE (np.: w Wielkiej Brytanii) i według ocen wielu zagranicznych specjalistów potencjalny rynek zbytu na tego typu urządzenia liczy się w milionach nabywców.

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Profesor jest również przewodniczącym Rady Programowej Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego – BKEE oraz jego założycielem. Klaster ten skupia dzisiaj ok. 100 podmiotów. To największy klaster tej branży w Polsce. Ponad 50 procent składu BKEE stanowią firmy i przedsiębiorstwa przemysłowe, reszta to jednostki samorządowe i naukowe. Klaster BKEE uzyskał w specjalnym konkursie status klastra kluczowego, a więc klastra o największym znaczeniu dla makroregionu Polski północnej. W chwili obecnej Instytut organizuje sieć powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami i selekcjonuje produkty/instalacje o największym wskaźniku sukcesu rynkowego. Przygotowywane są także projekty nakierowane na pozyskanie nowoczesnej bazy laboratoryjnej dla testowania i doprowadzenia do dojrzałości wdrożeniowej wyselekcjonowanych produktów. W ramach BKEE prowadzonych jest aktualnie kilka projektów zarówno w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych jak i unijnych w ramach programu BSE (Baltic Sea Region).

Bioenergy Promotion

Jan Kiciński jest koordynatorem projektu Bioenergy Promotion z ramienia Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego. Jest to program unijny wykorzystujący możliwości tego Klastra. W projekcie bierze udział 36 podmiotów gospodarczych, władz regionalnych oraz jednostek naukowych z 11 krajów regionu morza Bałtyckiego (w tym z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji oraz Białorusi). Projekt ten, uznany za strategiczny, został wyróżniony pośród 24 zatwierdzonych do finansowania projektów Programu Współpracy BSR (Baltic See Region) w latach 2008-2011.

Do głównych celów projektu należą:

 

  • ustalanie kryteriów i rozwijanie strategii zrównoważonego rozwoju bioenergetyki.
  • analiza i badania rynku bioenergii w regionie.
  • wspieranie rynku i możliwości technologicznych.
  • gromadzenie i dystrybucja informacji.

Budżet projektu to ok. 5,3 mln Euro a termin zakończenia jego realizacji to grudzień 2011.

Projekt PEA

Prof. Kiciński jest Dyrektorem Projektu PEA z ramienia IMP PAN.

Głównym celem Projektu PEA jest wsparcie rozwoju regionalnego poprzez usprawnienie łańcuchów wartości dodanej związanych z energetyką. Partnerstwo w projekcie PEA tworzy 21 podmiotów z 6 krajów regionu Morza Bałtyckiego. Wśród nich jest 11 organów władz publicznych, 7 instytucji badawczych i 3 partnerów odgrywających dominującą rolę na arenie politycznej. W trakcie trwania projektu opracowane zostaną profile regionów, które będą mogły korzystnie wpłynąć na ich sytuację gospodarczą. Będą one odzwierciedlać łańcuchy wartości dodanej i całościowe podejście regionów.

Celem projektu PEA jest zebranie, wymiana, przeniesienie i dostosowanie już w znacznym stopniu rozwiniętych, nowych rozwiązań do poszczególnych regionów w całym rejonie Morza Bałtyckiego. Wsparciem będą nowe moduły szkoleniowe dla pracowników branży energetycznej (np. zarządca infrastruktury) oraz pozostałych użytkowników i decydentów, umożliwiające im wdrażanie i dalszy rozwój strategii i przedsięwzięć. Wszystkie działania
będą stale oceniane, zapewniając w ten sposób wysoki poziom jakości rezultatów.

Kluczowymi wynikami będą: Regionalne Strategie Energetyczne i ich faktyczne wdrożenia; Bałtyckie Kompendium Energetyczne, które będzie obszernym przewodnikiem pomocnym w nowym formułowaniu i zmianach w polityce energetycznej; Bałtycka Deklaracja Energetyczna zobowiązująca podpisujące ją regiony i organizacje do dalszej współpracy w Bałtyckiej Radzie Energetycznej, która w długim okresie po zakończeniu projektu PEA będzie kontynuowała pracę w nim zainicjowaną. Wszystkie te wyniki wpłyną na atrakcyjność i konkurencyjność miast partnerskich oraz powszechne uznanie zdobytych doświadczeń w regionie Morza Bałtyckiego.

Inne projekty

Prof. J. Kiciński był kierownikiem trzech projektów celowych finansowanych ze środków UE, których efektem były wdrożenia przemysłowe z zakresu nowoczesnych systemów diagnostyki technicznej w energetyce, umowy:

  • WKP_1/1.4.4/1/2005/9/9/574/2006/U,
  • WKP_1/1.4.4/1/2005/6/6/569/2006/U,
  • WKP_1/1.4.3/1/2004/96/96/192/2006/U.

 

Oryginalny zwłaszcza był tu projekt „Wirtualna Elektrownia”, jedyny w swoim rodzaju system weryfikacji danych i kształcenia kadr.

Prof. J. Kiciński był kierownikiem dużego Projektu Badawczego Zamawianego - PBZ 038-06, skupiającego działalność sześciu zespołów badawczych z całego kraju i nakierowanego na opracowanie pierwszego polskiego systemu nadzoru drganiowego turbozespołów dużej mocy.

W kolejnym Projekcie Badawczym Zamawianym - PBZ-KBN-025/T10/2000 (zakończonym w 2005 roku) był głównym koordynatorem prac kilkunastu zespołów badawczych. Był też kierownikiem Projektu Badawczego Zamawianego „DIADYN” (zakończonego w 2008 r.), w realizację którego zaangażowanych było ok. 40 zespołów badawczych z całego kraju.  Projekty te nakierowane były głównie na diagnostykę i modelowanie procesów zachodzących w dużych obiektach energetycznych.

Był też kierownikiem kilku projektów własnych tzw. "grantów” Komitetu Badań Naukowych oraz kierownikiem kilkudziesięciu prac zleconych bezpośrednio przez przemysł, głównie energetyczny.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY