PL
EN

Nota Biograficzna

Jarosław Mikielewicz urodził się dnia 10 kwietnia 1941 roku w Wilnie. Studia wyższe odbywał w latach 1959-1964 na Wydziale Maszynowym Politechniki Gdańskiej i uzyskał stopień magistra inżyniera mechanika. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu w 1968 roku Rada Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt: "Analiza możliwości zastosowania "Płynnych żeber" w wysokotemperaturowym rekuperatorze różnociśnieniowym", a stopień naukowy doktora habilitowanego - w roku 1972 Rada Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt: "Wybrane zagadnienia generacji pary czynnika niskowrzącego w obiegu siłowni dwuczynnikowej".

Odbywał staże naukowe w zakresie Wymiany Ciepła: w Instytucie Fizyki Ciepła AN ZSRR w Nowosybirsku, w Instytucie Wymiany Ciepła i Masy AN BSRR w Mińsku, w Uniwersytecie Delaware, w Uniwersytecie Michigan, w Massachusetts Institute of Technology w USA. W latach 1981-1982 przebywał w Brown University w USA jako Visiting Professor. W 1986 w ramach stypendium DAAD przebywał przez miesiąc w czterech uniwersytetach niemieckich, a w 1988 roku przebywał przez miesiąc w trzech uniwersytetach amerykańskich w ramach Amerykańskiej Akademii Nauk. W 1991 roku przez miesiąc przebywał w Kanadzie na zaproszenie McMaster University. Odwiedził wówczas szereg uniwersytetów oraz kanadyjskich ośrodków naukowych.

Prof. J. Mikielewicz podjął pracę w 1964 roku zajmując kolejne stanowiska naukowe począwszy od asystenta stażysty w Politechnice Gdańskiej, poprzez asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta aż do profesora zwyczajnego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych nadała mu Rada Państwa uchwałą z dnia 13 września 1979 roku. W grudniu 1990 roku na podstawie przewodu pozytywnie zaopiniowanego przez CKK Sekretarz Akademii powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1972 roku był Kierownikiem Zakładu Termodynamiki i Wymiany Ciepła w IMP PAN aż do 1992 roku. W 1992 roku został wybrany przez Radę Naukową Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na stanowisko Zastępcy Dyrektora d/s Naukowych Instytutu a w 1998 na Dyrektora Naczelnego Instytutu. Jest wieloletnim Przewodniczącym Komitetu Termodynamiki i Spalania.

Oprócz pracy naukowo-badawczej prowadził od 1972 r. pracę dydaktyczną, początkowo w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, a następnie w Politechnice Gdańskiej. W 2004 został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa przez Politechnikę Krakowską, a w roku 2009 przez Politechnikę Koszalińską.

W 2010 roku został powołany na przewodniczącego oddziału PAN w Gdańsku.

DO GÓRY