PL
EN

Doktor Honoris Causa

Doktor Honoris Causa
Politechniki Krakowskiej i Politechniki Koszalińskiej

Oficjalna uroczystość w Politechnice Koszalińskiej odbyła się dnia 10.06.2009

Całokształt Działalności

Działalność zawodowa

1962

prof. Jan Madejski proponuje mu pracę w Katedrze Podstaw Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej - początek pracy naukowej

1964

otrzymuje dyplom mgra inż. Mechanika (maszyny cieplne tłokowe) w Politechnice Gdańskiej

1965

rozpoczyna pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Zakładzie Termodynamiki i Wymiany Ciepła na stanowisku asystenta

1968

broni tez pracy doktorskiej pt. Analiza możliwości zastosowania płynnych żeber w wysokotemperaturowym rekuperatorze różnociśnieniowym - promotorem jest prof. Jan Madejski - praca wyróżniona przez Radę Wydziału Budowy Maszyn PG i nagrodą Wydziału IV PAN w 1971 roku

1969

otrzymuje nominację na stanowisko adiunkta w IMP PAN - i rozpoczyna ścisłą współpracę z prof. Robertem Szewalskim nad koncepcją siłowni dwuczynnikowej

1972

zostaje kierownikiem Zakładu Termodynamiki i Wymiany Ciepła IMP PAN

1972

podsumowuje dorobek w zakresie generacji pary w obiegu dwuczynnikowym woda-freon w formie pracy habilitacyjnej pt. Wybrane zagadnienia generacji pary w obiegu dwuczynnikowym, której broni w 12 czerwca na Wydziale Budowy Maszyn P.G. - otrzymuje wyróżnienie, ma wtedy 31 lat

1973-1983

jest zatrudniony na ½ etatu na WSI w Koszalinie - za tę działalność zostaje odznaczony medalem honorowym WSI i medalem "Zasłużony dla województwa Koszalińskiego"

1979

otrzymuje tytuł profesora nadzwyczajnego (w wieku 38 lat)

1982

wyjeżdża na roczny kontrakt do Brown University jako Visiting Professor

1990

zostaje profesorem zwyczajnym

1992

Rada Naukowa IMP PAN wybiera go na stanowisko zastępcy dyrektora naczelnego w IMP PAN

1998

Rada Naukowa IMP PAN wybiera go na stanowisko dyrektora naczelnego. Stanowisko to pełni do chwili obecnej

2007

zastępca przewodniczącego Oddziału PAN w Gdańsku

2010

przewodniczący Oddziału PAN w Gdańsku

Funkcje i godności

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, od 23 maj 2002

W Politechnice Krakowskiej nadano mu 14 maja 2004r tytuł doktora honorowego tej Uczelni

Członek Prezydium Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN

Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN

Członek Sekcji Mechaniki Płynów KM PAN

Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Członek Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu

Redaktor Archives of Thermodynamics

Członek Rady Naukowej IMP PAN

Kilkuletni członek Rady Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej

Kilkuletni członek Rady Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Członek Rady Naukowo Technicznej Instytutu Energetyki, Członek Rady Naukowo Technicznej Centrum Techniki Okrętowej

Przez dwie kadencje członek KBN

Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych (2007-2010)

Członek Rady Redakcyjnej w międzynarodowym Komitecie Redakcyjnym czasopisma "Design in Nature", 2000

Członek Międzynarodowego Komitetu Baltic Heat Transfer Conferences

Członek Rady Programowej PHARE. Był delegatem Polski do V Ramowego Programu UE w Komisji "Energia", członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych (1999-2002)

Laureat Subsydia dla Uczonych Fundacji Nauki Polskiej 2002r

Został wybrany do Kolegium International Centre of Heat and Mass Transfer

Jest koordynatorem ze strony PAN d/s współpracy naukowej z Chinami

Jest członkiem jury konkursu o nagrodę SIEMENSA

Jest Członkiem Komitetu Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma Journal of Engineering Physics and Thermophysics, Minsk.

Odznaczenia państwowe i nagrody naukowe

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski


Nagrody:

Wydziału IV PAN 1972 za "płynne żebra"

Sekretarza PAN za "Modelowanie zjawisk występujących w przepływach dwufazowych" z zespołem

Naukowo-organizacyjną Sekretarza Wydziału Nauk Technicznych PAN za organizowanie prac w Komitecie Termodynamiki i Spalania PAN

Za wybitne osiągnięcia w zakresie przepływów wielofazowych od stu kilkudziesięcioosobowego środowiska mechaników, termodynamików i chemików z inżynierii chemicznej skupionego w Podsekcji Przepływów Wielofazowych Sekcji Mechaniki Płynów KM PAN.

Złota Odznaka Wydz. Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Srebrny Medal Wydz. Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Medal Wydz. Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

Medal 75-lecia Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni

Medal im. Stanisława Ochęduszki - Politechnika Śląska

Medal za zasługi dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Działalność naukowo-badawcza (ponad 170 prac naukowych)

Główne kierunki działalności naukowej prof. J. Mikielewicza to:

 • analiza nowych obiegów termodynamicznych siłowni
 • wymiana ciepła w wymiennikach przy pomocy nowych elementów tzw. płynnych żeber
 • problemy wrzenia w przepływie i nieizotermiczne przepływy para-ciecz
 • odparowanie w cienkich warstwach cieczy
 • rozrywanie się cienkich warstw cieczy na strugi, zagadnień zwilżalności
 • problemy stabilności przepływów dwufazowych para-ciecz w kanałach
 • przepływy krytyczne mieszanin dwufazowych para-ciecz
 • konwekcja naturalna w termosyfonie w zastosowaniu do "diody cieplnej"
 • zalewanie prętów paliwowych podczas awarii reaktora jądrowego
 • bezpośrednia kondensacja pary na przechłodzonej warstwie cieczy
 • analiza niekonwencjonalnych urządzeń i systemów konwersji energii, a szczególnie analiza kolektorów słonecznych i ich wykorzystania w warunkach krajowych.
 • Chłodzenie powierzchni przy pomocy strug cieczy
 • Mikrosiłownie parowe pracujące na czynnik niskowrzący

 

Podsumowaniem wiedzy prof. J. Mikielewicza o zjawiskach transportu masy, pędu i energii jest monografia pt. "Modelowanie zjawisk cieplno-przepływowych", wydana przez Wydawnictwo "Maszyny Przepływowe", tom 17, 1995 r.

Podsumowaniem prac prof. J. Mikielewicza nad ruchem i wymianą ciepła cienkich warstw cieczy płynących po powierzchni ciała stałego jest monografia współautorska ( z prof. M. Trelą) "Ruch i wymiana ciepła cienkich warstw cieczy" wydana przez Wydawnictwo "Maszyny Przepływowe", tom 23, 1998 r.

Z zakresu tematyki związanej z konwersją energii w niekonwencjonalnych urządzeniach, oprócz oryginalnych prac twórczych prof. J. Mikielewicz jest współautorem (z prof. J. Cieślińskim) monografii "Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii", wydana przez Wydawnictwo "Maszyny Przepływowe", tom 24, 1999 r.

Z zakresu tematyki związanej z chłodzeniem powierzchni przy pomocy strug cieczy oprócz oryginalnych prac twórczych prof. J. Mikielewicz jest współautorem (z prof. D. Mikielewiczem) monografii. "Chłodzenie powierzchni za pomocą osiosymetrycznych strug cieczy". Wydawnictwo Politechnika Gdańska, 2005.

Z zakresu ogólnej termodynamiki opublikował obszerny rozdział w monografii: Nature and Design WIT PRESS, 29-59, "The Lows of Thermodynamics: cell energy transfer".

W dniu 16 maja 2006 roku wygłosił w Sejmie RP wykład pt. "Badania konwersji energii i źródeł odnawialnych ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego". W ramach Sesji "Nauka dla Polski" będący podsumowaniem stanu rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kraju.

Szkolenie kadry i osiągnięcia w pracy dydaktycznej

Pod kierunkiem prof. J. Mikielewicza zakończono 16 przewodów doktorskich (w tym dwa cudzoziemców). Był opiekunem 6-ciu prac habilitacyjnych, które zostały już pomyślnie zakończone. Recenzował ok. 30 prac doktorskich i kilkanaście prac habilitacyjnych. Pięć prac doktorskich dotyczyło zagranicznych doktorantów, w tym jedna praca doktorska była broniona w Manchester University w Anglii a jedna dotyczyła licencjatu w Królewskim Instytucie Technologii w Sztokholmie. Opracowywał w formie opinii dorobek naukowy ok. dziesięciu kandydatów do tytułu profesora.

Prowadził wykłady z Mechaniki Ośrodków Ciągłych oraz z Termodynamiki szeroko pojętej (Termodynamika klasyczna, Termodynamika Procesów Nieodwracalnych, Wymiana Ciepła, Termodynamika Techniczna) dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Prowadził wykłady z Termodynamiki, Mechaniki Płynów, Wymiany Ciepła, Źródeł Odnawialnych na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej i Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej.

 • Był promotorem dwóch prac doktorskich, opiekunem naukowym trzech prac habilitacyjnych
 • Recenzował na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego: 3 prace doktorskie, dwie prace habilitacyjne, opracował 2 recenzje dorobku naukowo-badawczego i dydaktyczno-wychowawczego w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora oraz jedną recenzję całokształtu dorobku kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego. Był recenzentem kilku (5) monografii opublikowanych, w tym jako przyszłe prace habilitacyjne w Wydawnictwach PK. Otrzymał Medal 10-cio lecia WS Inż. Koszalin oraz Zasłużony dla Ziemi Koszalińskiej.
 • Prowadził przez blisko 30 lat wykłady z Termodynamiki, Mechaniki Płynów, Wymiany Ciepła, Silników Spalinowych na obecnym Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej.
DO GÓRY