PL
EN

Osiągnięcia w pracy dydaktycznej

Pod kierunkiem prof. J. Mikielewicza zakończono 15 przewodów doktorskich. Był opiekunem 6-ciu prac habilitacyjnych, które zostały już pomyślnie zakończone. Recenzował ok. 30 prac doktorskich i kilkanaście prac habilitacyjnych. Pięć prac doktorskich dotyczyło zagranicznych doktorantów, w tym jedna praca doktorska była broniona w Manchester University w Anglii a jedna dotycząca licencjatu w Królewskim Instytucie Technologii w Sztokholmie. Opracowywał w formie opinii dorobek naukowy ok. dziesięciu kandydatów do tytułu profesora.

Poza działalnością naukowo-badawczą prowadził działalność dydaktyczno- wychowawczą.

Przez szereg lat wykładał w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, a obecnie Politechnice Koszalińskiej, następnie w Politechnice Gdańskiej.

Prowadził wykłady z Mechaniki Ośrodków Ciągłych oraz z Termodynamiki szeroko pojętej (Termodynamika Klasyczna, Termodynamika Procesów Nieodwracalnych, Wymiana Ciepła, Termodynamika Techniczna) dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Nowe ujęcie Termodynamiki klasycznej i Technicznej w zastosowaniu m.in. do pól grawitacyjnych, elektrostatycznych, magnetycznych, zjawisk powierzchniowych zostało przedstawione w pracy "Zasady Termodynamiki" oraz w skryptach "Wybrane zagadnienia z Termomechaniki" i "Termodynamika w zarysie". Natomiast zagadnienia Wymiany Ciepła w skrypcie "Wymiana ciepła i masy w zarysie" oraz w skrypcie "Wymiana Ciepła". Wszystkie prace charakteryzuje nowatorstwo i współczesne ujęcie. Jest promotorem wielu prac magisterskich. Za działalność dydaktyczną otrzymał szereg nagród Rektora WSInż w Koszalinie oraz Medal "Zasłużony dla WSInż Koszalin", a także został wyróżniony przez władze województwa koszalińskiego Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju woj. koszalińskiego" w 1984 roku.

Prowadził wykłady na Studium Doktoranckim IMP, Studium Podyplomowym, szkoleniu personelu inżynieryjnego "Energoprojekt" Gdańsk. Wynikiem tej działalności są oryginalne materiały szkoleniowe. Prowadził także szereg seminariów szkoleniowych dla młodych pracowników nauki, np. z "Teorii eksperymentu".

DO GÓRY