PL
EN

Monografie, Publikacje, Patenty

Monografie i książki

 1. Analiza możliwości zastosowania "płynnych żeber" w wysokotemperaturowym rekuperatorze różnociśnieniowym. Praca doktorska na Wydz. Budowy Maszyn PG 1968, także Biuletyn IMP Nr 44/716/1972.
 2. Wybrane zagadnienia generacji pary w obiegu dwuczynnikowym. Praca habilitacyjna na Wydz. Budowy Maszyn PG 1972, także Biuletyn IMP 34/720/1972.
 3. Modelowanie procesów cieplno-przepływowych. Wydawnictwo Maszyny Przepływowe, Tom 17, 1994.
 4. Trela, J. Mikielewicz, Ruch i wymiana ciepła warstw cieczy. Wydawnictwo Maszyny Przepływowe, tom 23, 1998, Ossolineum, Wrocław.
 5. J. Mikielewicz, J. Cieśliński, Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. Wydawnictwo Maszyny Przepływowe, tom 24, 1998, Ossolineum, Wrocław.
 6. The Lows of Thermodynamics: cell energy transfer, Monografia: Nature and Design WIT PRESS, 29-59 , Red. M.W. Collins, J. Mikielewicz I inni
 7. Chłodzenie powierzchni za pomocą osiosymetrycznych strug cieczy.Wydawnictwo Politechnika Gdańska, 2005 Mikielewicz Dariusz i Mikielewicz Jarosław
 8. Metodyka obliczeń przepływu pary przez układy łopatkowe turbin dla celów . diagnostycznych Monografia "Modelowanie i Diagnostyka..." rozdz. 6.2, 186-208, IMP PAN, Gdańsk, 20052005 Mikielewicz Jarosław
 9. Obiegi termodynamiczne. Analiza energetyczna i egzergetyczna. Monografia "Modelowanie i Diagnostyka..." rozdz. 6.1, str 181-182 i 6.1.1., str. 182-185, IMP PAN, Gdańsk, 2005 Mikielewicz Jarosław
 10. Modelowanie przepływów i wymiany ciepła Monografia "Modelowanie i Diagnostyka..." Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk, 2005. Rozdział 5, str. 159-179 Mikielewicz Jarosław

Podręczniki i skrypty

 1. Wymiana ciepła i masy w zarysie, z P. Kubskim, Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 1979.
 2. Zasady termodynamiki, Zeszyty Naukowe IMP PAN Nr 182/1098/1984.
 3. Wybrane zagadnienia z Termomechaniki cz. I, z A. Rasmusem. Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 1988.
 4. Podstawy teoretyczne oszczędzania energii. Materiały seminarium "Oszczędzanie energii w przedsiębiorstwie", Resortowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, Gdańsk 1968.
 5. Podstawy Termodynamiki oraz Teoria Podobieństwa i Zasady Modelowania, Materiały Szkoleniowe dla "Energoprojektu", Gdańsk 1987.
 6. Wybrane zagadnienia ekologicznej gospodarki energią, z J. Cieślińskim, Skrypt dla Wydziału Mechanicznego PG, IMP PAN, Gdańsk.
 7. Wymiana ciepła, z B. Grochal, S. Polesek-Karczewska, S. Gumkowski, D. Mikielewicz .Skrypt dla Wydziału FTiMS PG, IMP PAN, Gdańsk, nr arch. 162/97.
 8. Termodynamika w zarysie,z H. Bieliński, D. Mikielewicz, Skrypt dla Wydziału FTiMS PG, IMP PAN, Gdańsk, nr arch. 163/97.
 9. Niekonwencjonalne źródła energii, z J. Cieślinskim, Polit. Gdańska 1996r.

Oryginalne prace twórcze

 1. On the Possibility of Applying "Liquid Fin" in a Different Pressure, High Temperature Recuperator, Bulletin de L Academie Polonaise des Sciences, Volume XVII, No 4, 1969, także referat i materiały Zjazd Katedr Jednoimiennych Termodynamiki, Poznań 1969.
 2. Liquid Fin - A New Device for Heat Transfer Equipment, z J. Madejskim, Int. Journal Heat and Mass Transfer, Vol. 14., pp. 357-363, 1971.
 3. Coefficient for Subcooled Saturated Boiling in a Channel, Int. Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 17., pp. 1129-1134, 1974, także referat na First Heat Transfer Conference, Rumunia, Iasi, 1974.
 4. Minimum Thickness of a Liquid Film Flowing Vertically Down a Solid Surface, z J.R. Moszyńskim, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 19, pp. 771-776, 1976.
 5. Breakdown of Shear Driven Liquid Film, z J.R. Moszyńskim, Prace IMP Nr 66, 1975.
 6. A Method for Correlating the Characteristics of Centrifugal Pumps in Two-Phase Flow, z D.G. Wilson i inni, Transaction of the ASME J. of Fluid Eng., Vol. 100, No 4, 1978.
 7. Heat Transfer Problems of Hollow Guide Venes Heating in Steam Turbines, z A. Konorskim i innymi, III Konferencja Turbin Parowych Wielkiej Mocy, Gdańsk, Prace IMP Nr 70-72, 1976.
 8. Generalized Characteristics of Electrical Conductance Film Thickness Gauges, z F.G. Hammitt, VI Konference Parni Turbiny Velkeho Vekonu, Plzen, 1975.
 9. On the Breakdown of Thin Liquid Films, z J.R. Moszyńskim, XII Biennal Fluid Dynamics Symposium, Białowieża, 1975.
 10. The Influence of Surface Roughness and the Presence of Gaseous Medium on the Wetability of Metals, z St. Szulc-Semiczek, 7th Symposium on Materials Properties National Bureau of Standards, Washington, 1977.
 11. Experimental Study of Evaporation and Breakdown of Thin Liquid Films Driven by Shear Stresses, z E. Ihnatowiczem i St. Gumkowskim, ASME Winter Annual Meeting, Dec. 1977, Atlanta USA, Paper 77-WA/HT-7, także Transactions of the ASME J. of Heat Transfer, Vol. 101, No 4, 1979.
 12. Wpływ zmian fazowych na wielkość naprężeń stycznych na granicy rozdziału faz. Prace IMP Nr 76, 1978.
 13. Experimental Investigation of Contact Angles of Rivulets Flowing Down a Vertical Solid Surface, z St. Semiczek-Szulc, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 21, 1978.
 14. An Improved Analysis of Breakdown of Thin Liquid Films, z J.R. Moszyńskim, Archiwum Mechaniki Stosowanej, 30, 4-5, Warszawa, 1978.
 15. Untersuchungen uber die Stabilitat der Wasserschiaht auf Turbinendschanfelen bei Nassdarupfstromung, z J. Krzyżanowskim, St. Gumkowskim i E. Ihnatowiczem, Breemstoff-Warme-Kraft, Band 32, 1980.
 16. Breakdown and Evaporation of Thin Shear Driven Liquid Films, z J.R. Moszyńskim, Int. Seminar Nuclear Reactor Safety Heat Transfer, Dubrovnik 1980, także książka pod red. S.G. Bankoff, N.H. Afgan "Heat Transfer in Nuclear Reactor Safety", McGraw-Hill Comp., 1982.
 17. Heat Transfer in a Channel at Supercritical Pressure, z M. Adeltem, Int. J. of Heat and Mass Transfer, Vol. 24, No 10, pp. 1667-1674, 1981.
 18. A Simplified Model of Flow Boiling Crisis, z B. Sedlerem, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 24, pp. 431-438, 1981.
 19. Dyfuzyjno-bezwładnościowy model separacji kropel z przepływu dwufazowego. Zeszyty Naukowe IMP 117/1019/81.
 20. An Analysis of the Pressure Gradient Effect on the Film Flow and its Stability, z E. Ihnatowiczem i St. Gumkowskim, Prace IMP Nr 81, 1981.
 21. Adiabatyczny przepływ warstwy cieczy w kanale. Prace IMP Nr 79, 1980.
 22. Analiza ruchu falowego cienkiego filmu cieczowego poruszanego przez naprężenia styczne na granicy rozdziału faz, z E. Ihnatowiczem, Prace IMP Nr 79, 1980, także Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Warszawa 1979.
 23. Próba teoretycznej analizy odrywania się kropel z powierzchni cienkiego filmu cieczowego, z E. Ihnatowiczem, IV Krajowa Konferencja Mechaniki Cieczy i Gazów, Łódź 1980, Zeszyty Naukowe IMP PAN Nr 92/987/1980.
 24. Początek ruchu kropel po powierzchni ciała wywołanego ruchem gazu, z M. Trelą, Zeszyty Naukowe IMP PAN Nr 137/1020/82.
 25. Studies of Wave Motion and Entrainment of Thin Liquid Film Driven by Shear Stresses, Colloquium Euromech 162, Jabłonna, Poland 1982.
 26. Przybliżona analiza oporu kropli odparowującej podczas przepływu, z P. Kubskim, Prace IMP Nr 81, 1981.
 27. Two-Phase Flow in a Vertical Pipe and the Phenomenon of Choking, z J. Kestinem, Brown University GEOFLO Report, USA, 1982.
 28. Cyfrowy model symulacyjny skojarzeniowego układu ogrzewania słonecznego, z innymi, Materiały Konferencji Naukowo Technicznej, Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii, Częstochowa 1981.
 29. Rozważania nad punktami osobliwymi w przestrzeniach wielowymiarowych w zastosowaniu do badania pewnych przepływów dwwufazowych, z Z. Bilickim, Materiały Szkoły Letniej Mechaniki Płynów, 1983, Zeszyty Naukowe IMP PAN Nr 169/ 1088/83.
 30. Wnioski z równań zachowania w adiabatycznym przepływie pierścieniowo-mgłowym, z Z. Bilickim, Zeszyty Naukowe IMP PAN Nr 180/1091/84.
 31. Wpływ oscylacji ośrodka na przejmowanie ciepła przez płytę pionową, z S. Doerfferem, Prace IMP Nr 88/1985.
 32. Conduction Heat Transfer in Liquid Rivulet Flow, z Abdul-Muhsin A. Ragab, Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Warszawa 1983.
 33. Wpływ siły Magnusa na zrywanie kropel z powierzchni filmu cieczowego, z B. Garsteckim, Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Warszawa 1983.
 34. Uproszczony algorytm do obliczania płaskich kolektorów słonecznych, z St. Gumkowskim, Zeszyty Naukowe IMP PAN Nr 194/1086/84.
 35. Model jednorodny i poślizgowy mieszaniny parowo-wodnej w zastosowaniu do obliczeń obiegu naturalnego kotła wodno-rurkowego, z Z. Bilickim, V Konf. Kotłowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Energet. Z94, 1986, XII Zjazd Termodynamików, Kraków-Rytro 1984.
 36. Model kolektora słonecznego z pochłanianiem energii w objętości, z B. Grochalem, Zeszyty Naukowe Polit. Śląskiej, Seria Energet. Z90, 1985.
 37. Singular Points in the Solutions of Two-Phase Flow Equations, z Z. Bilickim, ZAMM, Band 66, Heft. 4, 1986.
 38. Uproszczony sposób obliczania płaskich kolektorów słonecznych, Referat na Sesji Naukowej z okazji 40-lecia PG, 1985.
 39. Wpływ konfiguracji oraz warunków brzegowych komory na radiacyjną wymianę ciepła, z J. Stąsiekiem, Referat na Sesji Naukowej z okazji 40-lecia PG, 1985.
 40. Visual investigation of Gas Liquid Interface in Annular Two-Phase Flow, z B. Garsteckim i J. Stąsiekiem, Referat na Sesji Naukowej z okazji 40-lecia PG, 1985.
 41. Modele wymiany masy dla przepływów pierścieniowo-mgłowych, Szkoła Letnia Termodynamiki "Przepływy dwufazowe", Uniejów 1986.
 42. Wymiana ciepła podczas wrzenia w przepływie, Szkoła Letnia Termodynamiki "Przepływy dwufazowe", Uniejów 1986.
 43. Solar plate collectors and its applications in agriculture, z St. Gumkowskim, IV Nacionalna nauczno-techniceskaja konferencja o mezdunarodnom ucastie "Otoplenie ventilicia i klimaticna technika", Varna 1984, także Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, 1986.
 44. Minimum energii i minimum produkcji entropii w zastosowaniu do obliczeń stopnia zapełnienia w pęcherzykowym przepływie dwufazowym, z Z. Bilickim, Archiwum Termodynamiki, Vol. 5, nr 2, 1984.
 45. O pewnej niestabilności przepływu w równoległych pionowych kanałach, Zeszyty Naukowe IMP PAN Nr 185/1105/84.
 46. Radiacyjna wymiana ciepła w komorach wypełnionych gazem optycznie czynnym, z J. Stąsiekiem, Zeszyty Naukowe Polit. Poznańskiej Nr 18, 1986r.
 47. Analysis of an Annular-Mist Flow in a T-Junction, z E. Śliwickim, Int. J. Multiphase Flow, Vol.14, No 3, 1988.
 48. Heat Transfer During Flow of Optically Active Medium Inside Tube of Diffuse Grey Surface, z J. Stąsiekiem i A. Jędruchem, 1st World Conference on Experimental Heat Transfer Fluid Mechanics and Thermodynamics - Conf. Proceeding Paper No ENG/BSB-12, Dubrovnik 1988.
 49. Simulation System of the Heat-Technical Behavior of Buildings, z M. Jaskólskim, 11th Conference on Heating Ventilation and Air Conditioning, Budapeszt 1988.
 50. Problemy stabilności w obiegach z cyrkulacją naturalną, z H. Bielińskim, Symp. Zagadnienia Energetyki w Mechanice, Bielsko-Biała, 1987.
 51. Metoda symulacji układów ogrzewania słonecznego, z St. Gumkowskim, Symp. Zagadnienia Energetyki w Mechanice, Bielsko-Biała, 1987.
 52. Two-Phase Downflow in a Vertical Pipe and the Phenomenon of Choking, z Z. Bilickim i J. Kestinem, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 30, No 7, 1987.
 53. The influence of Oscillations on Natural Convection in Ship Tanks, z S. Doerfferem, Int. J. Heat and Fluid Flow, Vol. 7, No 1, 1986.
 54. Potencjał ewolucyjny dla jednorodnego modelu przepływu dwufazowego, z Z. Bilickim, Archiwum Termodynamiki, Vol. 5, No 4, 1986.
 55. Analiza ruchu konwekcyjnego w termosyfonach asymetrycznych otwartych i zamkniętych, z P. Downarem-Zapolskim, VIII Konf. Krajowa Mechaniki Płynów, Białowieża, 1988r.
 56. O możliwości zastosowania rur śrubowo- formowanych, z J. Iwickim, Inżynieria i aparatura chemiczna No, 1989.
 57. Odzysk ciepła za pomocą obiegów freonowych, Zesz. Nauk. Polit. Śląskiej, Energetyka, Z 106, 1989.
 58. Model wymiany ciepła awaryjnego zalewania rdzenia reaktora PWR, z S. Doerfferem, VII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Warszawa-Jadwisin, 1989.
 59. Modelling of Two-Phase Flows. Methods of Calculations of Two-Phase Parameters and Its Industrial Applications, z R.C. Funnell'em i B. Sedlerem, Zeszyty Naukowe IMP PAN 308/1207/90.
 60. Przejmowanie ciepła podczas kondensacji pary na laminarnej warstwie cieczy, referat, Zjazd Termodynamików, Kraków 1990.
 61. Uogólniona korelacja dla wrzenia nasyconego freonów podczas przepływu przez kanały poziome/I>, z innymi, Wyd. Politechniki Krakowskiej pt. "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych", Kraków 1991.
 62. Korelacja dla wrzenia nasyconego R12 podczas przepływu przez kanały poziome, z innymi, Wyd. Politechniki Krakowskiej pt. "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych", Kraków 1991.
 63. Korelacja opisująca proces wrzenia w przepływie dla R134a, z innymi, Wyd. Politechniki Krakowskiej pt. "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych", Kraków 1991.
 64. Postać inżynierska korelacji dla wrzenia w przepływie R12, R11 i R22 oraz przykład jej zastosowania do obliczeń parownika, z innymi, Wyd. Politechniki Krakowskiej pt. "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych", Kraków 1991.
 65. Badania charakterystyk termohydraulicznych w cienkościennych stalowych rurach o ściankach profilowanych, z innymi, Wyd. Politechniki Krakowskiej pt. "Rozwój maszyn i urządzeń chłodniczych w badaniach teoretycznych i eksperymentalnych", Kraków 1991.
 66. Nowy wymiennik do odzysku ciepła odpadowego, konstrukcja, zastosowanie, dane techniczne, z innymi, III Sympozjum "Zagadnienia energetyczne w mechanice", Bielsko-Biała 1991.
 67. Analiza diody termicznej z ogrzewaniem od dołu, z H. Bielińskim, III Sympozjum "Zagadnienia energetyczne w mechanice", Bielsko-Biała 1991.
 68. Utilization of Energy from Low Temperature Sources, z St. Gumkowskim, Proceedings of the PAN-NAS Workshop on Energy Conservation held in October 15-26 in Poland 1990. Special issue centre of Fundamental Problems of Mineral Resources and Energy Economy.
 69. Wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej, z B. Grochalem, opracowanie cząstkowe wykonane w ramach ekspertyzy Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Gdańsk 1991.
 70. A general correlation for saturated freon flow boiling in a horizontal tube, z innymi, Proceedings of Baltic Heat Transfer Conference, Göteborg, Sweden, Aug. 1991, także Recent Advances in Heat Transfer, ed. B. Sunden, A. Zukauskas, Elsevier Science, 1992.
 71. Rivulets formation on spray cooled horizontal tubes, z M. Trelą, Proceedings of Baltic Heat Transfer Conference, Göteborg, Sweden, Aug. 1991, także Recent Advances in Heat Transfer, ed. B. Sunden, A. Zukauskas, Elsevier Science, 1992.
 72. Condensation enhancement for R12 and R22 on a horizontal bundle of finned tubes, z Z. Boncą, Proceedings of Baltic Heat Transfer Conference, Göteborg, Sweden, Aug. 1991, także Recent Advances in Heat Transfer, ed. B. Sunden, A. Zukauskas, Elsevier Science, 1992.
 73. Heat transfer and pressure drop during flow boiling of CFC's and its oil mixtures in horizontal tubes, z R. Blaszewskim, Proceedings of Baltic Heat Transfer Conference, Göteborg, Sweden, Aug. 1991, także Recent Advances in Heat Transfer, ed. B. Sunden, A. Zukauskas, Elsevier Science, 1992.
 74. Natural convection in a single-phase loop, z H. Bielińskim, Proceedings of Baltic Heat Transfer Conference, Göteborg, Sweden, Aug. 1991, także Recent Advances in Heat Transfer, ed. B. Sunden, A. Zukauskas, Elsevier Science, 1992.
 75. Zalewanie płyty cieczą podczas procesu kondensacji pary. Prace IMP PAN Wydanie Jubileuszowe, 1993.
 76. Wpływ liczby Biota i geometrii układu na początek ruchu płynu w diodzie termicznej ogrzewanej od dołu, z H. Bielińskim, Ref. na XIV Zjazd Termodynamików, Kokotek 1993.
 77. Simple theoretical approach to direct contact condensation on subcooled liquid film, z A.M. Ragab, Int. J. of Heat and Mass Transfer.Vol. 38, No 3, pp 557-562, 1995.
 78. Perspektywy rozwoju heliotechniki w Polsce, Budownictwo Okrętowe i Gosp. Morska, Supl. Nr 2 1993.
 79. Perspektywy i stan obecny energetyki słonecznej w Polsce, z J. Krzyżanowskim, Zeszyty Naukowe IMP, 1994.
 80. Przejmowanie ciepła podczas kondensacji pary na turbulentnej warstwie cieczy. Zeszyty IMP PAN 385/1306/93.
 81. Zalewanie powierzchni przechłodzoną cieczą podczas bezpośredniej kondensacji pary. Zeszyty IMP PAN 391/1350/93.
 82. Direct vapour condensation on turbulent subcooled liquid film, z Z. Drożyńskim, Mat. Konf. Experimental and Predictive Methods for Energy Applications, London 1994.
 83. Bezpośrednia kondensacja pary na filmie cieczowym podczas jego rozbiegu termicznego, z E. Ihnatowiczem, Zeszyty IMP PAN 396/1334/93.
 84. Eddy Viscosity Modelling in Liquid Layer During Direct Condensation of Vapour, Energetika, Vilnius "Academia", 1993, także VIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Białowieża 1992.
 85. Wybrane technologie energetyczne ze źródeł odnawialnych, z innymi, Archiwum Energetyki, Nr 3-4, 1992.
 86. Planowanie eksperymentu i opracowanie wyników pomiarów. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Seria Cieplne Maszyny Przepływowe, Z. 101, 1991.
 87. An analysis of rivulet formation during flow of an air/water mist across a heated cylinder, z M. Trelą, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 35, No 10, pp. 2429-2434, 1992.
 88. Rozbieg termiczny podczas kondensacji pary na zimnej warstwie cieczy, z E. Ihnatowiczem i M. Trelą, Zeszyty IMP PAN 422/1381/94.
 89. Modelowanie bezpośredniej kondensacji pary na turbulentnej warstwie cieczy, z Z. Drożyńskim, Zjazd Termodynamików, Gliwice 1993.
 90. Direct contact condensation of vapour on liquid layer within the thermal developing region, z M. Trelą i E. Ihnatowiczem, Ref. na Int. Symposium on Heat Transfer in Chemical Process Industry Accidents, Roma 1994.
 91. Investigation of the Shape of Gravity Driven Liquid Sheets, z M. Trelą i W.M. Collins'em, Int. Symposium on Turbulence Heat and Mass Transfer, Lisbona, Portugalia, 1994.
 92. Natural Convection of Thermal Diode, z H. Bielińskim, Archives of Thermodynamics, Vol.16, 3-4, 1995.
 93. Obiegi parowe Szewalskiego. Prace IMP, Z. 96, 1994.
 94. Eddy viscosity modelling in liquid layer during direct condensation of vapour, Energetyka Nr 3 str 140-147. Litwa 1992.
 95. Modelowanie rozbiegu termicznego podczas kondensacji pary na warstwie cieczy, z E. Ihnatowiczem i M. Trelą. Ref. IV Ogólnopolska Konferencja Przepływy Dwufazowe, Gdańsk 1994.
 96. Zasady matematycznego modelowania zjawisk i procesów cieplno-przepływowych, VII Letnia Szkoła Termodynamiki ,Zeszyt Naukowy Politechniki Świętokrzyskiej, Mechanika str.87-130, 1994.
 97. On finite volume methods applicable to enthalpy based solutions of solid liquid phase change problems , with J.Gościk i J. Łach, Journal of Energy,Heat and Mass Transfer Vol.16 pp189-199, 1994.
 98. Prediction of rivulet heat transfer at the liquid film breakdown, z Ragab A.M. Prace IMP, Z. 98, 1995.
 99. Theoretical approach to direct contact condensation on subcooled turbulent liquid film. Ref. International Sibirian Thermophysical Seminar Devoted to Memory of Academician S.S. Kutateladze, Novosybirsk July 17-22,1994.
 100. Analiza stabilności w diodzie termicznej ogrzewanej od dołu i z boków, z H. Bielińskim, XVI Zjazd Termodynamików, Koszalin 1996.
 101. Kondensacja pary na warstwie cieczy w kanale poziomym, z M. Trelą i E. Ihnatowiczem. Mat. IX Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Augustów 1995.
 102. Research and tendency in development of some thermal solar systems in Poland, Konf. Energia odnawialna w ochronie środowiska, Szczecin 1995.
 103. Investigation of direct contact condensation on liquid layer, z M. Trelą, Proc.of Int. Futher Education Course II (IFEC II), Bochum 1995.
 104. Investigation of direct contact condensation of vapour on aliquid layer, z M.Trela, E. Ihnatowicz i M. W. Collins. Proc. UK National Heat Transfer Conference, Manchester 1995.
 105. A theoretical and experimental study of direct - contact condensation on liquid layer within the thermal developing region, z M. Trelą, E. Ihnatowiczem i J. Czerwińską. Proc. 2nd Baltic Heat Transfer Conference, Riga, Latvia, 1995.
 106. An Image Processing System for Heat and Fluid Studies, z J. Stąsiekiem i innymi, The 1 st Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing, Honolulu, Hawaii, 1997.
 107. A theoretical and Experimental Investigation of Direct - Contact condensation on Liquid Layer, z M. Trelą i E. Ihnatowiczem, Proc. Int. Symposium on Two-Phase Modelling and Experimentation, Rome, 1995 , także Experimental Thermal and Fluid Science.Vol. 15, No 3, pp 221-227, 1997.
 108. Konwekcja naturalna w diodzie termicznej, z H.Bielińskim, nr arch.40/96. Materiały Konferencji Przeglądowej KBN " Maszyny i Urządzenia Przepływowe Procesy Przetwarzania Energii, Łódź 1996 opublikowane w Cieplne Maszyny Przepływowe PŁ nr 110, z. 749, str.23-32.
 109. Impingement of a liquid jet on an inclined plate. Prace IMP, No 100, 1996.
 110. Investigation of the flooding on a horizontal tube fitted with the drainage strip, z M. Trela, D. Butrymowicz, nr arch. 150/96, plakat w sesji posterowej na 2nd European Thermal Science and 14th UIT National Heat Transfer Conference (EUROTHERM), Rome, May, 1996.
 111. Termodynamika rozszerzona - przyczynek do dyskusji, Zeszyty Naukowe IMP 480/1441/97.
 112. Kształt rozpływającej się strugi uderzającej o pochyloną powierzchnię, z J. Czerwińską, Zeszyty Naukowe IMP PAN 465/14422/96.
 113. A New Method of Heat Transfer Coefficient Measurements by Liquid Crystal and Digital Processing, z J. Stąsiekiem i innymi, Trans. I Chem. Vol. 75, Part A October 1997.
 114. Zasady formułowania modeli matematycznych zjawisk cieplno-przepływowych, Biuletyn Instytutu Techniki Cieplnej Polit. Warszawskiel. Nr 84, 1996.
 115. An Image Processing System for Heat and Fluid Studies, z J. Stąsiek, J. Krzyżanowski, J. R. N. Franklin , Referat na The 1st Pacyfic Symp. on Flow Visualisation, Honolulu, 1997.
 116. Semi-analytical model of spray impingement on a flat surface, z D. Mikielewiczem, Proc. of IMP'97 Conf. on Modelling and Design in Fluid-Flow Machinery, Gdańsk, 1997, str. 579-585.
 117. Władysław Natanson - prekursor rozszerzonej termodynamiki, z J.Badurem Prace IMP, Vol. 100, 1997.
 118. Termodynamika rozszerzona - przyczynek do dyskusji. Zeszyty Naukowe IMP PAN, 480/1441/97, str. 95-100.
 119. Struga dwufazowa gazu i cieczy uderzająca o powierzchnię płaską. Prace IMP, Vol. 102, 1998.
 120. Modelling of Wavy Liquid Film Flow, z D.Mikielewiczem, Archives of Thermodynamics, Vol. 17, No 1-2, 1997, str. 81-108.
 121. Impingement and Heat Transfer of Two- Phase Spray on a Flat Surface. Third Intr. Conf. on Multiphase Flow, Lyon, 1998.
 122. Semi - Analytical Model of Spray Impingement on a Flat Surface Mat. Modelling and Design in Fluid-Flow Machinery, z D. Mikielewicz Prace IMP nr 103, 15 - 28, 1997.
 123. Influence of Plate Thermal Parameters on Non-Stationary Temperature Measurements, z D. Mikielewicz ,Prace IMP PAN, Nr 103, 1997.
 124. Heat transfer of two-phase spray impinging on a hot surface, z D. Mikielewicz Archives of ThermodynamicsVol. 18, No 3-4, 61-80, 1997.
 125. Analysis of the influence of the probe for the dew-point temperature measurements design parameters on its static and dynamic characteristics, z D. Mikielewicz ,Prace IMP PAN, No104, 129-144, 1998.
 126. Influence of condensation on temperature measurements in the case of a dew point probe, z D. Mikielewicz i E. Ihnatowicz Archives of Thermodynamics,. Vol. 19, No 1-2, 87-102, 1998.
 127. Prospective renevable sources of energy, z Z.Bilickim i J. Cieślińskim. Mat. konf. Międzynarodowej, Gliwice-Ustroń, 2-4 września 1998.
 128. Impingement and Heat Transfer Two Phase Spray on Flat Surface, z D. Mikielewicz Proceedings 3rd Conf. On Multiphase Flow, ICMF'98 Lyon, France, June 8-12, 1998.
 129. The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook - Temperature Indicators, z J.Stąsiek, T.Madaj. (rozdz. 32.10) Editor JG Webster CRS Press IEE Press, 136-151, 1999.
 130. Kształt strugi cieczy rozpływającej się po powierzchni płaskiej dowolnie zorientowanej w przestrzeni. Prace IMP PAN, Vol. 101, 131-140, 1996.
 131. Impingement of two-phase gas-liquid jet. Prace IMP PAN, Vol. 102, 1997, 79-88, 1999.
 132. Analytical model of heat transfer in films on rotating discs, z D. Mikielewicz, Archives of Thermodynamics, Vol.20, No. 3-4, 1999.
 133. Perspektywy energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej i w Polsce, Konf. Energetyka 2000, Wrocław.
 134. Zasady termodynamiki klasycznej, Konf. Termodynamika, Postęp i Zastosowania, Gdańsk 2000.
 135. Dioda termiczna ogrzewana od dołu. Wpływ geometrii na krytyczną liczbę Rayleigha. Przepływ turbulentny., Z H. Bielińskim. Mat. XVII Zjazdu Termodynamików, Kraków 1999.
 136. Modelowanie wymiany ciepła w uderzających strugach, z D. Mikielewiczem. Mat. XVII Zjazdu Termodynamików, Kraków 1999.
 137. Spreading of impinging liquid film on an inclined plate, z D. Mikielewiczem. The second Int. Conference on Heat Transfer and Transport Phenomena in Multiphase Systems, Kielce 1999.
 138. Przejmowanie ciepła przez laminarny film cieczowy wytworzony przez uderzającą strugę, z St. Gumkowskim. XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Szczyrk 2001.
 139. Analiza ruchu turbulentnego w diodzie termicznej z niesymetrycznym ogrzewaniem bocznym, z H. Bielińskim, XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Szczyrk 2001.
 140. Experimental Investigation of Heat Transfer from Air Impinging Jet on Flat Plate Using Liquid Cristal Thermography, z J. Stąsiekiem i St. Gumkowskim. XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Szczyrk 2001.
 141. A Thin Layer Model of Heat Transfer in a Laminar Liquid Film Formed by Impinging Jet, z D. Mikielewiczem, 5th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics, and Thermodynamics, Thessaloniki ,2001.
 142. Przejmowanie ciepła przez cienki film laminarny wytworzony przy uderzeniu strugi o powierzchnię, Czasopismo Techniczne, Mechanika Zeszyt 5-M/2001. Polit. Krakowska.
 143. New solutions of thermal diode with natural turbulent circulation, z H. Bielińskim, Archives of Thermodynamics Vol.23(2002), No. 1-2.
 144. Turbulent Flow and Heat Transfer of a Liquid Film Formed by Impinging Jet, z D. Mikielewiczem, 4th Baltic Heat Transfer Conf. Kowno. Advances in Heat Transfer Engineering, August 25-27, 2003, 385-392.
 145. Analogy between Hydraulic Jump in Films Formed by Impinging Liquid Jet and Critical Flow in Internal Flows, Proc. of the Sixth Int. Symp. on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Int. Flows, April 7-11. 2003, Shanghai, China, Vol. 2 , 287-292.
 146. Chłodzenie natryskowe powierzchni za pomocą strug jedno i dwufazowych, Zeszyty Naukowe PG, Nr 585, Budownictwo Okrętowe LXIV,
 147. New solutions of thermal diode with natural turbulent circulation, z H. Bielińskim, Archives of Thermodynamics Vol.23(2002), No. 1-2.
 148. Modelling of Flow Boiling Process in Small Diameter Tubes, Proceedings of the ASME ZSIS International Thermal Science Seminar II, June 13-16, 2004, Bled Słovenia, SBN 961-91 393 - 05, (CD-ROM)
 149. Modelling of boiling process in tradional size tubes and application in small diameter tubes, 3rd International Heat Powder Cycles Conf., Larnaca, Cypr, październik, 2004
 150. Modelling of convective heat transfer in flow boiling, Heat transfer and Energy 2004, Wyd. Pol. Szczecińska, 605-612
 151. The theory of blowing in modelling of boiling heat transfer in a film formed by impinging jet, 3rd International Heat Powder Cycles Conf., Larnaca, ISBN 01874418353, www.hpc2004.com Cypr, październik, 2004
 152. Modelling of nucleate boiling heat transfer in a film formed by impinging jet, 5th Minsk International Heat and Mass transfer Forum - MIF - 2004, 24-28 may 2004, Minsk, Belarus
 153. Role of Thermodynamics in Science and Engineering, Archives of thermodynamics Vol.25, No 2 2004
 154. Dwufazowy obieg termosyfonowy z ogrzewaniem bocznym. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 26, 339-351 (2005), Henryk Bieliński i Mikielewicz Jarosław

Inne publikacje

 1. Płaski kolektor słoneczny, z Z. Bilickim, Młody Technik, Nr 3, 1983.
 2. Działalność naukowa Zakładu Termodynamiki i Wymiany Ciepła w latach 1976-1980. Prace IMP PAN, Z. 85 1983.
 3. Raport o stanie nauki w zakresie termodynamiki i wymiany ciepła w Polsce Północnej. PAN Odział w Gdańsku, 1987.
 4. Priminienie płoskich sołnecznych koloktorow w sielskom choziajstwie. Referat na konferencję krajów socjalistycznych "Niekonwencjonalne źródła energii", Praga 1985.
 5. Działalność Naukowa Zakładu Termodynamiki i Wymiany Ciepła w latach 1981-1985. Prace IMP PAN.
 6. O możliwości zastosowania rur śrubowo-formowanych w rekuperatorach, z J. Iwickim, II Krajowa Konferencja: Aparatura do Wymiany Ciepła, Gliwice 1988.
 7. O możliwości wykorzystania energii słonecznej w warunkach krajowych, z S. Gumkowskim. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna 3/4 str 82-94, 1994.
 8. Short course of thermodynamics, z H. Bielińskim, Mat. Konf. Experimental and Predictive Methods for Energy Applications, London 1994.
 9. Some aspects of Exergy, z M. Radowską-Żak, M.W. Colins i M. Trelą. Ref.na konf. EC Tempus, City University, Londyn 1994.
 10. Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła dla rekuperatorów metodą Wilsona. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 1995.
 11. Przedstawienie Instytutu Maszyn Przepływowych i jego oferty. Konf. Mechanika 95, Politechnika Gdańska , Wydział Mechaniczny, 1995.
 12. Analiza możliwości wykorzystania ogólnych korelacji wrzenia w przepływie w technice chłodniczej, z D. Mikielewiczem. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna Nr 8 ,1997.
 13. Minimalizacja zużycia energii cieplnej, z B.Grochalem i J. Stąsiekiem. Ref. na Konf.. Strategia energetyczna Gminy, Gdańsk, 1996.

Patenty

 1. Rekuperator wysokotemperaturowy, z J. Madejskim, No 61629, 1971.
 2. Sposób wyznacznia zwilżalności ciał stałych cieczą i urządzenie do wyznaczania zwilżalności ciał stałych cieczami, z St. Szulc-Semiczek, No 110104, 1981.
 3. Wymiennik do odzysku ciepła przegrzania par amoniaku w przemysłowych obiegach chłodniczych, z innymi, zgł. patentowe, 1992.
 4. Płaszczowo-rurowy, głowicowy wymiennik ciepła, z innymi, No 51173, 1993.
 5. Nowe rozwiązania "izolacji dynamicznych", z M. Leszczyńską-Sidor, 1993.
DO GÓRY