PL
EN

Dział Ekonomiczno Administracyjny

Do zadań Działu Ekonomiczno Administracyjnego należy realizowanie polityki socjalnej i płacowej Instytutu oraz przy współpracy z innymi komórkami obsługa wymiany zagranicznej.

W szczególności do zadań działu należy:

 1. Kompletowanie, przechowywanie oraz prowadzenie akt osobowych pracowników i byłych pracowników Instytutu.
 2. Kontrola przestrzegania formalnej dyscypliny pracy oraz przedkładanie przełożonym informacji z tego zakresu.
 3. Organizowanie i nadzór spraw pracowniczych z zakresu ochrony zdrowia, w tym uprawnień do skróconego czasu pracy, ochrony pracy kobiet i pracowników młodocianych, badań lekarskich itp.
 4. Opracowywanie i realizowanie planu działalności socjalno-bytowej we współdziałaniu ze stosownymi komisjami i organizacjami społeczno-zawodowymi.
 5. Organizowanie opieki i pomocy dla emerytów, rencistów i ich rodzin.
 6. Opracowywanie i realizowanie planów zatrudnienia, kontrola zgodności z przepisami płac, dodatków, premii oraz innych wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych.
 7. Opracowywanie okresowych rozliczeń i sprawozdawczości z zakresu spraw zatrudnieniowo-płacowych.
 8. Sporządzanie list płatniczych oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie.
 9. Rejestracja gości zagranicznych przyjeżdżających do Instytutu.
 10. Opracowywanie sprawozdań ze współpracy naukowej z zagranicą według obowiązujących przepisów.
 11. Obsługa sekretariatu, przyjmowanie, ewidencja i wysyłanie wszelkiej korespondencji (z wyjątkiem korespondencji poufnej i tajnej).

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY