PL
EN

Sekretariat Naukowy

Sekretariat naukowy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych udzielając mu wsparcia w zarządzaniu i sprawozdawczości dotyczącej działalności naukowej Instytutu oraz w bieżących sprawach organizacyjnych.

Działalność Sekretariatu Naukowego obejmuje również wspieranie działalności Studiów Doktoranckich, współpracy naukowej krajowej i zagranicznej oraz prowadzenie wybranych projektów badawczych - w ścisłej współpracy z Działem Obsługi Projektów.

Zadaniem Sekretariatu jest także współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w sprawach związanych z przygotowywaniem nowych projektów.

 

Do zadań Sekretariatu  należy:

 • przygotowywanie wniosków o finansowanie działalności statutowej przez MNiSW,
 • planowanie, rozliczanie realizacji i sprawozdawczość prac naukowo-badawczych prowadzonych w ramach działalności statutowej,
 • koordynacja prac związanych z obowiązkiem sprawozdawczym IMP PAN w systemie
  POL-on,
 • aktualizacja danych w systemie POL-on w zakresie modułów: Konferencje naukowe oraz Nagrody i wyróżnienia,
 • przygotowanie ankiety IMP PAN na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych,
 • prowadzenie i rozliczanie wybranych krajowych projektów badawczych i inwestycyjnych,
 • prowadzenie i rozliczanie wybranych europejskich projektów badawczych, szkoleniowych oraz projektów współpracy,
 • monitoring publikowanych informacji (ustawy, rozporządzenia, komunikaty, inne) związanych z finansowaniem nauki,  działalnością statutową, konkursami na projekty itp.
  i przekazywanie jej do odpowiednich komórek organizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru wniosków złożonych przez IMP PAN w ramach postępowań konkursowych na projekty badawcze,
 • akceptacja zamówień wewnętrznych IMP PAN w ramach posiadanych uprawnień.
DO GÓRY