PL
EN

Etyka Publikacyjna

W celu doścignięcia najwyższych standardów etyki publikacyjnej, Wydawnictwo IMP PAN wprowadziło praktyki COPE (Committee on Publication Ethics)

https://publicationethics.org/,
https://publicationethics.org/files/editable-bean/COPE_Core_Practices_0.pdf,

dla naszych wydawnictw ciągłych - Zeszytów Maszyn Przepływowych IMP PAN, serii Maszyny Przepływowe, serii Monografie oraz wydawnictw okolicznościowych.

W niniejszej zakładce przypominamy najważniejsze obowiązki spadające na wszystkich uczestników procesu publikacyjnego – Autorów, Recenzentów, Redaktorów i Członków Komitetu Redakcyjnego związane z wprowadzeniem praktyk COPE.

Autorzy

 • Zgłoszone do publikacji monografie powinny odpowiadać dyscyplinom naukowym reprezentowanym przez Wydawnictwo IMP PAN oraz powinny być przygotowane do druku zgodnie z formatem proponowanym na stronie Wydawnictwa.
 • Zakłada się, że publikowane prace stanowić będą opracowanie własnych badań naukowych lub/i krytyczny przegląd badań prowadzonych przez innych naukowców. Autorzy są odpowiedzialni za dokładność przedstawionych wyników oraz rzetelność i precyzję zamieszczonych opinii. 
 • Zgłoszenie publikacji do druku oznacza, że Autorzy dysponują prawami autorskimi, manuskrypt nie został opublikowany ani zgłoszony do publikacji w innym wydawnictwie, za wyjątkiem formy abstraktowej.
 • Odniesienie do prac innych Autorów powinno być należycie cytowane. Dokładne powtórzenie słów innych Autorów powinno zostać ujęte w cudzysłowiu. Na przedruk rysunku, fotografii lub tabeli z innej pracy należy pozyskać pisemną zgodę Autorów.
 • Autorami publikacji są tylko i wyłącznie wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania na etapie badań i opracowania wyników.
 • Autor odpowiedzialny za korespondencję z Redakcją przekazuje informacje pozostałym Autorom publikacji oraz pozyskuje zgodę od wszystkich Autorów na publikację i ustaloną kolejność Autorów publikacji.
 • Autorzy publikacji ponoszą pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w publikacji. Wyrażone w publikacji opinie odzwierciedlają wyłącznie stanowisko Autorów, nie zaś stanowisko Wydawnictwa i Redaktorów.
 • W przypadku znalezienia omyłki lub nieścisłości na każdym etapie procesu publikacyjnego, Autorzy powinni zadbać o korektę i przekazać natychmiastową informację do Wydawnictwa.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia standardów etyki badań naukowych oraz etyki publikacyjnej, Wydawnictwo podejmie działania określone w prawie przeciwko Autorom, którzy dopuścili się naruszenia. 
 • Reklamacje odnośnie odmowy publikacji na łamach Wydawnictwa IMP PAN, Autorzy powinni zgłaszać do Redaktora Naukowego Wydawnictwa. Reklamacje powinny odnosić się do poziomu naukowego pracy i celowości jej publikacji. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Redaktora Naukowego po szczegółowej analizie argumentów dostarczonych przez Autorów i konsultacji z Komitetem Redakcyjnym.

Prawa do publikacji

Autor odpowiedzialny za korespondencję z Redakcją przekazuje Wydawnictwu prawo do komercyjnego rozpowszechniania publikacji w formie książkowej (papierowej) oraz elektronicznej.

Konflikt interesów

Zgłaszając manuskrypt do publikacji, Autorzy przyjmują odpowiedzialność za stwierdzenie, że w procesie procesie prowadzenia badań i na etapie opracowania publikacji nie ma konfliktu interesów o charakterze personalnym, podległości służbowej, finansowej i innej, która mogłaby mieć wpływ na rzetelność przeprowadzonych badań i obiektywność zamieszczonych sformułowań. W przypadku braku informacji o możliwości wystąpienia konfliktu interesów, Wydawnictwo przyjmuje, że konflikt interesów nie istnieje.

Przypadki naruszenia etyki badań naukowych i etyki publikacyjnej

Poniżej zamieszczono kilka przykładów naruszenia etyki badań naukowych i etyki publikacyjnej:

 • fałszowanie oraz fabrykowanie danych,
 • plagiat lub przedruk idei, wyników badań innych autorów bez uzyskania ich zgody i właściwego cytowania ich prac,
 • podwójne zgłaszanie manuskryptu do różnych Wydawnictw, także podwójne zgłaszanie znaczącej części manuskryptu,
 • manipulacje w zakresie autorstwa publikacji poprzez dodawanie fałszywych autorów lub ukrywanie prawdziwych autorów,
 • manipulacje w zakresie afiliacji autorów poprzez dodawanie fałszywych afiliacji lub ukrywanie prawdziwych afiliacji autorów.

Wydawnictwo traktuje z powagą wszystkie otrzymane zarzuty naruszenia etyki badań naukowych i etyki publikacyjnej. W przypadku stwierdzenia naruszenia etyki na każdym etapie procesu publikacyjnego, Wydawnictwo natychmiast wstrzymuje proces publikacyjny i podejmuje odpowiednie działania prawne.

Recenzenci

Recenzenci pomagają Redaktorowi Naukowemu Wydawnictwa i Komitetowi Redakcyjnemu w recenzowaniu zawartości zgłoszonej pracy.

 • Recenzenci mogą odmówić wykonania recenzji bez podania przyczyn.
 • Recenzenci mają 7 dni na podjęcie decyzji, czy podejmują się terminowego wykonania recenzji. Recenzenci zwykle otrzymują 1 miesiąc na sporządzenia recenzji I przesłanie rekomendacji do Redaktora. W przypadku braku rekomendacji w ustalonym czasie, Redakcja wysyła Recenzentowi przypomnienie o minionym terminie sporządzenia recenzji. Jeżeli Recenzent nie odpowie na dwa kolejne upomnienia Redaktor powołuje nowego Recenzenta. 
 • Recenzent powinien odmówić wykonania recenzji pracy jeżeli występuje konflikt interesów pomiędzy Recenzentem a którymkolwiek z Autorów pracy, który może wpłynąć na obiektywność opinii. Recenzent także powinien odmówić wykonania recenzji pracy, w której sam uczestniczył. 
 • Recenzja powinna opierać się na argumentach naukowych, powinno unikać się w niej sformułowań emocjonalnych. Recenzja powinna być także wolna od personalnych, rasowych i religijnych uprzedzeń. Recenzent zobowiązany jest wypunktować mocne i słabe strony zgłoszonej pracy.
 • W przypadku, gdy praca nie spełnia wymaganych standardów publikacyjnych dla poszczególnych serii monograficznych, charakteryzuje się niewystarczającą wartością naukowo-poznawczą lub posiada inne niedociągnięcia, zachęca się Recenzenta, aby przedstawił własne konstruktywne propozycje podniesienia wartości publikacyjnej manuskryptu, które przybliżyłyby Autorów do publikacji pracy.
 • Informacje zawarte w zgłoszonej pracy należy traktować jako poufne. Przed publikacją pracy Recenzent nie może rozpowszechniać idei zawartych w pracy, ani wykorzystywać ich w swoich badaniach, ani wykorzystywać w krytyce osiągnięć Autorów. Po ukazaniu się publikacji Recenzent nie może ujawniać treści zawartych oryginalnie w pracy, które nie znalazły się w publikacji, ani ujawniać treści korespondencji Autorów.
 • Każdy przypadek naruszenia etyki badań naukowych i etyki publikacyjnej stwierdzone przez Recenzenta powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Redaktorowi Wydawnictwa i poparte rzeczowymi argumentami i odpowiednimi dokumentami.
 • Recenzent nie może podzlecić wykonania recenzji innej osobie, takiej jak asystent, doktorant lub współpracownik bez pisemnej zgody Redaktora. Każda osoba, która pomagała w sporządzeniu recenzji powinna być w niej wymieniona.
 • Recenzent nie jest upoważniony do kontaktu z Autorami w czasie wykonywania recenzji bez pośrednictwa Redakcji.

Redaktor Wydawnictwa i Komitet Redakcyjny

 • Redaktor Wydawnictwa wyznacza Recenzentów pracy zgłoszonej do publikacji na baize ich kompetencji, posiadanego doświadczenia i statusu moralnego. Redaktor respektuje sugestie Autorów nie przekazywania pracy do recenzji konkretnym osobom wymienionym przez Autorów. W wyborze Recenzentów Redaktor powinien zwrócić szczególną uwagę na unikanie konfliktu interesów w procesie recenzowania, aby wyeliminować zależności personalne, finansowe lub podległość służbową pomiędzy Recenzentami a Autorami, które mogłyby podważyć obiektywizm opinii Recenzentów.
 • Redaktor podejmuje ostateczną decyzję o publikacji lub odmowie publikacji po otrzymaniu opinii od wyznaczonych Recenzentów oraz odpowiedzi Autorów na otrzymane recenzje. Redaktor może skonsultować swoją decyzję z Członkiem lub Członkami Komitetu Redakcyjnego.
 • Redaktor oraz Członkowie Komitetu Redakcyjnego nie mogą rozpowszechniać idei zawartych w pracy, ani wykorzystywać ich w swoich badaniach, ani wykorzystywać w krytyce osiągnięć Autorów. Po ukazaniu się publikacji nie mogą oni ujawniać treści zawartych oryginalnie w pracy, które nie znalazły się w publikacji, ani ujawniać treści korespondencji Autorów.
 • Redaktor Wydawnictwa powinien z pełną powagą traktować wszelkie zarzuty o naruszenie etyki badań naukowych i etyki publikacyjnej stwierdzone na dowolnym etapie procesu publikacji pracy. Zarzuty powinny zostać wstępnie ocenione, a Autorzy powinni mieć możliwość odniesienia się do nich.
 • W przypadku gdy zarzuty o naruszenie etyki badań naukowych i etyki publikacyjnej zostały dobrze udokumentowane Redaktor powinien niezwłocznie wstrzymać process publikacyjny, a jeżeli praca już się ukazała w druku to należy ją usunąć z przestrzeni ogólnego dostępu oraz poinformować odpowiednie bazy dany, we których publikacja została indeksowana. Redaktor jest zobowiązany wszcząć procedury prawne w stosunku do Autorów, którzy dopuścili się naruszenia etyki badań naukowych i etyki publikacyjnej.
TO TOP