PL
EN

Proces recenzowania

 • Każdy manuskrypt otrzymuje indywidualny numer, który jest używany w korespondencji pomiędzy Autorami a Redakcją.
 • Każdy manuskrypt jest wstępnie oceniany przez Redaktora Naukowego Wydawnictwa pod kątem oryginalności tematyki i wyników badań oraz zgodności z profilem Wydawnictwa. Manuskrypty, które nie odpowiadają tematyce Wydawnictwa lub nie są wystarczająco oryginalne mogą zostać odrzucone przez Redaktora Naukowego i zwrócone Autorom bez recenzji.
 • W procesie recenzowania Redaktor Naukowy Wydawnictwa wybiera co najmniej dwóch recenzentów, w tym co najwyżej jednego z instytucji reprezentowanej przez Autora pracy. Autorzy mogą zaproponować potencjalnych recenzentów swojej pracy, jednakże ostateczny wybór należy do Redaktora Wydawnictwa. 
 • Recenzent przygotowuje recenzję zakończoną odpowiednią rekomendacją albo odrzucenia publikacji, albo przyjęcia do druku:
  • w obecnej formie,
  • po niewielkich zmianach sugerowanych przez Recenzenta i uzgodnionych z Redaktorem
  • po znacznych ulepszeniach sugerowanych przez Recenzenta i powtórnej recenzji.
 • Po otrzymaniu recenzji zawierających jednoznaczną rekomendację odnośnie akceptacji lub braku akceptacji pracy do druku Redaktor Wydawnictwa podejmuje stosowną decyzję o publikacji lub odmowie publikacji. Redakcja udostępnia Autorom części recenzji uzasadniające decyzję.
 • W przypadku rekomendacji pracy do druku Redakcja zwraca się do Autorów o wyczerpujące odpowiedzi na otrzymane recenzje oraz uwzględnienie sugestii Recenzentów lub uzasadnienie odmowy uwzględnienia sugestii Recenzentów. Po otrzymaniu odpowiedzi od Autorów Redaktor Wydawnictwa podejmuje ostateczną decyzję o publikacji lub odmowie publikacji.
 • Redaktor Naukowy Wydawnictwa może nominować Redaktora Gościnnego, który jest wybitnym specjalistą w dziedzinie zgłoszonej pracy, aby samodzielnie   poprowadził proces recenzowania i podjął ostateczną decyzję o publikacji lub odmowie publikacji pracy.
 • Proces recenzowania zgłoszonej pracy nie powinien przekroczyć 3 miesięcy.
 • Tożsamość Recenzentów, zwykle wraz z fragmentem recenzji rekomendującym pracę do druku zostaje zamieszczona na okładce publikacji.
TO TOP