PL
EN
Baltic Eco-Energy Cluster
Green Alternative
for the Northern Poland Macroregion

RPO WP 1.5.2

Projekt pn. Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych w Klastrze Kluczowym Województwa Pomorskiego – Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym prowadzony był w okresie od 1.04.2010 do 16.03.2014r.

Rezultatatami prowadzenia projektu są m.in.:

 • usługi doradcze obejmujące szeroko rozumianą problematykę odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem ochrony środowiska, w aspektach technicznych, organizacyjnych, prawnych i finansowych
 • wzorcowe studia wykonalności instalacji wytwarzania energii z wiatru, wody, słońca i biomasy  

więcej »

 • opracowania dotyczące działalności Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego: 
  • Założenia formalne funkcjonowania BKEE - tutaj
  • System finansowy BKEE - tutaj
  • Procedury komunikacji wewnętrznej BKEE - tutaj
  • System monitorowania działalności BKEE - tutaj

POKL 8.1.1

Projekt pn. Pomorska Akademia Energetyki prowadzony był w okresie od 1 września 2011 r. do 30 września 2013 r. 

W ramach realizacji projektu przeszkolono pracowników 26 firm partnerskich klastra.

Poniżej przedstawiamy wybrane materiały szkoleniowe, w celu uzyskania dostępu prosimy o kontakt z biurem Klastra. 

więcej »

RPO WP 1.5.2

 

W okresie 01.04.2009 r. do 31.08.2009 r. Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii nauk zrealizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Poddziałanie 1.5.2 pt.: „ Rozwój Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego poprzez opracowanie strategii i promocję na terenie województwa pomorskiego”

Celem projektu był rozwój Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE) - poprzez opracowanie strategii rozwoju, poprawę komunikacji wewnątrz Klastra oraz promocję Klastra na terenie woj. pomorskiego, w kierunku wzmocnienia powiązań kooperacyjnych, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności firm oraz pozyskania nowych członków z tego terenu.

BKEE powstał 11 czerwca 2007 r. z inicjatywy IMP PAN oraz Marszałków Województw Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego, w ślad za podjętą 23 października 2006 r. przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą dot. realizacji „Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych” (OZE)

Projekt obejmował trzy zadania:

 1. Opracowanie Strategii rozwoju BKEE na lata 2009 – 2013.
  • Opracowanie wytycznych i założeń do strategii Klastra.
  • Opracowanie pakietu ekspertyz i analiz dot. istniejącego potencjału oraz możliwości i uwarunkowań rozwoju OZE, w tym kompleksów agroenergetycznych i siłowni poligeneracyjnych w regionie, pod kątem tworzenia strategii rozwoju Klastra.
  • Warsztaty diagnostyczno – projektowe mające na celu wypracowanie podstawowych założeń strategii.
  • Opracowanie projektu dokumentu strategii rozwoju Klastra.
  • Konsultacje projektu strategii wśród wszystkich zainteresowanych
  • Opracowanie wersji ostatecznej strategii i jej przyjęcie przez Władze Klastra.
 2. Utworzenie wirtualnego biura Klastra.
  • Opracowanie koncepcji wirtualnego biura Klastra.
  • Zakup serwera do obsługi biura.
 3. Promocja Klastra w celu pozyskania nowych członków z terenu woj. pomorskiego.
  • Opracowanie logo Klastra, folderu i strony internetowej.
  • Opracowanie wytycznych i realizacja planu promocji.
  • Podpisanie umów z nowymi członkami Klastra.

Login

Nie pamiętam hasła.

TO TOP