PL
EN

Efektywne społeczeństwo – pobudzenie świadomości młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania energii

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU ORAZ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plakat

https://wfos.gdansk.pl

Projekt obejmuje przeprowadzenie edukacji ekologicznej młodzieży szkół średnich w zakresie efektywności energetycznej budynków i źródeł energii.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

1.    Działania bezpośrednie:

a)        Przeprowadzenie szkoleń dla około 500 osób

Szkolenie pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jako jedno z podstawowych zadań polityki klimatycznej Polski i Unii Europejskiej”.

Przewiduje się przeprowadzanie szkoleń w terenie szkół średnich o profilu zawodowym. Szkolenie obejmie około 20 grup uczniów po około 25 osób.

Czas trwania szkolenia – 4 godziny / 1 grupę.

Pomieszczenia do przeprowadzenia szkolenia oraz sprzęt audiowizualny (rzutnik slajdów) będą udostępniane nieodpłatnie przez poszczególne szkoły.

W ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia ilustrujące zużycie energii w Unii Europejskiej i w Polsce, zmiany klimatyczne i wymagania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, przedsięwzięcia przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach, modernizacja źródeł ciepła, zagadnienia audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków, metody diagnostyki energetycznej obiektów oraz systemy zarządzania energią.

Szkolenia będą odbywały się w formie wykładów przy wykorzystaniu środków audiowizualnych (prezentacje w formie slajdów).

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały edukacyjne opracowane w formie konspektu wykładów.

Kompletowanie grup szkoleniowych zostanie przeprowadzone w uzgodnieniu i współdziałaniu z wytypowanymi szkołami.

Szkolenie skierowane zostanie do szerokiej grupy odbiorców – bez różnicowania specjalności uczniów oraz stopnia ich przygotowania zawodowego i obejmie zarówno szkoły o profilu typowo technicznym (energetyka, branża budowlana, okrętownictwo, samochodowe, łączności itp.), jak i placówki o profilu ekonomicznym, handlowym, gastronomicznym i hotelarskim.

b)        Przeprowadzenie warsztatów dla około 50 osób

Warsztaty szkoleniowe pod nazwą: „Środki i metody oceny jakości energetycznej budynków oraz ich diagnostyki energetycznej”.

Przewiduje się przeprowadzanie warsztatów w terenie szkół średnich o profilu zawodowym typowo technicznym. Szkolenie obejmie około 20 grup uczniów po około 10 osób.

Czas trwania szkolenia – 4 godziny / 1 grupę.

Pomieszczenia do przeprowadzenia szkolenia oraz niezbędny sprzęt komputerowy i audiowizualny będą udostępniane nieodpłatnie przez poszczególne szkoły.

Szkolenie będzie składało się z dwóch części.

Część pierwsza będzie obejmowała zajęcia praktyczne z wykorzystaniem programów do obliczeń energetycznych budynków, w tym: programu komputerowego AUDYTOR OZC w wersji edukacyjnej (program udostępniany bezpłatnie przez firmę SANKOM) oraz programów autorskich do wykonywania audytów i świadectw charakterystyki energetycznej budynków opracowanych przez osoby prowadzące ćwiczenia. Przewiduje się ćwiczenia obliczeniowe obejmujące ocenę izolacyjności cieplnej przegród budowlanych oraz analizę i wykonanie przez uczestników szkolenia prostych obliczeń audytu i świadectwa energetycznego przykładowego budynku.

W przypadku braku w szkole pracowni komputerowej (lub braku możliwości jej wykorzystania w trakcie przeprowadzania zajęć warsztatowych) przewiduje się przeprowadzenie danej części szkolenia w formie ćwiczeń wykonywanych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego (notebooka) wykładowcy, na którym ćwiczenie będzie wykonywane grupowo pod kierunkiem prowadzącego szkolenie przy czynnym współudziale uczestników szkolenia (połączenie zajęć demonstracyjnych z wykonywanymi pośrednio obliczeniami praktycznymi).

Część druga warsztatów będzie obejmowała ćwiczenia z diagnostyki cieplnej budynków przy zastosowaniu kamery termowizyjnej oraz przystawek termowizyjnych do smartfonów, w ramach których uczestnicy szkolenia wykonają przykładowe zdjęcia termowizyjne (obiektów na terenie własnej szkoły) oraz przeprowadzą ich analizę.

Kamera termowizyjna zostanie zakupiona ze środków projektu; przystawki termowizyjne – będą udostępnione bezpłatnie na potrzeby zajęć przez wykładowcę.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały edukacyjne opracowane w formie konspektu dotyczące zagadnień audytingu energetycznego wraz z programami autorskimi na arkuszach kalkulacyjnych Excela oraz (na życzenie uczestników) licencjami na okresowe użytkowanie programu AUDYTOR OZC, a także przewodnik po termowizji pod nazwą „ABC termowizji dla młodych”.

Kompletowanie grup szkoleniowych zostanie przeprowadzone w uzgodnieniu i współdziałaniu z wytypowanymi szkołami o profilu zawodowym technicznym.

Szkolenie skierowane zostanie do grupy odbiorców posiadającej podstawową wiedzę techniczną wynikającą z profilu ich przygotowania zawodowego w danych grupach szkół.

c)  Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli szkół średnich i urzędników

Przewiduje się przeprowadzenie jednorazowego szkolenia /wykładu w warunkach audytoryjnych dla około 50 osób.

Czas trwania szkolenia – 8 godzin.

Pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia oraz niezbędny sprzęt audiowizualny zostaną udostępnione przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Szkolenie będzie miało charakter teoretyczny i obejmowało poszerzone zagadnienia wyszczegółowione w pkt. a) uzupełnione o elementy diagnostyki budynków z wykorzystaniem termowizji.

Szkolenie skierowane będzie do grupy nauczycieli o specjalnościach technicznych, matematyczno-fizycznych i przyrodniczych.

 

2.    Działania pośrednie:

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie szeregu działań pośrednich przyczyniających się do rozszerzenia grupy osób objętych planowaną edukacją ekologiczną w zakresie efektywności energetycznej poprzez oddziaływanie za pośrednictwem prasy oraz mediów społecznościowych, a także dodatkowe działania pośrednie w szkołach ponadpodstawowych poprzez ogólnodostępne środki przekazu (gazetki, broszury, materiały edukacyjne dla nauczycieli).

W celu realizacji zadań projektu (oraz jego promocji) przewiduje się również wykorzystanie strony internetowej Urzędu Miasta oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.

Projekt jest realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Gdańska.

Szkoły biorące udział w realizacji zadania „Efektywne społeczeństwo – pobudzenie świadomości młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania energii”:

  • Zespół Szkół Energetycznych
  • Zespół Szkół Łączności
  • Szkoły Okrętowe i Techniczne „CONRADINUM”
  • Państwowe Szkoły Budownictwa

"Program pilotażowy małego elektrofiltru do ograniczania niskiej emisji"

Projekt WFOŚ/D/748/8/2019 finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany Projektu: 212 500 PLN;
kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 170 000 PLN.

Plakat

www.wfos.gdansk.pl

UŻYTKOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z HODOWLI I PRZEMYSŁU DROBIARSKIEGO

Użytkowe zagospodarowanie odpadów z hodowli i przemysłu drobiarskiego w celu produkcji biogazu wykorzystywanego, jako źródła energii odnawialnej oraz nawozu mineralno organicznego.

Projekt RX-15/19/2017 finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany Projektu: 376 160 PLN
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 298 260 PLN

www.wfos.gdansk.pl
Rollup
Raport

Badania i rozwój procesu fermentacji metanowej oraz utylizacji pofermentu ograniczających oddziaływanie na środowisko w oparciu o realizowaną instalację mikrobiogazowni rolniczej w Lubaniu.

Projekt WFOŚ/D/748/2015 finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany Projektu: 432 317,53 PLN;
kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:
344 065,82 PLN.

Plakat

www.wfos.gdansk.pl

W Nowym Dworze pod Chojnicami na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów powstała pierwsza w Polsce kontenerowa instalacja zgazowania odpadów komunalnych zaprojektowana i uruchomiana przez pracowników IMP PAN. Autorami tej instalacji jest zespół w składzie D. Kardaś, J. Kluska, Ł. Heda, P. Kazimierski i T. Turzyński. W przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu – niecałego roku – zaprojektowano, zbudowano i uruchomiono pilotażowy zespół urządzeń o wydajności około 2 ton odpadów/dobę.

więcej...

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku na realizację zadania edukacyjnego pt. "Nie tylko kolektory...! Innowacyjne rozwiązania techniczne wykorzystujące OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej w województwie pomorskim". Okres realizacji zadania 20.07.2016-31.11.2016.

więcej...


Optymalizacja Procesu Wymiany Ciepła
w Urządzeniach Hybrydowych Fotowoltaiczno - Termicznych (PVT)
Cieczowych Oszklonych i Nieszklonych

Login

Nie pamiętam hasła.

TO TOP