PL
EN

AKTUALNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zatwierdziła do realizacji wniosek IMP PAN na realizację mobilności pracowników i doktorantów w ramach działania „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu”.
Uruchomienie projektu KA131 2021 umożliwiło rozpoczęcie naboru zgłoszeń na wyjazdy pracowników na wyjazdy szkoleniowe oraz doktorantów na praktyki.
Nabór zgłoszeń jest ciągły do wyczerpania miejsc.

W ramach ogłoszonej rekrutacji zgłoszono jeden wniosek na wyjazd doktoranta. Wyczerpano tym samym pulę wyjazdów dla doktorantów w ramach aktualnego dofinansowania programu ERASMUS+.
W związku z powyższym nowo ogłoszona rekrutacja jest ograniczona wyłącznie do pracowników IMP PAN.

In the frame of the announced recruitment, one application for the PhD student mobility was submitted. Therefore, the pool of trips for doctoral students under the current funding of the ERASMUS+ program has been exhausted.Therefore, the newly announced recruitment is limited to the IMP PAN employees only.

------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Programu ERASMUS+ w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN 2021-2027 wyjazdy doktorantów, pracowników naukowych i administracyjnych ogłaszam nabór (rekrutację) na krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe pracowników IMP PAN.
Wyjazdy należy zrealizować (rozliczyć) do 30.09.2023 r.

Do dnia 26.04.2023 r. do godz. 12:00 proszę przesłać wniosek na adres tsdpan(at)imp.gda(.)pl
Jako temat e-maila proszę wpisywać „ERASMUS_pracownik”.

Wniosek pracownika IMP PAN powinien zawierać następujące dokumenty:

  • dokument opisujący wnioskowany wyjazd (tematyka, instytucja partnerska, cel) – dokument w języku angielskim;
  • dokument (certyfikat) potwierdzający znajomość języka obcego (co najmniej na poziomie B2), w którym będą prowadzone zajęcia w instytucji przyjmującej. W przypadku braku certyfikatu proszę załączyć wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej potwierdzającej znajomość języka;
  • projekt indywidualnego planu szkolenia, który będzie częścią Staff Mobility for Training Mobility Agreement - dokument w języku angielskim
  • potwierdzenie od Dyrektora TSD PAN o przeprowadzeniu minimum 2h lekcyjnych wykładu w TSD PAN

Szczegóły dot. realizacji projektu zawarte są w Regulaminie.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

dr hab. inż. Magdalena Mieloszyk, prof. IMP PAN
Dyrektor TSD PAN

In accordance with the Regulations for the ERASMUS+ Program at the Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences (IMP PAN) 2021-2027 training mobility of PhD students, research and administrative employees, I announce recruitment for short-term training mobility of the IMP PAN employees.
The training mobility must be completed by September 30, 2023.

Until April 26, 2023, at 12:00, please send the application to tsdpan(at)imp.gda(.)pl
Please write "ERASMUS_employee" as the subject of the e-mail.

The application of an IMP PAN employee should include the following documents:

  • a document describing the requested training mobility (subject, partner institution, purpose) - document in English;
  • a document (certificate) confirming the knowledge of a foreign language (at least at B2 level), in which classes will be conducted at the host institution. If you do not have a certificate, please attach an application for the appointment of an examination committee confirming your knowledge of the language;
  • a draft of an individual training plan, which will be a part of the Staff Mobility for Training Mobility Agreement - document in English
  • confirmation from the Director of the TSD PAN that you gave a minimum of 2 hours of lectures at the TSD PAN

Details regarding the implementation of the project are included in the Regulations.
Incomplete applications will not be considered.

dr hab. inż. Magdalena Mieloszyk, prof. IMP PAN
Director of TSD PAN

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY