PL
EN

Ośrodek Energetyki Cieplnej

Piotr Lampart
Piotr Lampart
 • Informacje szczegółowe
  O5 - Kierownik
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  dr hab. inż.
  Stanowisko:
  Kierownik Ośrodka Energetyki Cieplnej
  Kierownik Zakładu Turbin
  Profesor IMP PAN
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 266
  Email:
  Pokój:
  F 407
 • Dane osobiste

  Urodził się w 1963 roku w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. W 1987 roku rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, gdzie w 1995 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika, specjalność mechanika płynów. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, specjalność cieplne maszyny wirnikowe.

  Jego główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia badawcze energetyki konwencjonalnej, eko-energetyki i kogeneracji, cieplne maszyny wirnikowe, metody obliczeniowe w mechanice płynów, modelowanie numeryczne przepływu i wymiany ciepła w maszynach wirnikowych, zagadnienia optymalizacji sprawnościowej układów przepływowych turbin, układy łopatkowe turbin pracujących w zmiennych obciążeniach.

  Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz w materiałach konferencyjnych. Występował na ponad 60 konferencjach w kraju i zagranicą. Jest współautorem ponad 40 prac i opracowań dla odbiorców z przemysłu. Zrealizował kilka projektów badawczych własnych KBN / MNiSzW. Jest członkiem ASME, IGTI Committee, Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowych oraz Podsekcji Numerycznej Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN.

  Hobby – narciarstwo, żeglarstwo, turystyka.

 

Struktura i Tematyka

W Ośrodku Energetyki Cieplnej prowadzone są badania wybranych zagadnień aerodynamiki, termodynamiki i procesów wymiany ciepła w urządzeniach energetycznych - turbin parowych, gazowych i ORC oraz układów kogeneracyjnych i poligeneracyjnych w szerokim zakresie mocy. Ośrodek zatrudnia ok. 35 osób i składa się z trzech zakładów:

Prace prowadzone w Ośrodku łączą charakter prac podstawowych i aplikacyjnych. W badaniach numerycznych używamy własnych i komercyjnych programów obliczeniowych. Posiadamy bogato wyposażoną bazę laboratoryjną w IMP PAN oraz w naszej filii - Centrum Badawczym w Jabłonnie.

Poza działalnością statutową pracownicy Zakładu biorą udział i koordynują licznymi projektami badawczymi w tym w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w Zadanie badawcze Nr 4 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych.

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne. W skład zespołu weszli: prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz, prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski, prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, dr hab. inż. Adam Cenian, dr hab. inż. Piotr Lampart, mgr inż. Piotr Litwin, mgr inż. Marek Laskowski.

Temat nad którym pracował zespół to „Nowe technologie dla małoskalowej i rozproszonej  energetyki w Autonomicznych Regionach Energetycznych” – opracowanie nowoczesnych technologii pozyskiwania energii elektrycznej  lub ciepła z odnawialnych źródeł energii, a także opracowanie zasad funkcjonowania Autonomicznych Regionów Energetycznych (ARE).

Współpraca z przemysłem

Ośrodek współpracuje z partnerami przemysłowymi, którym oferujemy:

 • projektowanie i analizę dedykowanych układów poligeneracyjnych,
 • diagnostykę, analizę numeryczną, projektowanie i modernizację układów przepływowych turbin parowych, ORC i gazowych,
 • pomiary cieplno-przepływowe w instalacjach przemysłowych,
 • projektowanie i diagnostyka pomp ciepła, układów produkcji chłodu oraz magazynów energii cieplnej i chłodu,
 • pomiary przepływu gazu w elektrofiltrach. Bardziej szczegółowa oferta przedstawiona jest na stronach poszczególnych zakładów.
DO GÓRY