PL
EN

Wybrane publikacje

1.

Adamkowski A., Steller J., Lewandowski S. (2006)
Zaangażowanie społeczności lokalnych przy realizacji programu intensyfikacji wykorzystania potencjału hydroenergetycznego elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Materiały III Międzynarodowej Konferencji Procesorów Energii EKO-EURO-ENERGIA, Bydgoszcz, 6-7 czerwca 2006

2.

Adamkowski A., Janicki W., Steller J. (2006)
Porównanie wyników pomiarów natężenia przepływu metodą młynków hydrometrycznych, uderzenia hydraulicznego i ultradźwiękową na przykładzie układu przepływowego turbiny Kaplana.
HYDROFORUM'2005. Międzynarodowa konferencja i warsztaty naukowo-techniczne "Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki", Zamek Kliczków, 7-9.12.2005. Wybór referatów konferencyjnych, Wyd. IMP PAN, Gdańsk 2006, s.327-348

3.

Быков А.А., Дедков В.Н., Быков Ю.А., Стеллер Я. (2006)
Численное исследование нестационарного вихревого течения вязкой жидкости в направляющем аппарате и статоре обратимой гидромашины.
ibid., s.306-324

4.

Czyżniewski A., Krella A. (2006)
Wytwarzanie i właściwosci powłok TiN i CrN w zastosowaniu do ograniczenia zużycia elementów maszyn przez kawitację.
Inżynieria Materiałowa XXVII nr 3, s. 360-363

5.

Gireń B.G. (2006)
Stochastyczne modelowanie kawitacyjnego i cząsteczkowego niszczenia materiałów.
Problemy Eksploatacji Nr.1 (2006) 163-172

6.

Gireń B.G., Wardach I. (2006)
Modelowanie procesu kawitacyjnego niszczenia powłok wytworzonych wiązką laserową.
Problemy Eksploatacji Nr.1 (2006) 173-179

7.

Gireń B.G. (2006)
Stochastic model of cavitation erosion of low plasticity metallic materials.
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery, No.118 (2006) 101-126

8.

Gireń B.G. (2006)
Kawitacyjne niszczenie warstw ukształtowanych wiązką promieniowania laserowego.
Zeszyt Naukowy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, 541/1500/2006

9.

Krella A., Czyżniewski A. (2006)
Cavitation erosion resistance of Cr-N coating deposited on stainless steel.
Wear 260, 1324-1332

10.

Krella A., Czyżniewski A. (2006)
Erozja kawitacyjna nanokompozytowej powłoki WC/a-C:H wytworzonej na stali austenitycznej 1H18N9T metodą rozpylania magnetronowego.
HYDROFORUM'2005. Międzynarodowa konferencja i warsztaty naukowo-techniczne "Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki", Zamek Kliczków, 7-9.12.2005. Wybór referatów konferencyjnych, Wyd. IMP PAN, Gdańsk 2006, s.419-431

11.

Steller J., Lewandowski S., Tersa A. (2006)
Energetyka wodna w Polsce - niedoceniane źródło energii odnawialnej.
SYSTEMS. Journal of Transdisciplinary Systems Science, Vol.11, Special Issue 1/2, 578-588

12.

Стеллер Я. (2006)
Mоделирование кавитационной эрозии конструкционных материалов методом фракционного анализа кавитационной нагрузки.
Международная научно-техническая конференция. "Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования", Белое Озеро (Украина), 19-22.09.2006, Wydawnictwo Instytutu Problemów Budowy Maszyn Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Charków 2006, (CD ROM)

13.

Steller J. (2006)
Energetyka wodna na świecie: stagnacja czy rozwój?
HYDROFORUM'2005. Międzynarodowa konferencja i warsztaty naukowo-techniczne "Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki", Zamek Kliczków, 7-9.12.2005. Wybór referatów konferencyjnych, Wyd. IMP PAN, Gdańsk 2006, s.3-24

14.

Steller J., Krella A. (2006)
Frakcyjna odporność kawitacyjna materiałów konstrukcyjnych.
ibid., s.401-418

15

Tersa A., Adamkowski A., Steller J., Lewandowski S. (2006)
Wykorzystanie stopni wodnych. Część I.
Czysta Energia, maj 2006, s.14-16

16.

Tersa A., Adamkowski A., Steller J., Lewandowski S. (2006)
Wykorzystanie stopni wodnych. Część II.
Czysta Energia, czerwiec 2006, s.18-19

1.

Быков А.А., Лазарева Е.В., Стеллер Я. (2007)
Термодинамические аспекты течения жидкости с частично развитой кавитацией.
Вiстi Академiϊ Iнженерных Наук Украϊни, № 3(33), с. 219-224

2.

Gireń B.G. (2007)
Towards a method of laser processing of 2H13 steel for an increase in its cavitation erosion resistance.
Problemy Eksploatacji 4/2007, 93-100

3.

Gireń B.G. (2007)
Search for the weights and parameters of the processes constituting cavitation erosion.
Problemy Eksploatacji 4/2007, 101-109

4.

Jurewicz E., Gireń B.G., Steller J. (2007)
On possible contribution of cavitation erosion to the mass loss process within shear zones in the Tatra Mts., Poland.
Acta Geologica Polonica, Vol. 57, 305-323

5.

Krella A., Czyżniewski A. (2007)
Influence of the substrate hardness on the cavitation erosion resistance of TiN coating.
Wear 263, 395-401

6.

Krella A., Czyżniewski A. (2007)
Wpływ osadzania nanostrukturalnych powłok na odporność kawitacyjną stali austenicznej X6CrNiTi18-10.
Problemy Eksploatacji 4/2007, 167-174

7.

Lewandowski S., Steller J., Tersa A. (2007)
Ocena potencjału hydroenergetycznego Polski możliwego do wykorzystania w ramach programu rozwoju małej energetyki wodnej. Potrzeba inwentaryzacji zasobów hydroenergetycznych kraju.
ECO-EURO-ENERGIA, Inteligentna energia dla Polski i Europy 2007-2013, Bydgoszcz, 26-27 czerwca 2007, s.111-115

8.

Malko J., Szalbierz Z., Adamkowski A., Steller J., Lewandowski S. (2007)
Rola małej energetyki wodnej w tworzeniu ognisk generacji rozproszonej i udział w lokalnych programach podnoszenia bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną.
ibid. s. 287-296

9.

Steller J., Krella A. (2007)
On fractional approach to assessment of material resistance to cavitation.
Wear 263, 402-411

10.

Steller J. (2007)
SHERPA - Działania na Rzecz Efektywnej Promocji Małej Energetyki Wodnej w ramach programu Inteligentnej Energii dla Europy.
ECO-EURO-ENERGIA, Inteligentna energia dla Polski i Europy 2007-2013, Bydgoszcz, 26-27 czerwca 2007, s. 83-87

11.

Steller J. (2007)
Energetyka wodna - dojrzała technologia w odpowiedzi na współczesne wyzwania.
"Energia odnawialna w zastosowaniach", INFOTECH, Jurata, s.133-158

1.

Gireń B.G., Frączak J., Rybczyńska D., Sawko A. (2008)
W stronę kwantyfikacji i przewidywania procesów ubytkowych w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
VIII Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Nowe kierunki i metody diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządów ruchu", Warszawa, 21-23.11.2008

2.

Gireń B.G., Steller J. (2008)
Random multistage input and energy partition approach to the description of cavitation erosion process.
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment.

3.

Krella A., Czyżniewski A. (2008)
Investigation concerning the cavitation resistance of TiN coatings deposited on stainless steel at various temperatures.
Wear 265, 72-80

4.

Krella A., Czyżniewski A. (2008)
Cavitation erosion resistance of TiN coating deposited on stainless steel.
Wear 265, 963-970

5.

Krella A., Czyżniewski A. (2008)
The influence of nanostructual coatings deposition technology on cavitation resistance of the X6CrNiTi18-10 stainless steel.
Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. Сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского ŤХАИť. Выпуск 3(55), Харьков, НАКУ, с.15-22

6.

Malko J., Lewandowski S., Steller J., Adamkowski A. (2008)
Small hydro - a significant con-tributor to the local grid safety?
HIDROENERGIA'2008, Bled (Slovenia), Session 2B "SHERPA Campaign Improving SHP image", CD-ROM

7.

Стеллер Я. (2008)
Международный кавитационно-эрозионный тест - основные итоги спустя 10 лет после выпуска Предварительного отчёта.
Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов.Сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н.Е.Жуковского ŤХАИť. Выпуск 4(55), Харьков, НАКУ, с.69-87

8.

Steller J., Adamkowski A., Stankiewicz Z., Łojek A., Rduch J., Zarzycki M. (2008)
Pumps as turbines for hydraulic energy recovery and small hydropower purposes in Poland.
HIDROENERGIA'2008, Bled (Slovenia), June 11-13th, 2008, Session 5A (CD-ROM)

9.

Steller J., Adamkowski A., Janicki W., Kiełbasa W., Gruber P., Treichler H., Wójcik J. (2008)
Discharge measurement by means of the pressure-time and the 8-path acoustic method in Niedzica HPP pressure tunnels.
HYDRO 2008, Ljubljana, Slovenia, 6-8 October 2008, Papers, Aqua Media International Ltd 2008, Paper 4.02, 11 pp. (CD ROM)

 1. Krella A., Czyżniewski A. (2009)
  Cavitation resistance of Cr-N coatings deposited on austenitic stainless steel at various temperature,
  Wear 266, 800-809
 2. Krella A. (2009)
  The influence of TiN coatings properties on cavitation erosion resistance,
  Surface & Coatings Technology 204, 263–270
 3. Krella A. (2009)
  Degradacja powłok TiN w warunkach kawitacji,
  Inżynieria Materiałowa 4/160, 245-248
 4. Krella A.(2009)
  Cavitation resistance of TiN nanocrystalline coatings with various thickness,
  Advances in Materials Science 9, 2 (20), pp.12-24
 1. Chmiel J., Janicki W., Krella A., Steller J. (2010)
  Badania obciążenia kawitacyjnego na sta-nowisku wibracyjnym ze spoczywającą próbką,
  Problemy Eksploatacji 76/1 91-100
 2. Krella A., (2010)
  An approach to evaluate the resistance of hard coatings to shock loading,
  Surface & Coatings Technology 205, 2687–2695
 3. Krella A (2010)
  Cavitation degradation model of hard thin PVD coatings,
  Advances in Materials Science 10, 3 (25), 27-36
 4. Krella A., (2010)
  The resistance of TiN coating to cavitation action,
  Inżynieria Materiałowa 5/177, 1353-1357
 5. Krella A., Steller J., (2010)
  Obciążenie kawitacyjne na stanowisku z szczelinowym wzbudnikiem kawitacji,
  Problemy Eksploatacji 76/1, 71-82
 6. Steller J., Adamkowski A., Henke A., Janicki W., Kaniecki M., Krzemianowski Z. (2010)
  Performance tests of hydraulic units in low-head small hydropower installations,
  Hidroenergia’2010, Lausanne, June 16-19 2010, Paper 4B.07
 1. Krella A.K (2011)
  An experimental parameter of cavitation erosion resistance for TiN coatings,
  Wear 270, 250-257
 2. Krella A.K., (2011)
  Mechanizmy deformacji nanostrukturalnych materiałów,
  Inżynieria Materiałowa 5/183, 844-850
 3. Krella A, (2011)
  The new parameter to assess cavitation erosion resistance of hard PVD coatings,
  Engineering Failure Analysis 18, 855-867
 4. Krella A, (2011)
  Cavitation erosion resistance parameter of hard CAVD coatings,
  Progress in Organic Coatings 70, 318-325
 1. Gireń B.G. (2012)
  Selective detachment and entrainment of nano-particles and droplets - a possible cavitation erosion subprocess,
  Tribology - Materials, Surfaces & Interfaces, vol. 6, 1, pp.1-7;
 2. Krella A.K., (2012)
  Degradacja systemów powłoka nanokrystaliczna – stalowe podłoże w warunkach niszczenia kawitacyjnego,
  Zeszyt Naukowy IMP PAN nr 556/1515/2012
 1. Krella A. (2013)
  Cavitation erosion of TiN and CrN coatings deposited on different substrates,
  Wear 297, 992–997
 2. Krella A.K. (2013)
  Cavitation resistance of Ti/TiN multilayer coatings,
  Surface and Coating Technology 228, 115-123
 3. Punys P., Baublys R., Kasiulis E., Vaisvila A., Pelikan B., Steller J. (2013)
  Assessment of renewable electricity generation by pumped storage power plants in EU Member States.
  Renewable and Sustainable Energy Reviews 26, 190-200
 1. Gireń B.G., Noińska-Macińska M. (2014)
  Cavitation erosion of the blades in Banki-Michell turbine. Observations and some aspects of the process simulation.
  Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability, 164, pp.526-532
 1. Krella A. (2015)
  Degradation of protective PVD coatings.
  [in:] Handbook of Materials Failure Analysis With Case Studies from the Chemicals, Concrete, and Power Industries, edited by A.S.H. Makhlouf and M. Aliofkhazraei, 10/2015;
  chapter 16, pages 411-440; Elsevier, ISBN: 978-0-08-100116-5
 2. Steller J., Adamkowski A., Henke A., Janicki W., Kaniecki M., Krzemianowski Z. (2015)
  Discharge measurement and performance tests of hydraulic units in low-head small hydropower installations,
  Trans. IFFM, 130, pp.3-29
 3. Steller J., Gireń B.G. (2015)
  International Cavitation Erosion Test. Final Report,
  Zeszyt Naukowy IMP PAN nr 560/1519/2015
 4. Steller J. (2015)
  Cavitation resistance of structural materials according to the fractional approach.
  3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics, Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics, Gdansk 2015, 2, pp.617-618
 1. Gireń B.G., Frączak J., (2016)
  Phenomenological prediction tool for cavitation erosion fed with the International Cavitation Erosion Test results,
  Wear 364-365, 1-9
 2. Gireń B.G., Noińska-Macińska M.: (2016)
  Cavitation erosion regimes – an attempt of deriving classification predictor,
  Transactions of the Institute of Fluid Flow Machinery 132, 1-13,
 3. Krella A., Sobczyk A., Krupa A., Jaworek A., (2016)
  Thermal resistance of Al2O3 coating produced by electrostatic spray deposition method, Mechanics of Materials 98, 120-133
 4. Krella A., Krupa A., Sobczyk A., Jaworek A. (2016)
  Al2O3 + TiO2 Thin Film made by Electrostatic Spray Deposition,
  Advances in Materials Science 16, 3 (43), 47-55,
 5. Krella A., Krupa A., Sobczyk A., Jaworek A. (2016)
  Al2O3 + TiO2 Thin Film Deposited by Electrostatic Spray Deposition, 3rd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM2015), Springer 2016, 277-283
 1. Krella Alicja, Czyżniewski Andrzej, Gilewicz Adam, Krupa Andrzej, (2017)
  Cavitation erosion of CrN/CrCN multilayer coating
  Wear 386–387, 80–89
 2. Krella Alicja, (2017)
  Degradation of AlMg2 aluminium alloy caused by cavitation — An effect of cavitation intensity.
  Materials Characterization 130, 219–229
 3. Krella Alicja, Krupa Andrzej, Gazda Maria, Sobczyk Arkadiusz, Jaworek Anatol, (2017)
  Protective properties of Al2O3 + TiO2 coating produced by the electrostatic spray deposition method
  Ceramics International 43, 12126–12137
 4. Buszko Marta Halina, Krella Alicja, (2017)
  Slurry Erosion – Design of Test Devices,
  Advances In Materials Science 17 2 (52), 5-17
 1. Krella A.K., Krupa A. (2018)
  Effect of cavitation intensity on degradation of X6CrNiTi18-10 stainless steel,;
  zgłoszona do WEAR
DO GÓRY