PL
EN

Prowadzone Badania

1. Infrastruktura laboratoryjna

 • DSC - Różnicowy kalorymetr skaningowy
 • TGA - Analizator termograwimetryczny
 • Spektrometr FTIR
 • WD-XRF - Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali 
 • Analizator elementarny
 • Mikrowaga
 • Spektrofotometr UV-VIS ze sferą całkującą
 • Młynki (odśrodkowy, nożowy)
 • Wysokociśnieniowy reaktor zgazowujący (150 bar)
 • Reaktor wysokotemperaturowy (500oC)
 • Mały kocioł na biomasę (25 kW)
 • Zgazowarka na biomasę
 • Chromatograf gazowy
 • Analizator gazów

czytaj więcej »

2. Przepływy z reakcjami

W ramach prac zakładu analizowano obiegi termodynamiczne z turbiną gazową i wysokotemperaturowym ogniwem paliwowym typu SOFC. Grupa posiada szeroki zakres wiedzy z dziedziny termodynamiki, mechaniki płynów i chemii. Jednym z tematów prac są przepływy z reakcjami chemicznymi. Posiadamy doświadczenie w zakresie obliczeń numerycznych zarówno stanów równowagowych układów wieloskładnikowych, jak i tych związanych z kinetyką reakcji chemicznych.

 

Czytaj więcej »

3. Produkcja biodiesla z odpadów i biomasy

Biomasa stanowi podstawowe źródło energii odnawialnej w Polsce. W Zakładzie prowadzone są prace nad przetwarzaniem biomasy w paliwa gazowe i ciekłe. Wraz z grupą Adama Ceniana zbudowano stanowisko badawcze do termicznej depolimeryzacji biomasy. Składa się ono z reaktora wysokociśnieniowego, grzałki, systemu regulacji i zestawu pomiarowego. Na stanowisku będą przetwarzane mokre odpady i biomasa w pełnowartościowy biodiesel.

 

Czytaj więcej »

4. Laboratorium paliwowo-kotłowe

Prowadzone są działania w celu zbudowania laboratorium paliwowo-kotłowego, będącego jednym ze stanowisk mikrosiłowni kogeneracyjnej, a którego integralną część stanowić będą takie elementy jak np. zbiorniki na różne rodzaje biomasy, układ transportu biomasy, kocioł, reaktor zgazowujący czy instalacja oczyszczania spalin. Ich pracę nadzorować będzie układ pomiarowy, rejestrujący między innymi: temperaturę, ciśnienie, wilgotność, strumienie, parametry paliwa do spalania oraz straty ciepła do otoczenia.

 

Czytaj więcej »

Inne prace

Ponadto Zakład Energii Odnawialnych prowadzi badania i projekty w dziedzinie:

 • Badania procesów współspalania  węgla i biomasy w kotłach energetycznych,
 • Zapobieganie korozji siarkowej w kotłach,
 • Wykorzystanie odpadów ściekowych,
 • Modelowanie procesu koksowania węgla,
 • Projekt i budowa kotła dla mikrosiłowni kogeneracyjnej,
 • Piroliza biomasy i odpadów,
 • Wytwarzanie paliw z odpadów w procesach termicznej depolimeryzacji,
 • Projektowanie i analiza pracy kotłów na biomasę,
 • Wytwarzanie gazu syntezowego z biomasy w reaktorach małej mocy,
 • Modelowanie numeryczne przepływów z reakcjami chemicznymi w reaktorach zgazowujących,
 • Obliczenia CFD procesów spalania i wymiany ciepła w kotłach energetycznych,
 • CFD w komorach spalania i silnikach z zapłonem iskrowym, wymiana ciepła w mikrokanałach.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY