PL
EN

Zakład Fotofizyki - Prowadzone Badania

1. Fotofizyka nanomateriałów

Spośród metod fizycznej preparacji cienkich warstw (tzw. physical vapor deposition - PVD) w naszym zakładzie używana jest technika PLVD (pulsed laser vapor deposition), która opiera się na ablacji materiału pod wpływem impulsu wiązki laserowej. Technika ta jest szczególnie przydatna do celów badawczych, ze względu na możliwość wyboru i kontroli w szerokim zakresie warunków i parametrów procesu. Wybieralnymi parametrami procesu są: temperatura substratu, ciśnienie podstawowe, intensywność strumienia par (geometria układu, odległość podłoża od źródła par, szybkość parowania), energia strumienia par (w zależności od gęstości energii impulsu, długości fali lasera i częstości), rodzaju użytego materiału do produkcji pary (stałej lub sproszkowanej/ sprasowanego nanoproszku) oraz rodzaj i ciśnienie gazu buforowego.

badania

więcej »

2. Badania nieniszczące

Specjalistyczne badania oraz prace konserwatorskie i dokumentacja obiektów zabytkowych przy użyciu nowoczesnych technik spektroskopowych i/lub analizy powierzchni (LIPS, LIF, DRIFT, kolorymetria, Raman, XRF oraz AFM, SEM, TEM) prowadzone są zgodne ze światowymi kierunkami w dziedzinie...

więcej »

3. Wysokiej jakości powłoki

Przedmiotem prowadzonych na poziomie krajowym i międzynarodowym eksperymentalnych i teoretycznych badań są wielowarstwowe powłoki ochronne, wykonywane poprzez laserowe napawanie proszków stopów metali i/lub dyspergowanie proszków ceramicznych, do zastosowań w ekstremalnych warunkach pracy (np. na łopatki turbin parowych i łożyska itp.). Zjawiska związane z procesem wykonywania powłoki (naprężenia cieplne, mikropęknięcia) są modelowane numerycznie przy użyciu metody elementów skończonych. Powłoki/struktury są wykonywane w laboratorium zakładu.

» Stanowisko doświadczalne do nanoszenia powłok ochronnych.

więcej »

DO GÓRY