PL
EN

Stanowiska do badań spektroskopowych i ablacji

Stanowiska do badań spektroskopowych i ablacji z wysoką próżnią (1x10-8 Tr), aparaturą kriogeniczną (10 K) i diagnostyką spektroskopową słabych sygnałów z rozdzielczością czasową oraz laserem impulsowym Nd:YAG i/lub barwnikowym.

Układ badawczy służy do wytwarzania nanostruktur i ich modyfikacji. System składa się z dwóch komór próżniowych i lasera wraz z układem optycznym. W pierwszej komorze możliwe jest wykonanie struktur z dowolnego materiału stałego. Jest on odparowywany za pomocą ablacji laserowej impulsowym laserem Nd:YAG o długości fali 266 nm (czwarta harmoniczna). Proces odparowania odbywa się pod bardzo niskim ciśnieniem w obecności powietrza lub gazu buforowego, np. tlenu. Komora jest wyposażona w dwa wymienne stoliki, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie warstw dwiema metodami: PLD (pulsed laser deposition) albo PLD z konfiguracją GLAD (glancing angle deposition). W drugiej komorze modyfikowane są warstwy metali wcześniej nałożonych na szkło. Jest to metoda PLA (pulsed laser annealing). Wytwarzanie struktur nanocząsteczek (np. Au) odbywa się w ultra-próżni przy pomocy lasera Nd:YAG (czas trwania impulsu: 6 ns, częstotliwość impulsów: 2 Hz, długość fali: 266 nm) z gęstością energii w zakresie 10-400 mJ/cm2. Różna gęstość energii lasera jest uzyskiwana przez zmianę wymiaru plamki lasera i zastosowanie klinów.

 lab   lab

Układ stanowisk do technik PLD i PLA oraz zdjęcie jednej z komór próżniowych

DO GÓRY