PL
EN

Projekty

 1. Badania właściwości częściowo uporządkowanych nanostruktur Au preparowanych laserem UV
  NCN 2012/07/N/ST5/02139
  2013-2015
 2. Porowate nanostruktury dwutlenku tytanu preparowane metodami fizycznymi
  NCN 2012/07/N/ST5/02134
  2013-2016
 3. Rational Design of Hybrid Interfaces (HINT)
  COST Action MP1202
  2013-2016
 4. Laboratorium Materiałowe Ekoenergetyki
  MNiSW / SPUB
  2013-2014
 5. Designing novel materials for nanodevices: From Theory to Practice (NanoTP)
  COST Action MP0901
  2009-2014
 6. Plasmonic components and devices (Plasmonics)
  COST Action MP0803
  2008-2013
 7. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii; Zadanie 4. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych
  Program Strategiczny NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
  2010-2014
 8. Materiały kompozytowe na bazie stopów Al oraz Ti wytwarzane metodą laserowego dyspergowania proszków ceramicznych
  MNiSW  4884/B/T02/2010/38
  2010-2011
 9. Kreator Innowacyjności
  MNiSW 19/DWI/08
  2009-2011
 10. Nieinwazyjna spektroskopowa diagnostyka uszkodzeń zabytków na podłożu papierowym
  MNiSW 2059/B/T02/2007/33
  2007-2010
 11. Specjalistyczne Laboratorium Technik Analizy i Optoelektroniki dla Ośrodków Konserwacji i Ochrony Zabytków
  Sektorowy Program Operacyjny SPO-WKP
  2007-2008
 12. Bałtycka sieć monitoringu i ochrony dziedzictwa kulturowego
  Funduszu Kapitału Początkowego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  2007
 13. Chłodzenie mikropowierzchni ciała stałego przy pomocy różnych efektywnych metod takich jak spraye, mikrostrugi, mikrorury cieplne, radiatory, kanały cieplne oraz rozpraszacze ciepła
  MNiSW 1400/T10/2006/30
  2006-2009
 14. Spektrometr XRF dla muzeów Pomorza i nieniszczącej analizy zabytków
  SPUBM/COSTG8
  2005-2006
 15. Technika laserowa w ochronie dóbr kultury
  SPUBM/COST G7
  2004-2006
 16. Badanie zmian w strukturze papieru w wyniku laserowego oczyszczania dla potrzeb restauracji/konserwacji zabytków piśmiennictwa
  KBN 0075/H01/03/25
  2003-2006
 17. Kształtowanie charakterystyk przestrzennych i czasowych promieniowania dla potrzeb technologii laserowych
  KBN 1495/T11/02/22
  2002-2005
 18. Diagnostyka procesu spalania węglowodorów
  KBN 1071/T10/02/22
  2002-2005
 19. Wielowarstwowe struktury stellitowe dla potrzeb stereolitografii laserowej oraz regeneracji
  KBN 0809/T08/02/22
  2002-2004
 20. Diagnostyka i monitoring laserowego oczyszczania papieru o wartości historycznej
  KBN 0098/H01/02/22
  2002-2003
 21. Technika laserowa w konserwacji obiektów zabytkowych
  SPUBM/COST G7
  2001-2004
 22. Zbadanie wpływu parametrów laserowego napawania warstw stellitowych na ich odporność erozyjną w wyniku mikropęknięć
  KBN 1528/T07/01/20
  2001-2002
 23. Laserowe oczyszczanie powierzchni zabytkowych z kamienia: zbadanie charakterystyk fotoakustycznych w zależności od parametrów procesu
  KBN 1817/H01/01/21
  2001-2002
 24. Stanowisko szybkiego prototypowania metodą stereolitografii laserowej
  Techno 2000/FNP
  2000-2002
 25. Stereolitografia laserowa przy użyciu proszków metali: zbadanie oraz wybór parametrów procesu
  KBN 1129/T08/98/15
  1998-2000
 26. Badania źródeł niestabilności wiązki promieniowania lasera CO2 dużej mocy oraz ich wpływu na jakość procesów laserowej obróbki materiałów
  KBN 1419/T11/98
  1998-2000
 27. Laserowa stereolitografia proszków metali dla przemysłu turbinowego
  PHARE PL9611/98/03.02-2
  1998-1999
 28. Analiza oraz rejestracja parametrów przestrzenno-czasowych wiązki promieniowania w technologicznych systemach laserów dużej mocy
  KBN 1330/T11/96/10
  1996-1998
 29. Regionalne Laboratorium Techniki Laserowej
  KBN IA - 576/96
  1996-1998
DO GÓRY