PL
EN

Tematyka Badań

Modelowanie i analiza oddziaływań dynamicznych

Modelowanie oddziaływań dynamicznych w złożonych układach wirnik - łożyska – konstrukcja podpierająca metodą analizy nieliniowej.

Maszyna wirnikowa jest złożonym układem mechanicznym, na który składają się trzy główne podukłady:

  1. linia wirników,
  2. łożyska,
  3. konstrukcja podpierająca.

W efekcie wielu lat pracy zespołu naukowego zaproponowany został nowy i jednolity opis w postaci środowiska komputerowego MESWIR. Opis ten jest właściwy zarówno dla klasy małych maszyn wirnikowych, jak i dużych maszyn energetycznych np.: turbozespołów parowych. System MESWIR umożliwia analizę właściwości dynamicznych maszyny wirnikowej w całym zakresie prędkości obrotowych, również po przekroczeniu granicy stabilności. Jego istotę stanowi nieliniowy opis zjawisk. Możliwy zatem jest zarówno opis drgań po przekroczeniu granicy stabilności jak i wygenerowanie nieeliptycznych trajektorii przemieszczeń i złożonych widm drgań w stabilnym zakresie pracy za pomocą jednego narzędzia badawczego (rys. 1). System pozwala również na analizę układów wirujących w obecności różnej klasy defektów (rys. 2).

Rys. 1. Idea opisu nieliniowego zastosowana w systemie komputerowym MESWIR.

Przykład modelu MES linii wirników z defektami.

Rys. 2. Przykład modelu MES linii wirników z defektami.


Szczegółowy opis środowiska obliczeniowego MESWIR znajduje się monografii dostępnej pod adresem:
http://www.dynamika-wirnikow.imp.gda.pl/r3.htm

więcej »

Badania eksperymentalne maszyn

Zakład realizuje badania eksperymentalne opracowanych prototypów oraz prace badawczo-rozwojowe na rzecz przemysł. Prowadzone są badania różnego typu maszyn stosowanych w energetyce oraz innych gałęziach przemysłu. Przykładem obiektów badań są turbozespoły energetyczne, mikroturbiny, hydrozespoły wodne, pompy czy obrabiarki. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz nowoczesnej aparaturze badawczej możliwe są pomiary drgań, naprężeń, rozkładów temperatury, ciśnień, natężenia przepływu, prędkości obrotowej, hałasu. Na podstawie wykonywanych pomiarów dokonujemy oceny stanu technicznego oraz sprawności maszyn, a także opracowujemy zalecenia odnośnie niezbędnych napraw i dalszej eksploatacji. Tworzymy również systemy diagnostyczne dedykowane do konkretnych maszyn.

img

Rys. 1. Stanowisko badawcze do badania układów wirnik - łożyska - podpory w różnej konfiguracji.

więcej »

Odnawialne źródła energii i układy kogeneracyjne

Układy kogeneracyjne

Zakład Dynamiki i Diagnostyki Turbin uczestniczył w pracach nad prototypową mikrosiłownią kogeneracyjną ORC w ramach projektu finansowanego ze środków POIG pt. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jak przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”.

Rys. 1. Koncepcja konstrukcyjna mikrosiłowni kogeneracyjnej ORC.

więcej »

DO GÓRY