PL
EN

Badania eksperymentalne maszyn przepływowych

Zakład realizuje badania eksperymentalne opracowanych prototypów oraz prace badawczo-rozwojowe na rzecz przemysł. Prowadzone są badania różnego typu maszyn stosowanych w energetyce oraz innych gałęziach przemysłu. Przykładem obiektów badań są turbozespoły energetyczne, mikroturbiny, hydrozespoły wodne, pompy czy obrabiarki. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz nowoczesnej aparaturze badawczej możliwe są pomiary drgań, naprężeń, rozkładów temperatury, ciśnień, natężenia przepływu, prędkości obrotowej, hałasu. Na podstawie wykonywanych pomiarów dokonujemy oceny stanu technicznego oraz sprawności maszyn, a także opracowujemy zalecenia odnośnie niezbędnych napraw i dalszej eksploatacji. Tworzymy również systemy diagnostyczne dedykowane do konkretnych maszyn.

 

Rys. 1. Badania sprawności prototypowej mikroturbiny parowej.

 

Rys. 2. Badania diagnostyczne hydrozespołu w elektrowni wodnej.

Badania eksperymentalne dynamiki wirników i łożysk

Zakład Dynamiki i Diagnostyki Turbin posiada dobrze wyposażone Laboratorium Wibrodiagnostyki, składające się z kilku stanowisk badawczych. Prace badawcze na tych stanowiskach nie wymagają wykluczania ich z eksploatacji, tak jak w przypadku obiektów rzeczywistych. W praktyce umożliwia to prowadzenie dowolnych eksperymentów, zarówno biernych jak i czynnych. Wyniki badań doświadczalnych są wykorzystywane do pozyskiwania wiedzy o właściwościach dynamicznych układów jak i dostrajania modeli numerycznych. Stanowiska badawcze dynamiki wirników przedstawiono na rysunkach 12 i 13. Zajmujemy się również projektowaniem i budową nowych stanowisk badawczych, których możliwości są dostosowywane do aktualnych potrzeb.

 

Rys. 3. Stanowiska wykorzystywane do badań dynamiki wirników i łożysk.

 

Rys. 4. Stanowisko do badania wirników z łożyskami tocznymi.

Eksperymentalna analiza modalna

W ramach badań właściwości dynamicznych konstrukcji prowadzone są eksperymentalne testy modalne. Wyniki badań modalnych zawierają informacje na temat częstotliwości i postaci drgań własnych układu oraz odpowiadających im współczynników tłumienia. Badania modalne są realizowane za pomocą nowoczesnej aparatury (komputer pomiarowy LMS SCADAS Mobile) wraz z dedykowanym oprogramowaniem (LMS Test.Lab). W skład sytemu pomiarowego wchodzą także wzbudniki drgań, młotek modalny oraz zestaw akcelerometrów jedno i trójosiowych. Przykładowe wyniki eksperymentalnych badań modalnych zostały przedstawione na rys. 13.

 

Rys. 5. Porównanie częstotliwości i postaci drgań własnych konstrukcji ramowej (a - wyniki obliczeń numerycznych, b – wyniki badań eksperymentalnych).

DO GÓRY