PL
EN

Projekty badawcze - w trakcie realizacji

 1. Projekt nr POIR.02.03.02-22-0009/15-00 (okres realizacji 2016-2018)
  Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz nie wymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań w indywidualnych gospodarstwach domowych. Projekt realizowany we współpracy z firmą SARK Sp. z o.o.
 2. Projekt NCN Sonata 11 nr 2016/21/D/ST8/01711 (okres realizacji 2017-2019)
  Badania i modelowanie procesów antywibracyjnych występujących w łożyskach wysokoobrotowych o zmiennej geometrii
 3. Projekt Biostrateg (TechRol) nr 3/344128/12/NCBiR/2017 (okres realizacji 2018-2021)
  Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej
 4. Projekt aplikacyjny VoltAeris nr POIR.04.01.04-00-0014/17 (okres realizacji 2018-2021)
  Uniwersalny turbogazowy układ mikrokogeneracyjny
 5. Projekt NCN Opus 14 koordynowany przez AGH (okres realizacji 2018-2021)
  Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych - modelowanie i
  badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych

Projekty Europejskie i Granty

Projekty badawcze - zakończone

 1. Projekt NCN Preludium 9 nr 2015/17/N/ST8/01825 (okres realizacji: 2016-2018)
  Przedziały adekwatności liniowych i nieliniowych metod określania właściwości dynamicznych maszyn wirnikowych.
 2. Projekt nr PBS1/A6/6/2012 (okres realizacji 2012-2015)
  Wykorzystanie materiałów termoelektrycznych do poprawy stabilności termicznej systemów łożyskowania wirników szybkoobrotowych
 3. Program strategiczny NCBiR – „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” (okres realizacji 2010-2015)
  Zadanie badawcze nr 4: Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych
 4. Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08 (okres realizacji 2008-2014)
  Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii.
 5. Projekt łożyskowy nr POIG.01.03.01-00-027/08-00 (okres realizacji 2008-2012)
  Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych.
 6. Projekt „PEA - Alternatywna energia dla sektora publicznego - Zrównoważone strategie energetyczne szansą rozwoju regionalnego”; Realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013; Projekt nr #043; Okres realizacji: 2009-2012.
 7. Projekt „Bioenergy Promotion - Projekt promujący wykorzystanie  bioenergii w regionie Morza Bałtyckiego"; Realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013; Projekt #018; Okres realizacji 2009 – 2012.
 8. Projekt „Poszanowanie Energii bez granic-współpraca polsko-ukraińska oparta na standardach skandynawskich”; realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego;  Okres realizacji: 2009-2011.
 9. PBZ-038-06 (okres realizacji 1995-1998) – J. Kicinski Opracowanie nowoczesnych systemów diagnostycznych turbozespołów krajowych bloków energetycznych dużej mocy.
 10. PB 1487/T07/98/15 (okres realizacji 1998-2001) – J. Kiciński Generowanie danych uczących za pomocą nieliniowej analizy komputerowej dla potrzeb związanych z pozyskiwaniem relacji diagnostycznych metodą odwracania modeli dużych maszyn wirnikowych.
 11. PB 893/T07/99/16 ( okres realizacji 1999-2002) – dr J. Rybczyński Doświadczalna weryfikacja metod określania wibracyjnych własności maszyn wirnikowych jako danych dla tworzenia relacji diagnostycznych.
 12. PB 1266/T10/20/18 (okres realizacji 2000-2002)- J. Kiciński (M. Łuczak) Wpływ wybranych parametrów geometrycznych i eksploatacyjnych łożysk na własności dynamiczne maszyn wirnikowych.
 13. PB 1227/T07/20/18 (okres realizacji 2000-2002) – J. Kiciński (S. Banaszek) Numeryczna analiza konstrukcji podpierającej w odniesieniu do modelowego układu wirnik-łożyska.
 14. PBZ-K015/T10/2001 (okres realizacji 2001-2005) – Główny wykonawca – J.Kicinski Kierownik PBZ- J. Mikielewicz Kompleksowy model sprzężonych oddziaływań aerodynamicznych, mechanicznych i elektrycznych zachodzących w obiektach energetycznych dużej mocy.
 15. PB0839/T07/2002/23 (okres realizacji 2002-2005) – J. Kicinski Identyfikacja nieliniowych modeli maszyn wirnikowych – aspekty wibrodiagnostyczne.
 16. PBZ- Nr 117/T10/2005 (okres realizacji 2005-2008) – J. Kicinski Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych.
 17. Decyzja Nr 60/E-87/SN-046/2006 – Koordynator Sieci naukowej EKO-ENERGIA.
DO GÓRY