PL
EN

Oferta dla przemysłu

  • Projektowanie obiegów kogeneracyjnych oraz, w tym: projektowanie siłowni z turbiną parową, turbiną gazową, turbiną ORC (ang. Organic Rankine Cycle), silnikiem spalinowym tłokowym, także układów kombinowanych o wysokiej sprawności produkcji energii elektrycznej.
  • Studia wykonalności modernizacji obiektów ciepłowniczych i ich upgradu do elektrociepłowni. Modernizacje elektrociepłowni związane ze zwiększeniem udziału odnawialnych energii i zmniejszeniem udziału paliw kopalnych w ogólnym bilansie produkcji energetycznej przedsiębiorstw.
  • Badanie sprawności przepływowej układów przepływowych turbin, w tym: optymalizacja sprawnościowa układu przepływowego turbin osiowych, promieniowych i promieniowo-osiowych jednostopniowych i wielostopniowych z wykorzystaniem metod obliczeniowych CFD,
  • Projektowanie, opracowanie dokumentacji technicznej turbin małej mocy - jednostopniowych i wielostopniowych w geometrii osiowej, promieniowej i promieniowo-osiowej.
  • Badania sprawności i emisyjności energetycznej urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym zasilanych paliwami gazowymi niskokalorycznymi (biogaz, syngaz)
  • Przystosowanie agregatów kogeneracyjnych do zasilania paliwami gazowymi niskokalorycznymi (biogaz, syngaz) oraz opracowywanie programów sterowania zapłonem przy zasilaniu paliwem niskokalorycznym
DO GÓRY