PL
EN

Pracownicy

Jarosław Mikielewicz
Jarosław Mikielewicz
 • Informacje szczegółowe
  Zakład/Dział:
  O5/Z1 - Zakład Turbin
  Tytuł/Stopień Naukowy:
  prof. dr hab. inż.
  Stanowisko:
  Z-ca przewodniczącego Rady Naukowej
  Dane kontaktowe
  Telefon:
  +48 58 5225 113/110
  Email:
  Pokój:
  F 116
 • Dane osobiste

  Jarosław Mikielewicz urodził się dnia 10 kwietnia 1941 roku w Wilnie. Studia wyższe odbywał w latach 1959-1964 na Wydziale Maszynowym Politechniki Gdańskiej i uzyskał stopień magistra inżyniera mechanika. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała mu w 1968 roku Rada Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, na podstawie rozprawy doktorskiej pt: "Analiza możliwości zastosowania "Płynnych żeber" w wysokotemperaturowym rekuperatorze różnociśnieniowym", a stopień naukowy doktora habilitowanego - w roku 1972 Rada Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt: "Wybrane zagadnienia generacji pary czynnika niskowrzącego w obiegu siłowni dwuczynnikowej".

  Staże naukowe

  Odbywał staże naukowe w zakresie Wymiany Ciepła: w Instytucie Fizyki Ciepła AN ZSRR w Nowosybirsku, w Instytucie Wymiany Ciepła i Masy AN BSRR w Mińsku, w Uniwersytecie Delaware, w Uniwersytecie Michigan, w Massachusetts Institute of Technology w USA. W latach 1981-1982 przebywał w Brown University w USA jako Visiting Professor. W 1986 w ramach stypendium DAAD przebywał przez miesiąc w czterech uniwersytetach niemieckich, a w 1988 roku przebywał przez miesiąc w trzech uniwersytetach amerykańskich w ramach Amerykańskiej Akademii Nauk. W 1991 roku przez miesiąc przebywał w Kanadzie na zaproszenie McMaster University. Odwiedził wówczas szereg uniwersytetów oraz kanadyjskich ośrodków naukowych.

  Kariera naukowa

  Prof. J. Mikielewicz podjął pracę w 1964 roku zajmując kolejne stanowiska naukowe począwszy od asystenta stażysty w Politechnice Gdańskiej, poprzez asystenta, starszego asystenta, adiunkta, docenta aż do profesora zwyczajnego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk technicznych nadała mu Rada Państwa uchwałą z dnia 13 września 1979 roku. W grudniu 1990 roku na podstawie przewodu pozytywnie zaopiniowanego przez CKK Sekretarz Akademii powołał go na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1972 roku był Kierownikiem Zakładu Termodynamiki i Wymiany Ciepła w IMP PAN aż do 1992 roku. W 1992 roku został wybrany przez Radę Naukową Instytutu Maszyn Przepływowych PAN na stanowisko Zastępcy Dyrektora d/s Naukowych Instytutu a w 1998 na Dyrektora Naczelnego Instytutu. Jest wieloletnim Przewodniczącym Komitetu Termodynamiki i Spalania.

  Oprócz pracy naukowo-badawczej prowadził od 1972 r. pracę dydaktyczną, początkowo w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, a następnie w Politechnice Gdańskiej. W 2004 został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa przez Politechnikę Krakowską, a w roku 2009 przez Politechnikę Koszalińską.

 
DO GÓRY