PL
EN

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administrator
  Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN (IMP PAN), ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych
   iod(at)imp.gda(.)pl
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
  IMP PAN przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem i w następujących celach:
  1. przeprowadzania rekrutacji i konkursów  - na podstawie zgody osób, których dane dotyczą  (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
  2. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  3. wypełnienia obowiązków prawnych np. podatkowych i przechowywania dokumentacji  (art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  4. wynikających z prawnie uzasadnionego interesu IMP PAN (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w celu:
   • realizacji zadań statutowych
   • utrzymywania relacji ze środowiskiem naukowym i gospodarczym
   • promocji IMP PAN, w tym oferty badawczej i organizowanych lub wspieranych przedsięwzięć
   • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  1. Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda - dane przechowywane są do czasu jej wycofania.
  2. Jeżeli podstawą przetwarzania jest  umowa  - dane przechowywane  są przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji roszczeń lub obrony przed nimi.
  3. Jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes IMP PAN - dane przechowywane są do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  4. Jeżeli przepisy określają czas przez jaki przechowywane mają być dane osobowe lub dokumentacja je zawierająca - dane przechowywane są przez ten czas.
 5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania swoich danych;
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  4. przenoszenia danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu IMP PAN;
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcy danych
  Dane osobowe możemy ujawnić - w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług lub ciążącego na nas obowiązku - następującym kategoriom odbiorców:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;
  2. innym odbiorcom np. bankom, Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego i Nauki, podmiotom zarządzającym projektami, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, ZUS, urzędom skarbowym.
 7. Źródła danych
  IMP PAN uzyskuje dane osobowe przede wszystkim od osób, których one dotyczą. W przypadku kategorii danych kontaktowych (obejmujących imię i nazwisko, służbowy adres-e-mail i telefon) osób będących przedstawicielami podmiotów współpracujących lub pozostających w podobnych relacjach z IMP PAN – dane mogą pochodzić od tych podmiotów.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji, konkursie lub zawarcia umowy i jej wykonania.

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki cookies nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę podczas odwiedzania naszej witryny.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie, przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać, lub by automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać są przechowywane zgodnie z RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Nie zbieramy innych plików cookie (np. do wykorzystywania do analizy zachowania podczas surfowania).

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka również automatycznie przesyła do nas w "plikach dzienników serwera". Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł i są przetwarzane w celu wykonania operacji poprawnego generowania i wysyłania strony internetowej do odbiorcy przez nasz system CMS, zarządzający stroną internetową IMP PAN.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych tutaj. Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z odpowiedniej witryny lub usługi (np. umożliwiają dostęp do szczegółowych materiałów konferencyjnych), dla których zostały zarejestrowane. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy Twoją rejestrację.

Aby poinformować Cię o ważnych zmianach, takich jak te dotyczące naszej witryny lub zmian technicznych, użyjemy Twojego adresu email, z którego skorzystałeś podczas rejestracji.

Przetwarzamy dane dostarczone podczas rejestracji tylko na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę z przyszłym skutkiem. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Będziemy nadal przechowywać dane zebrane podczas rejestracji tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, w przypadku konferencji do czasu zakończenia i rozliczenia konferencji. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii nauk z siedzibą w Gdańsku danych osobowych kontrahenta lub jego reprezentantów, pracowników lub współpracowników

Mając na względzie, iż w związku z zawarciem Umowy pozyskaliśmy dane osób wskazanych odpowiednio w komparycji Umowy, jej treści lub załącznikach lub przekazanych bezpośrednio przez osoby podejmujące jakiekolwiek czynności w związku z realizacją Umowy uprzejmie informujemy, iż przetwarzamy te dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami.

 

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą w Gdańsku, przy ul. gen. Józefa Fiszera 14, wpisany do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-IV-9/98 posiadający numer NIP: 584-035-78-82 oraz REGON: 000326121, (dalej: „IMP”).

2.       Z Administratorem Państwa danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: iod(at)imp.gda(.)pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 52 25 132

3.       Państwa  dane osobowe, w zależności od przypadku, mogą być przetwarzane:

a.        na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1] w celu wykonania Umowy, realizacji obowiązków i praw (w tym roszczeń) wiążących się z zawartą Umową;

b.       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości oraz przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

c.        na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie realizacji obowiązków
i praw wiążących się z zawartą Umową lecz nie stanowiących bezpośrednio przejawu jej wykonywania, co stanowi nasz uzasadniony interes, tj. w szczególności:

                                 i.      w  celach dowodowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów;

                             ii.      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

                             iii.    w celu realizacji przez pozostałych czynności wykonywanych w uzasadnionym interesie IMP PAN, polegających na prowadzeniu analiz i badań, realizacji zawartych umów, w tym realizacji projektów naukowych i badawczych, promocji i popularyzacji nauki, komercjalizacji wyników badań naukowych, prowadzeniu statystyk, wewnętrznym administrowaniu danymi, działaniach archiwizacyjnych,

4.       Dane osobowe przetwarzanie do zawarcia i procedowania Umowy obejmują lub mogą obejmować następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności gospodarczej, organu administracji publicznej lub innej jednostki budżetowej), dane adresowe (adres przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności gospodarczej, organu administracji publicznej lub jednostki budżetowej), dane kontaktowe (telefony kontaktowe, adresy poczty elektronicznej), inne dane identyfikacyjne (numery NIP, REGON, PESEL itp.).

5.        Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

6.       Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych powyżej, w tym do czasu zakończenia realizacji zawartej Umowy, a po tym okresie ich przetwarzanie zostanie ograniczone do przechowywania do czasu upływu ustawowych terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy, które to terminy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane będą przez nas do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania faktur w celach podatkowych.

7.       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO, mogą Państwu przysługiwać następujące prawa:

a.        prawo dostępu do danych osobowych;

b.       prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;

c.        prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e.       prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

f.         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8.       W celu realizacji swoich praw mogą Państwo skierować swoje żądanie poprzez e-mail: iod@imp.gda.pl oraz drogą korespondencyjną na adres siedziby Administratora Danych.

9.       Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem korespondencyjnym: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10.    Państwa dane osobowe nie będą podlegać algorytmom podejmującym zautomatyzowane decyzje, w tym podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

11.    Źródłem pozyskania Państwa danych są lub mogą być:

a.      Umowa lub załączniki,

b.      ogólnie dostępne bazy takie jak KRS, CEiDG,

c.    informacje przekazywane w ramach realizacji Umowy, w tym informacje przekazane nam przez Państwa przełożonych lub współpracowników, którzy podają Państwa dane jako dane osoby do kontaktu w związku z realizacją Umowy. 

12.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu wykonania Umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości jej realizacji. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1) (zwane dalej: „RODO”).

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY