PL
EN

GREENHEAT

 


GREENHEAT
projekt nr NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020
greenheat.kezo.pl

 

Projekt ”GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization /GREEN HEAT - współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji” (akronim GREENHEAT)  korzysta z dofinansowania o wartości 5 710 182 pln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.

Cele szczegółowe:

1) przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;

2) opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego);

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej
 

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów na paliwa kopalne w sposób interdyscyplinarny, traktując jednocześnie próbę zmiany systemu grzewczego jako potencjalną szansę na wprowadzenie szerszej społecznej zmiany, polegającej na próbie przejścia na zrównoważony rozwój w energetyce, poprzez stymulację rozwoju nowych modeli biznesowych. Należy oczekiwać, że zaangażowanie lokalnej społeczności i kluczowych interesariuszy zaowocuje wzrostem obywatelskiej świadomości w stosunku do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W projekcie założono, że prace realizowane będą z uwzględnieniem aspektów socjalnych, technicznych oraz ekonomicznych.

W skład konsorcjum projektu GREENHEAT wchodzą następujący Partnerzy:

1.     Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Promotor projektu = Koordynator (IMP PAN, PL)

2.     Akademia Leona Koźmińskiego (ALK, PL)

3.     Norsk institutt for luftforskning (NILU, NO)

4.     Universitetet i Bergen (UiB, NO)

5.     Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS, PL)

6.     CASE – Centrum Analiz Społęczno-Ekonomicznych (CASE, PL)

7.     Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk (Fundacja KEZO, PL)

Kontakt:

Sebastian Bykuć (Koordynator) sbykuc(at)imp.gda.pl                                                                     
Ewa Domke (Manager ds. komunikacji) edomke(at)imp.gda.pl

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

1.     innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

2.     integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3.     środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4.     kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5.     sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Budżet projektu: 5 710 182 pln

Dofinansowanie: 5 710 182 pln

Czas trwania projektu: 01.02.2021-01.02.2024

DO GÓRY