PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Cele BKEE

Celem strategicznym BKEE jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki (RSE) w zakresie szeroko pojętej ekoenergii, głównie poprzez zwiększenie efektywności absorpcji regionalnych i centralnych funduszy UE w makroregionie oraz ułatwienie kontaktów w ramach współpracy międzyregionalnej UE.
Cele te realizuje również Nadwiślański Klaster Energi Odnawialnej (NKEO) www.klasteroze.pl włączając się w strukury BKEE.

Szczególnym celem BKEE jest wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w małej i średniej skali, w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biomasę, a także energię wodną, słoneczną i wiatrową. Działania w ramach BKEE mają na celu:

  • zmniejszenie udziału paliw kopalnych jako źródeł energii pierwotnej, przy znaczącym wzroście wykorzystania biopaliw oraz innych źródeł energii odnawialnej,
  • stymulowanie rozwoju nowych technologii w obszarze zielonej energii i kształcenie specjalistów,
  • wspieranie podejmowania produkcji urządzeń dla bioenergetyki,
  • popularyzowanie i wspieranie technologii energooszczędnych,
  • rozwój świadomości ekologicznej oraz aktywizacja zawodowa ludności z terenów wiejskich.

Działalność BKEE materializuje się m.in. poprzez tworzenie Kompleksów Agroenergetycznych oraz małych i średnich siłowni kogeneracyjnych.

Cele Strategiczne Klastra

Podstawowym celem BKEE jest skoordynowanie realizacji Regionalnych Strategii Energetyki (RSE) w zakresie szeroko pojętej ekoenergii, głównie poprzez zwiększenie efektywności absorpcji regionalnych i centralnych funduszy UE w makroregionie oraz ułatwienie kontaktów w ramach współpracy międzyregionalnej UE.
Efektem działalności BKEE, będzie znaczący wzrost wykorzystania OZE, w tym zwłaszcza biomasy na cele energetyczne w Polsce Północnej, rozwój technologii odzysku biomasy z odpadów komunalnych i przemysłowych, zmniejszenie obciążenia środowiska zanieczyszczeniami biologicznymi na terenach wiejskich, a także rozwój nowych wdrożeń technologicznych i wytwórczych, powodujący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw makroregionu Polski Północnej.

mapa

Wskazano również, że wzrost produkcji przyjaznej dla środowiska tzw. zielonej energii stanowić też będzie istotny element bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju.

Celami strategicznymi BKEE są w szczególności:

  • W sferze surowcowej:  stymulowanie wzrostu wykorzystania biomasy na cele energetyczne, stymulowanie rozwoju terenów wiejskich m.in. poprzez rozwój plantacji energetycznych, rozwój technologii odzysku biomasy z odpadów komunalnych i przemysłowych, zmniejszenie zanieczyszczeń poprzez rozwój biogazowni, intensyfikacja wytwarzania naturalnych nawozów oraz stymulowanie rozwoju świadomości ekologicznej.
  • W sferze B+R:  stymulowanie rozwoju nowych technologii, wzrostu konkurencyjności producentów urządzeń dla bioenergetyki oraz kształcenia specjalistów z dziedziny ekoenergetyki.
  • W sferze wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej:  pobudzanie wzrostu produkcji zielonej energii, rozwój małych siłowni kogeneracyjnych na biomasę oraz wytwarzanie urządzeń wykorzystujących energię cieplną z biomasy.
  • W sferze produkcji urządzeń dla bioenergetyki:  wspieranie wytwarzania modułów i montażu: kompletnych biogazowni wraz z modułem kogeneracyjnym, urządzeń do przetwarzania biomasy, projektowania i dostaw kompletnych małych (do 10 MWe) siłowni kogeneracyjnych na biomasę oraz projektowania "inteligentnych" systemów zasilania osiedli w energię cieplną - z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

silownia

Zgodnie z umową klaster ma być instrumentem realizacji rozwoju gospodarczego makroregionu Polski Północnej poprzez zwiększenie bezpośredniego związku podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań i przekształcenia infrastrukturalne w energetyce z działalnością jednostek B + R i uczelni wyższych.

DO GÓRY