PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Działalność

Można przyjąć, że zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), specjalizacja branżowa klastra obejmuje wybrane grupy, klasy i podklasy z następujących działów:

 • Dział 01. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt.
 • Dział 28. Produkcja maszyn i urządzeń.
 • Dział 35. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
 • Dział 72. Badania naukowe i prace rozwojowe.
 • Dział 84. Administracja publiczna.

Najważniejsze projekty

 • Przygotowanie i realizacja kluczowego projektu badawczego pt.: "Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii". Projekt finansowany w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Koordynator i lider konsorcjum IMP PAN, znaczny udział Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.
 • Przygotowanie projektu badawczego pt.: "Ekosiłownie poligeneracyjne". Projekt obejmuje: opracowanie i przebadanie innowacyjnych technologii produkcji energii elektrycznej, cieplnej i paliw wykorzystujących lokalne OZE, budowę przedprototypowych urządzeń gotowych do wdrożenia biopaliw, inicjatywę Gminnego Centrum Energetycznego, model biznesowy. Wniosek do POIG.
 • Przygotowanie projektu badawczego pt.: "Nowoczesne technologie rozproszonego i kogeneracyjnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej bazujące na odnawialnych źródłach energii". Finansowanie: Krajowy Program Ramowy.
 • Przygotowanie oferty na realizację zadania badawczego nr 4 pt.: "Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliwa z biomasy, odpadów rolniczych i innych", w ramach Programu Strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt.: "Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii".
 • Przygotowanie projektu badawczego pt.: "Nowoczesne technologie rozproszonego i kogeneracyjnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej bazujące na odnawialnych źródłach energii". Finansowanie: Krajowy Program Ramowy
 • Realizacja projektu pt.: "Rozwój Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego - poprzez opracowanie strategii i promocję na terenie województwa pomorskiego". Wykonawca: IMP PAN, jako jednostka koordynująca BKEE. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Działanie: 1.5.2 "Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych" (Oś priorytetowa 1: "Rozwój i innowacje w MśP").

wind

Zrealizowane projekty wdrożeniowe

 • Budowa kompleksów agroenergetycznych w gminie Gołdap, Gniewino, Kępice, Górowo Iławeckie oraz w powiecie Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie, Kwidzyn
 • Budowa pilotażowej biogazowni modułowej na zielonkę w Ornecie
 • Modernizacje kotłowni z przystosowaniem do spalania biomasy w gminie Kępice i Górowo Iławeckie więcej...
 • Budowa farmy wiatraków w gminie Gołdap i Górowo Iławeckie więcej...
 • Budowa pola wiatrakowego w Szwarcenowie (powiat Nowe Miasto Lubawskie) więcej...
 • Budowa elektrowni wodnej na rzece Gołdap
 • Budowa pilotażowego hydrozespołu na stopniu wodnym o niskim spadzie
 • Budowa Domu Planety w Gniewinie
 • Wdrożenie programu "Słoneczne dachy dla Powiśla" w Kwidzynie więcej...
 • Utworzenie Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego Odnawialnych Źródeł Energii
 • w Jezierzycach więcej...

Współpraca międzynarodowa

BKEE prowadzi aktywną współpracę międzynarodową, m.in. poprzez:

 • Udział w pracach CWG-SCAR grupy doradczej Komisji Europejskiej w zakresie wypracowania prognoz dla priorytetów badawczych kolejnych programów w temacie "Agriculture & Energy" w krajach UE. (Bruksela - dyskusja nad strukturą grupy; Berlin - pierwsze bilanse krajów i dyskusja o kierunkach działalności.
 • Wydzieloną sesję dla problematyki badawczej CBEO i BKEE w ramach międzynarodowej konferencji AUZO-2008 dot. biopaliw (współorganizacja); organizator: Politechnika Gdańska.
 • Udział w 11 konferencjach, warsztatach i panelach dyskusyjnych międzynarodowych w 2007 r. w Turku (Finlandia), w Brukseli, Berlinie, Warszawie (2008) w Sztokholmie, Kołobrzegu, Brukseli, Omskolsdvik (Szwecja), Berlinie (2009); w spotkaniu bilateralnym klastrów ekoenergetycznych Norwegii i Polski w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku;
 • Warsztaty "Energy Cogeneration", które odbyły się 2 kwietnia 2009 w IMP PAN w Gdańsku, w ramach międzynarodowego programu "Common Pilot Project" finansowanego przez agendy rządowe 5 krajów nadbałtyckich; w spotkaniu uczestniczyły klastry bioenergetyczne z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Islandii i Polski a także przedstawiciele przemysłu.
 • Udział w wielu projektach, takich jak:
  • BSR InnoNet - projekt pilotażowy systemów innowacyjnych i klastrów (prowadzenie CBEO-UWM)
  • INTERREG IVC - RUBIRES - Rural Biological Resources, (CBEO-UWM
  • INTERREG IVC - Coach BioEnergy, (CBEO-UWM)
  • INTERREG IVC - Bioenergy Promotion, (IMP PAN)
  • INTERREG IVC - PEA - Alternatywna Energia dla Sektora Publicznego (IMP PAN)
 • Włączenie BKEE do pilotażowego programu InnoNet koordynowanego przez szwedzką agencję rządową VINNOVA.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY