PL
EN
Bałtycki Klaster
Ekoenergetyczny
Zielona Alternatywa
dla Makroregionu Polski Północnej


Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

Zielona Alternatywa dla Makroregionu Polski Północnej

Organy i zaplecze techniczne Klastra

Zgodnie z umową konsorcjum powołującą BKEE, organami Klastra są:

  • Rada Programowa
  • Zarząd
  • Jednostka Koordynująca

Rada Programowa BKEE jest najwyższym organem klastra.

Wytycza on główne kierunki działania klastra, powołuje i odwołuje członków Zarządu klastra oraz zatwierdza plany pracy Zarządu. W skład Rady wchodzą: po jednym przedstawicielu każdego z członków - sygnatariuszy umowy, Dyrektor Jednostki Koordynującej, Prezes Zarządu klastra i jego zastępcy. Jednostki naukowe, Województwo Pomorskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie oraz duże przedsiębiorstwa typują do Rady dodatkowo po jednym ekspercie.

Zarząd BKEE jest organem zarządzającym klastra.

Do zadań Zarządu należą: bieżące kierowanie działalnością klastra, kreowanie tematyki projektów i pomoc w ich przygotowaniu oraz koordynacja realizacji zatwierdzonych projektów. Liczbę członków i skład Zarządu ustala Rada Programowa.

Jednostką Koordynującą BKEE

Jednostką Koordynującą BKEE jest IMP PAN. Jest ona reprezentantem Konsorcjum BKEE w kontaktach zewnętrznych, posiada osobowość prawną i pełni funkcję lidera konsorcjum.

Zaplecze techniczne

Zaplecze techniczne Zarządu BKEE tworzą biura koordynacyjne: CZT "Pomorze", CZT "RIMAMI", Sieci Naukowej "EKO - ENERGIA", Centrum Badań Energii Odnawialnej przy Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim oraz administracja IMP PAN.

Przewodniczący Rady Programowej BKEE

Honorowy Przewodniczący - Prof. Jerzy Buzek
jbuzek(at)europarl.eu(.)int

Przewodniczący - Prof. Jan Kiciński
IMP PAN, ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk
kic(at)imp.gda(.)pl

Wice-Przewodniczący - Prof. Wojciech Sadowski
PG, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
wosa(at)pg.gda(.)pl

Wice-Przewodniczący - Prof. Janusz Piechocki
UW-M, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
jpt(at)uwm.edu(.)pl

Zarząd BKEE

Prezes - Prof. Janusz Gołaszewski
UW-M, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
janusz.golaszewski(at)uwm.edu(.)pl

Wice-Prezes - Jerzy Hlousek
ENERGA SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
jerzy.hlousek(at)energa(.)pl

Wice-Prezes - Tomasz Obara
ZRE, ul. Na Stępce 1a, 80-958 Gdańsk
tomasz.obara(at)zregdansk(.)pl

Umiejscowienie BKEE na tle innych klastrów w Polsce

mapa

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY