PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Zadania Projektu

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski

Zadanie 1.1.

 Zbadanie wydajności rolniczej, sprawności energetycznej i ekonomicznej efektywności produkcji fitomasy na cele energetyczne wybranych taksonów traw typu C-4 i motylkowatych oraz opracowanie technologii jej wytwarzania w konwencjonalnym i zintegrowanym systemie gospodarowania

prof. dr hab. inż. Wojciech Stefan Budzyński

Zadanie 1.2.

 Zwiększenie produktywności wieloletnich roślin energetycznych i konwersja ich biomasy do gazu w termogeneratorze

prof. dr hab. inż. Józef Tworkowski

Zadanie 1.3.

 Pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy powstającej w zeutrofizowanych wodach powierzchniowych

dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. UWM

Zadanie 1.4.

Efektywne metody konserwacji biomasy z celowych upraw energetycznych

prof. dr hab. Jan Kazimierz Tywończuk
dr hab. Cezary Purwin

Zadanie 1.5.

Kondycjonowanie wsadu biomasy do zgazowania w optymalizacja technologii produkcji metanu i wodoru w procesie fermentacyjnym

dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. UWM

Zadanie 1.6.

Opracowanie technologii termicznej depolimeryzacji biomasy i odpadów pochodzenia organicznego

dr inż. Dariusz Kardaś 

Zadanie 1.7.

Modelowanie parametrów procesu wytwarzania biogazu w bioreaktorze

prof. dr hab. inż. Marek Markowski

Zadanie 1.8.

Dobór parametrów procesu technologicznego wytwarzania 100% estrów

prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

dr inż. Marek Kułażyński

Zadanie 2.1.

Analiza i przygotowanie wsadu zawierającego organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody

prof. dr hab. inż. Józef Szlachta

Zadanie 2.2.

Monitoring i sterowanie procesem technologicznym biogazowni utylizującej organiczne odpady rolnicze, hodowlane i przemysłowe oraz odchody

dr Andrzej Vogt 

Zadanie 2.3.

 Oczyszczanie i uzdatnianie biogazu

prof. dr hab. inż. Janusz Trawczyński

Zadanie 2.4.

Jakość biogazu i sposoby wykorzystania

prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski

Zadanie 2.5

Magazynowanie biogazu oraz wykorzystanie jako paliwo do silnika spalinowego

dr hab. inż. Jerzy Kaleta 

Zadanie 2.6.

Uzdatnianie, składowanie i konfekcjonowanie odpadów pofermentacyjnych

prof. dr hab. Zbigniew Paluszak

 
 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY INSTYTUTU ENERGETYKI

dr inż. Tomasz Golec

Zadanie 3.1.

Badania przydatności paliw odpadowych BiO

dr inż. Paweł Bocian 

Zadanie 3.2.

Opracowanie metod przygotowania BiOB do termicznej konwersji poprzez rozdrobnienie, suszenie, obróbkę termiczną

dr inż. Tomasz Golec

Zadanie 3.3.

Badania i optymalizacja BiOB w instalacji pilotowej o działaniu ciągłym w skali 800 kW dla potrzeb demonstracyjnego wdrożenia w kompleksie agroenergetycznym

dr inż. Bartosz Świątkowski 

Zadanie 3.4.

Opracowanie modeli numerycznych procesów zgazowania i spalania BiOB w kompleksach agroenergetycznych

dr inż. Aleksandra Milewska

Zadanie 4.1. 

Budowa i badania reaktora zgazowania o mocy 10-30 kW generującego gaz o średniej wartości opałowej i wysokiej czystości

mgr inż. Janina Ilmurzyńska

Zadanie 4.2.

Badania układu SOFC o mocy elektrycznej 2,5-10 kW sprzężonego z reaktorem zgazowania 10-30 kW

dr inż. Janusz Jewulski 

 
 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY INSTYTUTU MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński

Zadanie 5.1.

Analiza cieplno-przepływowa obiegów mikrosiłowni z różnymi czynnikami roboczymi

prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz

Zadanie 5.2.

 Opracowanie materiałów oraz technologii wytwarzania kluczowych elementów mikrosiłowni parowych

prof. dr hab. inż. Władysław K. Włosiński 

Zadanie 5.3.

Opracowanie modeli symulacyjnych i obliczenia wytrzymałościowe oraz dynamiczne podstawowych elementów turbogeneratora

mgr inż. Grzegorz Żywica

Zadanie 5.4.

Badania eksperymentalne, prace projektowe i obliczenia numeryczne

dr hab. inż. Krzysztof Kosowski

Zadanie 5.5.

Badania eksperymentalne i prace projektowe zespołów łożysk, uszczelnień, wirników wysokoobrotowych oraz korpusów mikroturbiny

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki

Zadanie 5.6.

Prace badawcze, projektowe i obliczenia numeryczne wymienników ciepła i urządzenia rozprężającego

dr inż. Eugeniusz Ihnatowicz

Zadanie 5.7.

Badania eksperymentalne i obliczenia numeryczne procesu spalania i wymiany ciepła w kotle wielopaliwowym na biomasę i w reaktorze zgazowującym

dr inż. Dariusz Kardaś

Zadanie 5.8.

Badania eksperymentalne, prace projektowe i obliczenia numeryczne pompy obiegowej mikrosiłowni na czynnik niskowrzący

dr inż. Maciej Kaniecki

Zadanie 5.9.

Projekt i rozbudowa stanowiska badawczego mikrosiłowni

mgr inż. Sebastian Bykuć 

Zadanie 5.10.

Badania i optymalizacja zintegrowanego przed-prototypu mikrosiłowni kogeneracyjnej wraz z układem odbioru energii elektrycznej

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński

Zadanie 5.11.

Prace badawcze dotyczące przydomowych siłowni wiatrowych i niskospadowych pikoturbin wodnych

dr inż. Wojciech Miąskowski

Zadanie 5.12. 

Opracowanie wielowarstwowego informatycznego modelu kompleksu agroenergetycznego w technologii relacyjnej bazy danych

dr inż. Paweł Pietkiewicz

 

eu

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

DO GÓRY