PL
EN
Modelowe kompleksy
agroenergetyczne jako przykład
kogeneracji rozproszonej
opartej na lokalnych
i odnawialnych źródłach energii

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z fermentacji roślin zielnych i wodnych

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biomasa i biogaz z odpadów rolniczych, hodowlanych i odchodów

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii

Biogaz ze zgazowania BiOB. Spalanie biomasy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Ogniwa paliwowe, silniki spalinowe

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej

Mikrosiłownie kogeneracyjne małej mocy

Modelowe kompleksy agroenergetyczne

Wielowarstwowy informatyczny model kompleksu agroenergetycznego

Zakładane Rezultaty Projektu

  1. Zwiększenie udziału prac badawczo-rozwojowych powiązanych z potrzebami przedsiębiorców wśród wszystkich prac B+R realizowanych w jednostkach naukowych zaangażowanych w realizację projektu.
  2. Rozszerzenie i wzbogacenie oferty usług badawczych świadczonych przez jednostki naukowe dla przedsiębiorstw.
  3. Zwiększenie transferu wyników prac badawczo- rozwojowych do gospodarki.
  4. Stymulowanie wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw działających w obszarze gospodarki objętej tematyką projektu.
  5. Dywersyfikacja działań badawczych i wdrożeniowych realizatorów projektu.
  6. Wzmocnienie i dalszy rozwój tematyki badawczej, dotyczącej wysokosprawnego wykorzystania Biomasy i Odpadów Biodegradowalnych (BiOB) do produkcji energii elektrycznej i ciepła, z ukierunkowaniem na zastosowanie w energetyce rozproszonej i w kompleksach agroenergetycznych.
  7. Opracowanie nowych innowacyjnych produktów i technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i przygotowanie ich do komercjalizacji.
  8. Poprawa stanu wyposażenia laboratoryjnego krajowych ośrodków naukowych o wysokim potencjale badawczym.
  9. Zwiększenie konkurencyjności polskich ośrodków badawczych.
  10. Podniesienie międzynarodowej konkurencyjności ośrodków naukowych zaangażowanych w realizację projektu.

 

eu

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Konsorcjum

imp

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

uwm

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ien

Instytut Energetyki

pw

Politechnika Wrocławska

DO GÓRY