PL
EN

Hydrogin

HYDROGIN

 

Modułowa instalacja odwracalnych ogniw stałotlenkowych przewidziana do integracji z elektrownią przemysłową w celu poprawy elastyczności jej pracy i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze elektroenergetycznym

 

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0335/19

 

Celem projektu jest budowa instalacji badawczej, której sercem jest stos ogniw stałotlenkowych pracujących cyklicznie w funkcji elektrolizy pary upustowej oraz ogniwa paliwowego. Instalacja powstanie na terenie obiektu przemysłowego i będzie współpracować z instniejącą instalacją pary upustowej. Instalacja badawcza przewidziana jest do magazynowania energii elektrycznej w postaci wodoru. Możliwe jest również wykorzystywanie wodoru jako nośnika energii.

Projekt realizowany jest jako konsorcjum w składzie:   

·         Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (Grupa Orlen), Gdańsk

·         Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk

 

Wartość projektu: 7 398 754,09 zł

Wysokość dofinansowania: 5 687 621,77 zł

 

Projekt współfinansowany w latach 2020-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

DO GÓRY