PL
EN

MIZDRA 2.0

 

MIZDRA 2.0
„Opracowanie technologii racjonalnego zagospodarowania strużyn z przetwórstwa skór”

(Development of technologies for rational management of bovine shavings from leather processing)

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0071/20-00 z dnia 28.01.2021 r.

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/4.1.4/2020 - Projekty aplikacyjne

 

Koszty kwalifikowalne: 10 359 725.00 PLN, Dofinansowanie: 8 289 082.50 PLN

Kontakt: dr inż. Ksawery Kuligowski e-mail: kkuligowski(at)imp.gda(.)pl

Celem projektu MIZDRA 2.0 jest opracowanie nowej racjonalnej technologii zagospodarowania strużyn w przemyśle garbarskim, w zgodzie z ideą cyrkularnej gospodarki i hierarchią postępowania z odpadami, aby (1) rozwiązać problem z odpadami, (2) uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne poprzez (2a) oszczędności i (2b) nowe produkty. W wyniku projektu powstanie m.in. pilotażowa instalacja suszenia i pirolizy w siedzibie firmy BADER i szereg technologii jednostkowych o potencjale komercjalizacji.

 

STRESZCZENIE

Celem projektu MIZDRA 2.0 jest opracowanie we współpracy z trzema jednostkami naukowymi (Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN – lider, Instytut Technologiczno Przyrodniczy Oddział Poznań i Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny) racjonalnych technologii zagospodarowania strużyn w przemyśle garbarskim, w zgodzie z ideą cyrkularnej gospodarki i hierarchią postępowania z odpadami, celem rozwiązania realnego problemu gromadzenia się znacznych ilości odpadu możliwego do przetworzenia na przykładzie przedsiębiorstwa BADER Polska Sp. z o.o. – partner przemysłowy. W projekcie opracowane będą w pierwszej kolejności biologiczne metody przetwarzania mizdry, czego efektem będą następujące produkty: hydrolizat kolagenowy, tłuszcz,  biogaz, poferment, oczyszczony poferment, nawozy organiczne i mineralno-organiczne. W drugiej kolejności metody termiczne pozwolą na uzyskanie takich produktów jak: brykiet wzbogacony odzyskanym tłuszczem, pelety, biowęgle (ze spalania), biowęgle (z pirolizy), nawozy mineralne. W wyniku prac rozwojowych powstanie pilotażowa instalacja suszenia i pirolizy w siedzibie firmy BADER. Ww. Rezultaty zostaną osiągnięte wskutek przeprowadzenia następujących prac, gdzie ściśle współpracujące konsorcjum wykaże wysoką komplementarność i synergizację miedzy postępującymi zadaniami.

 

Etap 1 Badanie uwarunkowań i przygotowanie surowca

Etap 2 Badanie odzysku bioproduktów z mizdry

Etap 3 Opracowanie technologii brykietowania i oczyszczania pozostałości poprodukcyjnych

Etap 4 Badanie spalania i wytworzenie alternatywnych węgli aktywnych i nawozów

Etap 5 Opracowanie technologii suszenia i pirolizy mizdry

Etap 6 Pilotażowa, modułowa instalacja do pirolizy mizdry i testy w skali rzeczywistej

Faza przedwdrożeniowa.

 

ABSTRACT

The goal of the MIZDRA 2.0 project is to develop, in cooperation with three scientific units (The Robert Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Polish Academy of Sciences - leader, Institute of Technology and Life Sciences – Poznań branch, Wroclaw University of Technology), rational waste management scenarios to solve the real-case problem, where significant amounts of industrial bovine waste from leather processing industry are produced at BADER Polska LtD. – industrial partner. Through the project, first the biological methods will be developed, resulting in the following products: collagen hydrolyzate, fat, biogas, digestate, purified digestate, fertilizers. In the second stage, thermal methods will allow to obtain such products as: briquette enriched with recovered fat, pellets, biochar (from combustion), biochar (from pyrolysis), mineral fertilizers. As a result of development works, the pilot drying and pyrolysis installation at the BADER headquarters will be developed. Above mentioned results will be carried out via various practices, where the cooperating consortium of partners provides the highest complementarity and synergy between progressing tasks.

 

Stage 1 Examination of the conditions and preparation of the raw material

Stage 2 Investigation of recovery of bioproducts from bovine shavings,

Stage 3 Development of briquetting technology and decontamination of processed biogas digestate,

Stage 4 Investigation of combustion and production of alternative activated carbons and fertilizers

Stage 5 Development of drying technology and pyrolysis of the bovine shavings,

Stage 6 Pilot, modular plant for bovine shavings pyrolysis and real-scale testing

Pre-implementation phase.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY