PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Konsorcjum Zadania Badawczego nr 4

Zaangażowanie przemysłu w tematykę zadania badawczego, w tym zwłaszcza ENERGA SA, stworzyło podstawy dla zawiązania Konsorcjum IMP-ENERGA będącego formalną formą współpracy dla opracowania oferty i realizacji Zadania 4. W Konsorcjum tym Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (IMP PAN) pełni rolę Lidera natomiast ENERGA SA, jako zarządzająca Grupą ENERGA pełni rolę Strategicznego Sartnera Przemysłowego.

Zaproponowana została struktura Konsorcjum, w której IMP PAN jako Lider Konsorcjum zawarł pakiet dwustronnych umów o współwykonawstwie prac z ośrodkami i zespołami niezbędnymi dla osiągnięcia zamierzonych celów i budowy instalacji pilotażowych. Z kolei ENERGA SA koordynować będzie prace pozostałych partnerów przemysłowych, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie i złożyli stosowne oświadczenia. Dwustronne umowy o współwykonawstwie prac z ośrodkami naukowymi oraz oświadczenia pozostałych partnerów przemysłowych stanowią załączniki do niniejszej oferty. Strukturę Konsorcjum przedstawia Rys. 1.

Podczas realizacji zadania badawczego zostanie zangażowany także potencjał i doświadczenie w zakresie energetycznego przetwarzania biomasy czołowych jednostek naukowych z Makroregionu Polski Północnej (Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Politechniki Gdańskiej) wsparte doświadczeniem w tym zakresie innych renomowanych ośrodków naukowych (Instytut Energetyki w Warszawie, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Politechniki Śląskiej czy Politechniki Krakowskiej).

struktura

Rys. 1. Struktura Konsorcjum IMP-ENERGA dla realizacji Zadania Badawczego wraz z wyszczególnieniem pozostałych partnerów naukowych i przemysłowych.

Zaproponowana struktura Konsorcjum wydaje się być optymalna z uwagi na fakt, iż GK ENERGA angażuje bezpośrednio w badania podstawowe, przemysłowe i rozwojowe niniejszego projektu własne środku finansowe w wysokości aż 38 mln zł! Uwzględniając spodziewane środki na Zadanie nr 4 z NCBIR w wysokości 70 mln zł oraz środki własne IChPW, stanowi to razem kwotę 110 mln zł. W tej sytuacji skuteczne zarządzanie finansami i pracami w układzie z tradycyjną formą konsorcjum (wszyscy partnerzy są równoprawnymi członkami konsorcjum) może być utrudnione. Ponadto GK ENERGA uruchamia prace związane z budową infrastruktury sieciowej umożliwiającej przyszłe podłączenia i wdrożenia instalacji pilotażowych na kwotę ponad 220 mln zł.

Warto nadmienić, że pozostali partnerzy przemysłowi również przewidują wdrożenia opracowanych technologii, np.: BUMAR – wdroży je na terenie planowanych 20 biogazowni rolniczych, co odpowiada inwestycjom o znaczącej skali finansowej, ponad 200 mln zł. Kilkumilionowe wdrożenia przewidują również inne firmy deklarujące swój udział w ofercie (np.: CEGIELSKI, ENERGOSERWIS, SYNGAZ, WASKO i in).

DO GÓRY