PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Cele Zadania Badawczego nr 4 Programu Strategicznego

Głównym celem Bloków Tematycznych i tym samym niniejszej oferty konkursowej na wykonanie całego zadania badawczego nr 4 jest:

  1. opracowanie i udoskonalenie aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości, innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy i odpadów, wykorzystujących metody konwersji biologicznej (zgazowania fermentacyjnego), zgazowania termicznego i pirolizy,

  2. opracowanie technologii ukierunkowanych na wykorzystanie ogniw paliwowych zintegrowanych z układami kogeneracyjnymi do produkcji prądu i ciepła,

  3. opracowanie efektywnej technologii produkcji paliw płynnych z biomasy rolniczej i odpadowej,

  4. opracowanie i wykonanie 12 pilotażowych instalacji demonstracyjnych. Instalacje te, jako główny efekt niniejszej oferty, stanowić będą podstawę dla przyszłych wdrożeń nowoczesnych technologii z zakresu energetycznego przetwarzania biomasy i odpadów oraz budowy biogazowni zintegrowanych z układami kogeneracyjnymi.

Planowanie, w ramach niniejszej oferty, budowy aż 12 prototypowych instalacji pilotażowych jest możliwe dzięki zaangażowaniu dużych własnych środków finansowych w badania przemysłowe i rozwojowe przemysłu, przede wszystkim GK ENERGA. Wkład własny przemysłu wynosi ponad 40 mln zł, co stanowi około 57% kwoty przewidzianej na finansowanie Zadania nr 4 przez NCBIR.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY