PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Planowane Instalacje pilotażowe Zadania Badawczego nr 4

1. Kompleks kogeneracyjny oparty na kotle wielopaliwowym z układem ORC o mocy turbogeneratora 0.2 MWe

Główne elementy instalcji pilotażowej:

 • kocioł biomasowy, wielopaliwowy (moc cieplna do 1.1 MW),
 • układ oleju termalnego jako układ odbierający ciepło spalin,
 • układ siłowni ORC (z turbogeneratorem o mocy 0.2 MWe),
 • węzeł ciepłowniczy o mocy cieplnej 0.8 MWc,
 • akumulator ciepła,
 • system diagnostyki i sterowania kotłem wielopaliwowym, silnikiem spalinowym, obiegiem oleju termalnego i układem ORC,
 • przyłączenie do sieci energetycznej i ciepłowniczej.

Okres realizacji - 2011-2012, zakończenie - 2013.

fig

Rys. 1. Wykres temperatury w funkcji entropii, czynnik – olej silikonowy.

 

fig

fig

Rys. 2. Schemat blokowy i ideowy układu kogeneracyjnego instalacji pilotażowej.

2. Kompleks kogneracyjny przystosowany dla zakładów przetwórstwa biomasy

W skład kompleksu wchodzi:

 • zgazowarka biomasy (obecnie istniejąca),
 • układ oczyszczania i uszlachetniania syngazu w celu przystosowania go do spalania w silniku spalinowym,
 • silnik spalinowy na syngaz wraz z generatorem o mocy elektrycznej do 0.5MW,
 • układy odzysku ciepła ze spalin zgazowarki, syngazu oraz spalin z silnika spalinowego na potrzeby suszenia biomasy.

Czas realizacji 2012-2013.

fig

Rys. 1. Schematy instalacji układu kogeneracyjnego dla zakładów przetwórstwa biomasy.

 

Realizacja instalacji pilotażowej dla zakładów przetwórstwa biomasy:

 • Wykonanie projektu instalacji pilotażowej ze zgazowarką, układem oczyszczania syngazu, silnikiem spalinowym i suszarnią biomasy,
 • Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pilotażowej,
 • Wykonanie projektu budowlanego instalacji pilotażowej,
 • Wykonanie instalacji pilotażowej,
 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 • Prace wykończeniowe,
 • Przeprowadzenie badań cieplno-przepływowych kompletnej siłowni poligeneracyjnej.

3. Układ kogeneracyjny gazowo/parowy z silnikiem/turbiną gazową i układem ORC

Przewiduje się budowę modułowej, kontenerowej instalacji pilotażowej o dużej efektywności produkcji energii elektrycznej (40-50%), układ ten powstanie w IMPPAN, czas realizacji 2013-2014. Główne elementy instalacji pilotażowej:

 • silnik spalinowy na biogaz (o mocy w paliwie 1.5 MW i mocy elektrycznej 0.5 MWe),
 • pośredni układ oleju termalnego jako układ odbierający ciepło spalin i ciepło chłodzenia silnika,
 • układ siłowni ORC (o mocy elektrycznej 0.1 MWe) z turbiną parową na czynnik niskowrzący,
 • węzeł ciepłowniczy (o mocy cieplnej 0.6 MWc),
 • akumulator ciepła,
 • system diagnostyki i sterowania obiegiem silnika spalinowego, obiegiem oleju termalnego i układem ORC,
 • przyłączenie do sieci energetycznej i ciepłowniczej.

fig

Rys. 1. Schematy instalacji kontenerowej.

Wariant 1. Zakłada wykożystanie w układzie ORC oleju silnikowego jako czynnika roboczego.

fig

Rys. 2. Schematy blokowy instalacji kontenerowej, wariant 1. z olejem silnikowym.


Rys. 4. Wykres temperatury w funkcji entropii, – olej silikonowy.

 

Wariant 2. Zakłada wykożystanie w układzie ORC czynnika chłodniczego HFE-7100 jako czynnika roboczego.

fig

Rys. 4. Schematy blokowy instalacji kontenerowej, wariant 2. z czynnikiem HFE-7100.


fig

Rys. 5. Wykres temperatury w funkcji entropii, – czynnik chłodniczy HFE-7100.

 

Realizacja instalacji pilotażowej:

 • Wykonanie projektu instalacji z silnikiem / turbiną gazową i układem ORC,
 • Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pilotażowej,
 • Wykonanie projektu budowlanego instalacji pilotażowej,
 • Roboty budowlane,
 • Zakup silnika spalinowego, przystosowanie silnika do spalania gazów niskokalorycznych, montaż układu ORC,
 • Przyłączenie do węzła cieplnego i sieci elektroenergetycznej,
 • Prace wykończeniowe,
 • Przeprowadzenie badań cieplno-przepływowych kompletnej siłowni poligeneracyjnej

4/5. Mikrobiogazownie pilotażowe o mocy 10-20 kWe

Przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej i budowę instalacji pilotażowych:

 1. Mikrobiogazowni fermentacyjnej o mocy 10-20 kWe z silnikiem spalinowym z kogeneracją (nadbudowany węzłem ciepłowniczym) na biogaz; mikrobiogazownia zostanie opracowana przez zespół z UMW, PG oraz PŚl.

 2. Mikrobiogazownia o mocy 10-20 kWe ze zgazowaniem pirolitycznym i z silnikiem kogeneracyjnym (z węzłem ciepłowniczym) spalającym gaz syntezowy; mikrobiogazownia powstanie w IMPPAN.

6. Instalacja powietrznego zgazowania biomasy w złożu stałym o mocy ~500kW

W oparciu o wyniki badań własnych prowadzonych z wykorzystaniem instalacji badawczej powietrznego zgazowania biomasy w złożu stałym o mocy ~80kW, firma SYNGAZ Sp. z o.o. we współpracy z IChPW wybuduje i uruchomi pilotową (demonstracyjną) instalację zgazowania biomasy o mocy ~500kW. W instalacji tej biomasa poddawana konwersji - poprzez zintegrowany system magazynowania i załadunku – wprowadzana jest do reaktora zgazowania. Zastosowany prototypowy reaktor zgazowania w złożu stałym jest pionowym cylindrycznym reaktorem, w którym paliwo podlega sekwencyjnym procesom suszenia, pirolizy, spalania i zgazowania. Instalacja będzie w pełni zautomatyzowana.

Podstawowe parametry operacyjne instalacji będą następujące:

 • wydajność - ~ 120÷150kg biomasy/h,
 • moc cieplna - ~ 500kW,
 • temperatura złoża - < 1300oC,
 • temperatura gazu - ~ 850÷900oC,
 • ciśnienie – atmosferyczne,
 • wartość opałowa gazu - ~ 8÷10MJ/m3.

7. Instalacja pilotażowa układu zgazowania pirolitycznego odpadów komunalnych i ściekowych z siłownią kogeneracyjną

W skład instalacji wchodzi:

 • zgazowarka biomasy (odpadów ściekowych i komunalnych),
 • silnik spalinowy na syngaz wraz z generatorem o mocy elektrycznej do 20 kW,
 • układy odzysku ciepła dla podgrzewu wody użytkowej.

8. Biorafineria lignocelulozowa – produkcja bioetanolu

Zadanie służy opracowaniu nowatorskich technologii dedykowanej produkcji biomasy zielonej i lignocelulozowej, wykorzystaniu potencjału energetycznego frakcji organicznej odpadów przemysłu rolno-spożywczego oraz opracowaniu innowacyjnych technologii wytwarzania biopaliw.

Założenia technologiczne:

 • wydajność biorafinerii – 25 l etanolu dziennie,
 • dzienna podaż surowca – 200 kg suchej masy surowca lignocelulozowego,
 • zabezpieczenie areału (grunty marginalne) produkcji biomasy – 15 ha,
 • potencjalna lokalizacja – gospodarstwo Kocibórz (należące do ZBD Łężany) – instalacja byłaby komplementarna względem budowanych tam instalacji biopaliwowych i ekoenergetycznych – biorafinerii estrów (Kocibórz) oraz termozgazowarki (Łężany),
 • pozostałości po produkcji etanolu (głównie lignina) zostaną wykorzystane jako paliwo w jednostce CHP. Energia cieplna i elektryczna będą wykorzystane w procesie technologicznym, a nadwyżka energii elektrycznej zostanie włączona do sieci energetycznej.

9. Instalacja oczyszczania biogazu i odzysku ciepła na bazie metody SFR

Opracowany zostanie model funkcjonalny reaktora cyklonowego zapewniającego dużą efektywność absorpcji CO2 dla oczyszczania biogazu. Planowana moc instalacji w zakresie 0,5-1 MW.

10. Instalacja oczyszczania syngazu.

Przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę i testowanie instalacji oczyszczania syngazu z substancji smolistych i pyłów o mocy 1,5 MW. Zastosowana zostanie technologia mycia gazów olejem i następnie oczyszczanie tego oleju i jego filtracja.

11. Instalacja prototypowa do rozproszonej produkcji wodoru z biogazu w plazmie wyładowania mikrofalowego

Instalacja bazuje na własnym generatorze plazmy mikrofalowej, w którym wytwarzana plazma używana jest do reformingu (konwersji) węglowodorów, co pozwala na uzyskanie efektu redukcji zawartości smół w gazie ze zgazowania biomasy, a także zwiększenie zawartości wodoru. Dla wykonania planowanych badań generator plazmy musi zostać wyposażony w urządzenia do odfiltrowania sadzy (tworzącej się zazwyczaj podczas termicznej konwersji smół) oraz separacji gazowych produktów (np. adsorber zmiennociśnieniowy PSA lub filtr membranowy).

Parametry techniczne:

 •     Szybkość produkcji wodoru z metanu: 10 kg H2 / h,
 •     Wydajność energetyczna: 1 kg H2 / kWh
 •     Koszt produkcji: 2 USD / kg H2

12. Układ mikro-CHP ze stosem SOFC o mocy 2.5 kW

Na bazie modułu stosu ogniw SOFC opracowana zostanie technologia układu sprzężonej generacji energii elektrycznej i ciepła (mikro-CHP) o mocy elektrycznej do 2,5 kW z wykorzystaniem ciepła odpadowego stosu ogniw SOFC do ogrzewania strumienia wody. Planowane są również badania nad konstrukcją palnika bezpłomieniowego umożliwiającego dopalenie gazu resztkowego ze stosu ogniw paliwowych o niskiej zawartości paliwa (20%), z wykorzystaniem gazu katodowego o niskiej zawartości tlenu (11-15%).

Projekt wykonawczy obejmował będzie również układ naboru danych i sterowania, umożliwiający pełną identyfikację układu energetycznego. Kolejnymi działaniami będzie konstrukcja, testy rozruchowe, oraz badania układu sprzężonej generacji mocy i ciepła (mikro-CHP). Określone zostaną charakterystyki osiągów pracy w tym sprawność elektryczna i sprawność całkowita układu zasilanego rzeczywistym lub symulowanym oczyszczonym biopaliwem. Przewidywana jest sprawność elektryczna w zakresie min. 35-45%. Sprawność elektryczna uzależniona jest m.in. od rodzaju paliwa zasilającego oraz od stopnia integracji cieplnej układu.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY