PL
EN

GREENHEAT

 


GREENHEAT
projekt nr NOR/IdeaLab/GREENHEAT/0006/2020

 www.greenheat.kezo.pl

Projekt ”GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization /GREEN HEAT - współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji” (akronim GREENHEAT)  korzysta z dofinansowania o wartości 5 710 182 pln otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem nadrzędnym projektu jest przyczynienie się do eliminacji stosowania kotłów na paliwa kopalne w Polsce, poprzez opracowanie skutecznych scenariuszy dekarbonizacji systemów grzewczych w skali gospodarstw domowych.

 

Cele szczegółowe:

1) przeprowadzenie projektu pilotażowego w wybranej dzielnicy Legionowa oraz opracowanie dedykowanego (”szytego na miarę”) modelu biznesowego uwzględniającego wymagania konkretnych proponowanych rozwiązań technologicznych oraz wskazanie potencjalnych inwestorów jak również potencjalnych źródeł finansowania w celu skutecznego wsparcia eliminacji kotłów na paliwa kopalne;

2) opracowanie metodologii gotowej do wykorzystania w przyszłości dla kolejnych miast w Polsce w oparciu o doświadczenie zebrane w trakcie realizacji projektu pilotażowego (w szczególności analizy modelu biznesowego);

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej

 

Projekt podchodzi do zagadnienia eliminacji kotłów na paliwa kopalne w sposób interdyscyplinarny, traktując jednocześnie próbę zmiany systemu grzewczego jako potencjalną szansę na wprowadzenie szerszej społecznej zmiany, polegającej na próbie przejścia na zrównoważony rozwój w energetyce, poprzez stymulację rozwoju nowych modeli biznesowych. Należy oczekiwać, że zaangażowanie lokalnej społeczności i kluczowych interesariuszy zaowocuje wzrostem obywatelskiej świadomości w stosunku do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

W projekcie założono, że prace realizowane będą z uwzględnieniem aspektów socjalnych, technicznych
oraz ekonomicznych.

 

Pomimo tego, że wiele polskich miast ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć ciepłowniczą, w ogromnej liczbie domów nadal do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystuje się indywidualne kotły. Zdecydowana większość oparta jest na paliwach kopalnych, głównie węglu, co powoduje zanieczyszczenie powietrza i emisję ogromnych ilości dwutlenku węgla do atmosfery.

W ramach Projektu GREENHEAT dla wybranej przykładowej grupy użytkowników w Legionowie zostanie opracowana procedura implementacji rozwiązań technicznych wraz z procedurą stopniowej likwidacji indywidualnych kotłów na paliwa kopalne i zastąpienia ich innowacyjną technicznie i finansowo alternatywą opracowaną w ramach projektu.

 

Rola IMP PAN:

Prace pozostające w zakresie IMP PAN skupiają się na aspektach technicznych proponowanych rozwiązań grzewczych. Po analizie technicznej wybranych obiektów (budynków), instalacji oraz okolicznej infrastruktury opracowana zostanie koncepcja wariantowa urządzeń grzewczych kogeneracyjnych lub będących elementami większego systemu hybrydowego oraz przeprowadzone zostaną prace optymalizacyjne poszczególnych rozwiązań. Analizowane będą charakterystyki eksploatacyjne istniejących urządzeń wytwórczych ciepła i wymienników ciepła stosowanych w celu ogrzewania pomieszczeń oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Dla ustalonych eksploatacyjnych punktów pracy układu (dane pozyskane z bieżącego pomiaru lub danych historycznych) zamodelowana zostanie praca poszczególnych urządzeń. Na podstawie wyników modelowania, przeprowadzona zostanie optymalizacja i zaproponowane zostaną najbardziej korzystne parametry ruchowe. Wypracowane zostaną zalecenia dotyczące eksploatacji urządzeń (parametry pracy- obciążenia, zakresy temperatur roboczych, warunki uruchomień i odstawienia).

Dodatkowo zaproponowana zostanie struktura możliwego lokalnego systemu energetycznego opartego na OZE, ze wskazaniem potencjalnych dostawców technologii oraz podaniem wypracowanego wspólnie modelu biznesowego działania z lokalnymi interesariuszami.

 

W skład konsorcjum projektu GREENHEAT wchodzą następujący Partnerzy:

1.     Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Promotor projektu = Koordynator (IMP PAN, PL)

2.     Akademia Leona Koźmińskiego (ALK, PL)

3.     Norsk institutt for luftforskning (NILU, NO)

4.     Universitetet i Bergen (UiB, NO)

5.     Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS, PL)

6.     CASE – Centrum Analiz Społęczno-Ekonomicznych (CASE, PL)

7.     Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk (Fundacja KEZO, PL)

 

Kontakt:

Sebastian Bykuć (Koordynator)                                                                     Ewa Domke (Manager ds. komunikacji)

sbykuc (at) imp.gda.pl                                                                                     edomke (at) imp.gda.pl

 

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

1.     innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

2.     integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3.     środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4.     kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5.     sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

Budżet projektu: 5 710 182 PLN

Dofinansowanie: 5 710 182 PLN

Okres realizacji: 1 luty 202130 kwiecień 2024


Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY