PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Blok Tematyczny 2

Mikrobiogazownia domowa

Celem bloku tematycznego „Mikrobiogazownie domowe” jest opracowanie technologii zgazowania fermentacyjnego oraz termicznego dla utylizacji odpadów rolnych, przemysłu rolno-spożywczego i inn. w skali 10-50kWe w skojarzeniu z kogeneracją energii elektrycznej i ciepła na bazie agregatów prądotwórczych przystosowanych do spalania gazów niksokalorycznych.

W efekcie realizacji projektu opracowane zostaną:

  • założenia systemowe biogazowni i mikrobiogazowni rolniczej wraz z optymalizacją parametrów konstrukcyjnych biogazowni i mikrobiogazowni rolniczej,
  • dokumentacja techniczna oraz instalacja pilotażowa mikrobiogazowni fermentacyjnej o mocy 10-20 kWe z silnikiem spalinowym na biogaz z kogeneracją (z węzłem ciepłowniczym),
  • dokumentacja techniczna oraz instalacja pilotażowa mikrobiogazowni o mocy 10-20 kWe ze zgazowarką pirolityczną i z silnikiem kogeneracyjnym nadbudowanym węzłem ciepłowniczym spalającym gaz syntezowy.

Opracowana zostanie ekonomicznie uzasadniona technologia produkcji gazu i energii elektrycznej z biomasy rolniczej i odpadowej gospodarstwa wiejskiego o wielkości areału ok. 30 ha. Biorąc pod uwagę ilość takich gospodarstw szacuje się wielkość rynku na ok. 100 tys. jednostek. Mikrobiogazownia fermentacyjna z kogeneracją na silniku spalinowym (nadbudowanym węzłem ciepłowniczym) na biogaz zostanie opracowana przez zespół z UMW, PG oraz PŚl. Z kolei mikrobiogazownia ze zgazowaniem pirolitycznym również skojarzona z układem kogeneracji energii elektrycznej i ciepła powstanie w IMPPAN.

Budowa instalacji pilotażowej mikrobiogazowni fermentacyjnej, której schemat przedstawiono na Rys. 1 stanowi etap finalizujący wcześniej wykonane prace w ramach niniejszego bloku dotyczące założeń systemowych oraz optymalizacji parametrów biogazowni i mikrobiogazowni rolniczej, jak również prace w bloku tematycznym 4 w odniesieniu do technologii biogazowni rolniczej.


blok2

Rys. 1. Schemat koncepcyjny pilotażowej mikrobiogazowni CHP.

W niniejszym pracach wykorzystane zostaną także wyniki prac z Bloku Tematycznego 1 nad przystosowaniem układu zasilania i sterowania zapłonem silnika spalinowego do spalania biogazu i gazu syntezowego.

 


Przejdź do Bloku:

1

2

3

4

5

6

7

8

DO GÓRY