PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Blok Tematyczny 8

Integracja energetyki rozproszonej z siecią

W ramach tego Bloku Tematycznego zakłada się cztery cele badawcze związane z integracją jednostek energetyki rozproszonej z siecią energetyczną:

  • Opracowanie procedur techniczno-administracyjnych przyłączania elektroenergetycznych źródeł wytwórczych do sieci 110kV OSD (sieci zarządzanej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Opracowanie projektu wytycznych przyłączania elektroenergetycznych źródeł wytwórczych do sieci OSD, przeznaczonych do stosowania przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Urząd Regulacji Energetyki i Ministerstwo Gospodarki.
  • Analiza potencjału rynku usług systemowych dla potrzeb OSD, możliwych do wytworzenia przez lokalne źródła energii elektrycznej w sieci SN (w szczególności opracowanie podstaw wprowadzenia do praktyki usługi zastępowalności inwestycji sieciowych przez lokalne źródła energii). Opracowanie projektu katalogu usług systemowych i zasad ich wyceny dla potrzeb taryfowania usług przesyłowych realizowanych za pomocą sieci OSD, przeznaczonych do wykorzystania przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Urząd Regulacji Energetyki i Ministerstwo Gospodarki.
  • Opracowanie zasad planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej 110kV, SN i nN, uwzględniających pracę rozproszonych źródeł wytwórczych - wytyczne planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych przeznaczone dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
  • Opracowanie koncepcji oraz modelu technicznego i biznesowego sieci inteligentnej (Smart Grid) na poziomie średniego napięcia (SN) w kontekście współpracy lokalnych źródeł energii w sytuacjach normalnej pracy oraz awarii sieci (możliwość pracy wyspowej).

 


Przejdź do Bloku:

1

2

3

4

5

6

7

8

DO GÓRY