PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Cele Zadania Badawczego nr 4 Programu Strategicznego

Głównym celem Bloków Tematycznych i tym samym niniejszej oferty konkursowej na wykonanie całego zadania badawczego nr 4 jest:

  1. opracowanie i udoskonalenie aż do osiągnięcia pełnej dojrzałości, innowacyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy i odpadów, wykorzystujących metody konwersji biologicznej (zgazowania fermentacyjnego), zgazowania termicznego i pirolizy,

  2. opracowanie technologii ukierunkowanych na wykorzystanie ogniw paliwowych zintegrowanych z układami kogeneracyjnymi do produkcji prądu i ciepła,

  3. opracowanie efektywnej technologii produkcji paliw płynnych z biomasy rolniczej i odpadowej,

  4. opracowanie i wykonanie 12 pilotażowych instalacji demonstracyjnych. Instalacje te, jako główny efekt niniejszej oferty, stanowić będą podstawę dla przyszłych wdrożeń nowoczesnych technologii z zakresu energetycznego przetwarzania biomasy i odpadów oraz budowy biogazowni zintegrowanych z układami kogeneracyjnymi.

Planowanie, w ramach niniejszej oferty, budowy aż 12 prototypowych instalacji pilotażowych jest możliwe dzięki zaangażowaniu dużych własnych środków finansowych w badania przemysłowe i rozwojowe przemysłu, przede wszystkim GK ENERGA. Wkład własny przemysłu wynosi ponad 40 mln zł, co stanowi około 57% kwoty przewidzianej na finansowanie Zadania nr 4 przez NCBIR.

DO GÓRY