PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Planowane Instalacje pilotażowe Zadania Badawczego nr 4

1. Kompleks kogeneracyjny oparty na kotle wielopaliwowym z układem ORC o mocy turbogeneratora 0.2 MWe

Główne elementy instalcji pilotażowej:

 • kocioł biomasowy, wielopaliwowy (moc cieplna do 1.1 MW),
 • układ oleju termalnego jako układ odbierający ciepło spalin,
 • układ siłowni ORC (z turbogeneratorem o mocy 0.2 MWe),
 • węzeł ciepłowniczy o mocy cieplnej 0.8 MWc,
 • akumulator ciepła,
 • system diagnostyki i sterowania kotłem wielopaliwowym, silnikiem spalinowym, obiegiem oleju termalnego i układem ORC,
 • przyłączenie do sieci energetycznej i ciepłowniczej.

Okres realizacji - 2011-2012, zakończenie - 2013.

fig

Rys. 1. Wykres temperatury w funkcji entropii, czynnik – olej silikonowy.

 

fig

fig

Rys. 2. Schemat blokowy i ideowy układu kogeneracyjnego instalacji pilotażowej.

2. Kompleks kogneracyjny przystosowany dla zakładów przetwórstwa biomasy

W skład kompleksu wchodzi:

 • zgazowarka biomasy (obecnie istniejąca),
 • układ oczyszczania i uszlachetniania syngazu w celu przystosowania go do spalania w silniku spalinowym,
 • silnik spalinowy na syngaz wraz z generatorem o mocy elektrycznej do 0.5MW,
 • układy odzysku ciepła ze spalin zgazowarki, syngazu oraz spalin z silnika spalinowego na potrzeby suszenia biomasy.

Czas realizacji 2012-2013.

fig

Rys. 1. Schematy instalacji układu kogeneracyjnego dla zakładów przetwórstwa biomasy.

 

Realizacja instalacji pilotażowej dla zakładów przetwórstwa biomasy:

 • Wykonanie projektu instalacji pilotażowej ze zgazowarką, układem oczyszczania syngazu, silnikiem spalinowym i suszarnią biomasy,
 • Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pilotażowej,
 • Wykonanie projektu budowlanego instalacji pilotażowej,
 • Wykonanie instalacji pilotażowej,
 • Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
 • Prace wykończeniowe,
 • Przeprowadzenie badań cieplno-przepływowych kompletnej siłowni poligeneracyjnej.

3. Układ kogeneracyjny gazowo/parowy z silnikiem/turbiną gazową i układem ORC

Przewiduje się budowę modułowej, kontenerowej instalacji pilotażowej o dużej efektywności produkcji energii elektrycznej (40-50%), układ ten powstanie w IMPPAN, czas realizacji 2013-2014. Główne elementy instalacji pilotażowej:

 • silnik spalinowy na biogaz (o mocy w paliwie 1.5 MW i mocy elektrycznej 0.5 MWe),
 • pośredni układ oleju termalnego jako układ odbierający ciepło spalin i ciepło chłodzenia silnika,
 • układ siłowni ORC (o mocy elektrycznej 0.1 MWe) z turbiną parową na czynnik niskowrzący,
 • węzeł ciepłowniczy (o mocy cieplnej 0.6 MWc),
 • akumulator ciepła,
 • system diagnostyki i sterowania obiegiem silnika spalinowego, obiegiem oleju termalnego i układem ORC,
 • przyłączenie do sieci energetycznej i ciepłowniczej.

fig

Rys. 1. Schematy instalacji kontenerowej.

Wariant 1. Zakłada wykożystanie w układzie ORC oleju silnikowego jako czynnika roboczego.

fig

Rys. 2. Schematy blokowy instalacji kontenerowej, wariant 1. z olejem silnikowym.


Rys. 4. Wykres temperatury w funkcji entropii, – olej silikonowy.

 

Wariant 2. Zakłada wykożystanie w układzie ORC czynnika chłodniczego HFE-7100 jako czynnika roboczego.

fig

Rys. 4. Schematy blokowy instalacji kontenerowej, wariant 2. z czynnikiem HFE-7100.


fig

Rys. 5. Wykres temperatury w funkcji entropii, – czynnik chłodniczy HFE-7100.

 

Realizacja instalacji pilotażowej:

 • Wykonanie projektu instalacji z silnikiem / turbiną gazową i układem ORC,
 • Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji pilotażowej,
 • Wykonanie projektu budowlanego instalacji pilotażowej,
 • Roboty budowlane,
 • Zakup silnika spalinowego, przystosowanie silnika do spalania gazów niskokalorycznych, montaż układu ORC,
 • Przyłączenie do węzła cieplnego i sieci elektroenergetycznej,
 • Prace wykończeniowe,
 • Przeprowadzenie badań cieplno-przepływowych kompletnej siłowni poligeneracyjnej

4/5. Mikrobiogazownie pilotażowe o mocy 10-20 kWe

Przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej i budowę instalacji pilotażowych:

 1. Mikrobiogazowni fermentacyjnej o mocy 10-20 kWe z silnikiem spalinowym z kogeneracją (nadbudowany węzłem ciepłowniczym) na biogaz; mikrobiogazownia zostanie opracowana przez zespół z UMW, PG oraz PŚl.

 2. Mikrobiogazownia o mocy 10-20 kWe ze zgazowaniem pirolitycznym i z silnikiem kogeneracyjnym (z węzłem ciepłowniczym) spalającym gaz syntezowy; mikrobiogazownia powstanie w IMPPAN.

6. Instalacja powietrznego zgazowania biomasy w złożu stałym o mocy ~500kW

W oparciu o wyniki badań własnych prowadzonych z wykorzystaniem instalacji badawczej powietrznego zgazowania biomasy w złożu stałym o mocy ~80kW, firma SYNGAZ Sp. z o.o. we współpracy z IChPW wybuduje i uruchomi pilotową (demonstracyjną) instalację zgazowania biomasy o mocy ~500kW. W instalacji tej biomasa poddawana konwersji - poprzez zintegrowany system magazynowania i załadunku – wprowadzana jest do reaktora zgazowania. Zastosowany prototypowy reaktor zgazowania w złożu stałym jest pionowym cylindrycznym reaktorem, w którym paliwo podlega sekwencyjnym procesom suszenia, pirolizy, spalania i zgazowania. Instalacja będzie w pełni zautomatyzowana.

Podstawowe parametry operacyjne instalacji będą następujące:

 • wydajność - ~ 120÷150kg biomasy/h,
 • moc cieplna - ~ 500kW,
 • temperatura złoża - < 1300oC,
 • temperatura gazu - ~ 850÷900oC,
 • ciśnienie – atmosferyczne,
 • wartość opałowa gazu - ~ 8÷10MJ/m3.

7. Instalacja pilotażowa układu zgazowania pirolitycznego odpadów komunalnych i ściekowych z siłownią kogeneracyjną

W skład instalacji wchodzi:

 • zgazowarka biomasy (odpadów ściekowych i komunalnych),
 • silnik spalinowy na syngaz wraz z generatorem o mocy elektrycznej do 20 kW,
 • układy odzysku ciepła dla podgrzewu wody użytkowej.

8. Biorafineria lignocelulozowa – produkcja bioetanolu

Zadanie służy opracowaniu nowatorskich technologii dedykowanej produkcji biomasy zielonej i lignocelulozowej, wykorzystaniu potencjału energetycznego frakcji organicznej odpadów przemysłu rolno-spożywczego oraz opracowaniu innowacyjnych technologii wytwarzania biopaliw.

Założenia technologiczne:

 • wydajność biorafinerii – 25 l etanolu dziennie,
 • dzienna podaż surowca – 200 kg suchej masy surowca lignocelulozowego,
 • zabezpieczenie areału (grunty marginalne) produkcji biomasy – 15 ha,
 • potencjalna lokalizacja – gospodarstwo Kocibórz (należące do ZBD Łężany) – instalacja byłaby komplementarna względem budowanych tam instalacji biopaliwowych i ekoenergetycznych – biorafinerii estrów (Kocibórz) oraz termozgazowarki (Łężany),
 • pozostałości po produkcji etanolu (głównie lignina) zostaną wykorzystane jako paliwo w jednostce CHP. Energia cieplna i elektryczna będą wykorzystane w procesie technologicznym, a nadwyżka energii elektrycznej zostanie włączona do sieci energetycznej.

9. Instalacja oczyszczania biogazu i odzysku ciepła na bazie metody SFR

Opracowany zostanie model funkcjonalny reaktora cyklonowego zapewniającego dużą efektywność absorpcji CO2 dla oczyszczania biogazu. Planowana moc instalacji w zakresie 0,5-1 MW.

10. Instalacja oczyszczania syngazu.

Przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę i testowanie instalacji oczyszczania syngazu z substancji smolistych i pyłów o mocy 1,5 MW. Zastosowana zostanie technologia mycia gazów olejem i następnie oczyszczanie tego oleju i jego filtracja.

11. Instalacja prototypowa do rozproszonej produkcji wodoru z biogazu w plazmie wyładowania mikrofalowego

Instalacja bazuje na własnym generatorze plazmy mikrofalowej, w którym wytwarzana plazma używana jest do reformingu (konwersji) węglowodorów, co pozwala na uzyskanie efektu redukcji zawartości smół w gazie ze zgazowania biomasy, a także zwiększenie zawartości wodoru. Dla wykonania planowanych badań generator plazmy musi zostać wyposażony w urządzenia do odfiltrowania sadzy (tworzącej się zazwyczaj podczas termicznej konwersji smół) oraz separacji gazowych produktów (np. adsorber zmiennociśnieniowy PSA lub filtr membranowy).

Parametry techniczne:

 •     Szybkość produkcji wodoru z metanu: 10 kg H2 / h,
 •     Wydajność energetyczna: 1 kg H2 / kWh
 •     Koszt produkcji: 2 USD / kg H2

12. Układ mikro-CHP ze stosem SOFC o mocy 2.5 kW

Na bazie modułu stosu ogniw SOFC opracowana zostanie technologia układu sprzężonej generacji energii elektrycznej i ciepła (mikro-CHP) o mocy elektrycznej do 2,5 kW z wykorzystaniem ciepła odpadowego stosu ogniw SOFC do ogrzewania strumienia wody. Planowane są również badania nad konstrukcją palnika bezpłomieniowego umożliwiającego dopalenie gazu resztkowego ze stosu ogniw paliwowych o niskiej zawartości paliwa (20%), z wykorzystaniem gazu katodowego o niskiej zawartości tlenu (11-15%).

Projekt wykonawczy obejmował będzie również układ naboru danych i sterowania, umożliwiający pełną identyfikację układu energetycznego. Kolejnymi działaniami będzie konstrukcja, testy rozruchowe, oraz badania układu sprzężonej generacji mocy i ciepła (mikro-CHP). Określone zostaną charakterystyki osiągów pracy w tym sprawność elektryczna i sprawność całkowita układu zasilanego rzeczywistym lub symulowanym oczyszczonym biopaliwem. Przewidywana jest sprawność elektryczna w zakresie min. 35-45%. Sprawność elektryczna uzależniona jest m.in. od rodzaju paliwa zasilającego oraz od stopnia integracji cieplnej układu.

DO GÓRY