PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Struktura Zarządzania Zadania Badawczego nr 4

Zaproponowana została struktura Konsorcjum IMP-ENERGA, w której IMP PAN jako Lider Konsorcjum zawarł pakiet dwustronnych umów o współwykonawstwie prac z ośrodkami i zespołami niezbędnymi dla osiągnięcia zamierzonych celów i budowy instalacji pilotażowych. Z kolei ENERGA SA koordynować będzie prace pozostałych partnerów przemysłowych, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie i złożyli stosowne oświadczenia.

Zaproponowana struktura Konsorcjum z uwagi na jej uproszczony schemat ułatwia tez zarządzanie projektem. Sposób koordynacji działań Konsorcjum oraz zarządzania realizacją prac Zadania Badawczego szczegółowo reguluje zawarta Umowa Konsorcjum. Rys. 1. przedstawia strukturę zarządzania projektem wynikającą z Umowy Konsorcjum.

schemat zarządzania programem strategicznym
Rys. 1. Sposób zarządzania realizacją zadania badawczego.

Elementy struktury zarządzania powstały w wyniku następujących działań:

 1. Członkowie Konsorcjum powołali Lidera Konsorcjum (IMP PAN) oraz Kierownika Zadania Badawczego Nr 4. (prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego).
 2. ENERGA SA powołała Koordynatora Celów Przemysłowo Rozwojowych projektu (Dyrektor Piotr Litwin, ENERGA SA).
 3. Kierownik Zadania dokonał merytorycznego podziału Zadania na 8 Bloków Tematycznych za realizację których odpowiedzialni są Kierownicy Bloków Tematycznych powołani przez Lidera Konsorcjum za zgodą członków Konsorcjum oraz w porozumieniu z dyrektorami ich jednostek macierzystych.
 4. Dla realizacji Zadania Badawczego Członkowie Konsorcjum powołali Komitet Sterujący w skład którego weszli:

  • prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz - IMP PAN
  • Jolanta Szydłowska - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, ENERGA SA,
  • prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Kierownik Zadania Badawczego, Dyrektor IMP PAN
  • Marcin Szpak – Dyrektor Centrum Inwestycji – Koordynator Celów Przemysłowo-Rozwojowych
  • Marek Laskowski – Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych
  • dr hab. Adam Cenian – Koordynator Grup Tematycznych Projektu
  • dr hab. Piotr Lampart – Koordynator Grup Tematycznych Projektu

 5. Kierownicy Bloków Tematycznych są odpowiedzialni przed Kierownikiem Zadania i Komitetem Sterującym za realizację powierzonych im zadań i będą mu składać sprawozdania z ich realizacji w korelacji czasowej zgodnie z harmonogramem oraz wymaganiami Umowy z NCBiR na wykonanie Zadania Badawczego.
 6. Kierownik Zadania dokonywać będzie merytorycznego i formalnego odbioru prac oraz na podstawie ich oceny, wnioskować do Dyrektora Lidera Konsorcjum o dalsze ich finansowanie lub wstrzymanie finansowania w przypadku oceny negatywnej. Zakres finansowania prac uzależniony będzie od jakościowej oceny wyników prac.
 7. W celu zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej całego projektu powołane zostanie przy Kierowniku Zadania Biuro Koordynacyjne Zadania usytuowane u Lidera Konsorcjum, w skład którego wchodzą Lokalne Oddziały Biura, funkcjonujące u Członków Konsorcjum i ośrodków współpracujących.
 8. Zadaniem Biura Koordynacyjnego Zadania będzie:
  • przygotowywanie, na podstawie informacji i dokumentów otrzymanych od Kierowników Bloków Tematycznych oraz Koordynatora Celów Przemysłowo Rozwojowych, sprawozdań z realizacji projektu oraz dokumentów rozliczeniowych dla Projektu,
  • kontakt z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
DO GÓRY