PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Program Strategiczny

PROGRAM STRATEGICZNY NCBiR
Zaawansowane technologie pozyskiwania energii
Zadanie Badawcze nr 4 Programu Strategicznego

OPRACOWANIE ZINTEGROWANYCH TECHNOLOGII
WYTWARZANIA PALIW I ENERGII
Z BIOMASY, ODPADÓW ROLNICZYCH I INNYCH

Realizacja zadania badawczego jest dofinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt: Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii.

 

» ZOBACZ KOŃCOWE REZULTATY ZADANIA BADAWCZEGO NR 4 «

Program Strategiczny - Zrealizowane Instalacje

Wykonawca Zadania Badawczego nr 4: Konsorcjum IMP - ENERGA

Komitet Sterujący Zadania Badawczego nr 4:

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz - IMP PAN
 • Jolanta Szydłowska - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, ENERGA SA,
 • prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Kierownik Zadania Badawczego, Dyrektor IMP PAN
 • Marcin Szpak – Dyrektor Centrum Inwestycji – Koordynator Celów Przemysłowo-Rozwojowych
 • Marek Laskowski – Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych
 • dr hab. inż. Adam Cenian – Koordynator Grup Tematycznych Projektu
 • dr hab. inż. Piotr Lampart – Koordynator Grup Tematycznych Projektu

Celem zadania badawczego było:

 • Opracowanie i rozwój technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy oraz odpadów przy wykorzystaniu metod zgazowania i pirolizy, konwersji biologicznej (w tym przy wykorzystaniu ogniw paliwowych).
 • Opracowanie efektywnych sposobów produkcji paliw płynnych z biomasy lub odpadów pochodzenia rolniczego (odpadów biomasowych).

Pełen opis zadania badawczego nr 4 ( PDF - 4 MB)

Tematyka Prac realizowanych w zadaniu badawczym

1. Badania pilotowe układów kogeneracyjnych zintegrowanych z procesami zgazowania i pirolizy ukierunkowane na przygotowanie typoszeregów rozproszonych układów energetycznych i uwzględniające:

 • Skalę docelową procesu,
 • Różne możliwości wykorzystania produktu gazowego w układach kogeneracyjnych (silnik spalinowy, ogniwo paliwowe),
 • Analizę dostępności i wybór paliw,
 • Bezpieczeństwo procesowe,
 • Sposób postępowania z odpadami z procesu zgazowania,
 • Optymalizację procesu,
 • Ocenę wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne.

2. Badania pilotowe układów kogeneracyjnych zintegrowanych z procesami konwersji biologicznej biomasy ukierunkowane na przygotowania typoszeregów rozproszonych układów energetycznych i uwzględniające:

 • Analizę dostępności i wybór grup surowców,
 • Bezpieczeństwo procesowe,
 • Sposób postępowania z odpadami pofermentacyjnymi,
 • Optymalizację procesu,
 • Różne możliwości wykorzystania produktu gazowego w układach kogeneracyjnych (silnik spalinowy, ogniwo paliwowe),
 • Ocenę wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne.

3. Badania pilotowe i opracowanie zintegrowanego systemu produkcji paliw płynnych i energii (biorafinerii) przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych uwzględniając:

 • Analizę możliwości zastosowania odpadów z produkcji paliw płynnych z odnawialnych źródeł energii do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • Optymalizację systemu biorafinerii zintegrowanego z urządzeniami do wytwarzania energii i ciepła metodami zgazowania lub konwersji biologicznej z wykorzystaniem ogniwa paliwowego lub silnika spalinowego z generatorem prądu.

4. Opracowanie i badania układu hybrydowego z ogniwami paliwowymi do generacji energii elektrycznej i ciepła jako elementu rozproszonego systemu energetycznego, w tym:

 • Opracowanie technologii skalowalnego modułu stosu ogniw paliwowych, umożliwiającego wykorzystanie możliwie szerokiego zakresu paliw oraz wzrost sprawności w trakcie łączenia modułów w jednostki o wyższej mocy,
 • Opracowanie założeń konstrukcyjnych oraz demonstrację prototypu układu sprzężonej generacji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o skalowalny moduł stosu ogniw paliwowych.

5. Analizę możliwości integracji opracowanych technologii przez powiązanie strumieni masy, ciepła i energii z uwzględnieniem oceny ryzyka.

6. Ocenę opłacalności wdrożenia opracowanych technologii.

Rezultatem końcowym realizacji zadania badawczego powinno jest:

 1. Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw płynnych i energii elektrycznej oraz ciepła z biomasy odpadów rolniczych i innych,
 2. Opracowanie instalacji pilotowych demonstrujących zastosowalność i opłacalność opracowanych technologii konwersji biomasy i odpadów na paliwa ciekłe oraz energię elektryczną i ciepło. Instalacje pilotowe powinny prezentować niezawodność, dyspozycyjność oraz łatwość w obsłudze. Ważnym parametrem będą również niskie nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji,
 3. Opracowanie typoszeregów rozproszonych układów energetycznych.

Planowanie, w ramach niniejszej oferty, budowy aż 12 prototypowych instalacji pilotażowych jest możliwe dzięki zaangażowaniu dużych własnych środków finansowych w badania przemysłowe i rozwojowe przemysłu, przede wszystkim GK ENERGA. Wkład własny przemysłu wynosi ponad 40 mln zł, co stanowi około 57% kwoty przewidzianej na finansowanie Zadania nr 4 przez NCBIR.

 

» ZOBACZ KOŃCOWE REZULTATY ZADANIA BADAWCZEGO NR 4 «

DO GÓRY