PL
EN

Rada Naukowa IMP PAN

Rada Naukowa jest organem Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, którego kompetencje określa Statut IMP PAN.
Rada Naukowa w szczególności:

 1. określa profil instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
 2. przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
 3. zatwierdza sprawozdania z działalności instytutu;
 4. dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych instytutu;
 5. przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
 6. uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
 7. uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
 8. powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
 9. podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie, statucie Akademii;
 10. na wniosek Dyrektora opiniuje kwalifikacje pracowników przy mianowaniu na stanowisko profesora, zatrudnieniu na stanowisko pracownika naukowego oraz na stanowisko kierownika stałej naukowej jednostki organizacyjnej Instytutu;
 11. zgłasza kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk;
 12. zgłasza kandydatury do nagród naukowych i honorowych stopni naukowych.

Stopnie i tytuły naukowe

Rada Naukowa Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Nadane tytuły i stopnie naukowe:

Ogłoszenia:

Sekretarz Rady Naukowej

dr inż. Joanna Szymaniak

tel.: +48 58 5225 283
pokój: F 221, IMP PAN
e-mail: jszymaniak(at)imp.gda(.)pl

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY