PL
EN

Archiwum

2016

Grudzień

Sprawa zbiorowego ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z prowadzoną wśród pracowników sondą dotyczącą dodatkowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, wyrażamy nasze wątpliwości związane z brakiem podstawowych informacji:

 1. nieznana jest wartość koszyka świadczeń zdrowotnych – ile wizyt, zabiegów, jaki zakres zabiegów wchodzi w skład ubezpieczenia, po co jest jeszcze dodatkowe, trzecie, ubezpieczenie osobiste?
 2. nieznany jest czas czekania w kolejce na lekarza;
 3. nieznana jest lokalizacja placówek medycznych;
 4. skoro ubezpieczenie obciąża fundusz premiowy, to premie będą mniejsze, ale czy także dla tych pracowników, którzy nie będą korzystać z ubezpieczenia?

Uważamy, że ewentualna decyzja zakupu zbiorowego ubezpieczenia zdrowotnego powinna być poprzedzona szczegółową akcją informacyjną. Ponadto pracownicy, którzy nie będą chcieli uczestniczyć w tym programie, powinni otrzymać ekwiwalent pieniężny ubezpieczenia. Jak można oszacować z przedstawionych danych, jest to kwota ok. 400 zł rocznie.

 

Premia Roczna

Uprzejmie informujemy pracowników IMP PAN, że w dniu 14.12.2016 otrzymaliśmy z działu finansowego informację, że część obligatoryjna premii rocznej (40%) miała być wyliczana dla pracowników w sposób uproszczony, który nie uwzględnia rzeczywistego czasu pracy i wysokości etatu. O wysokość etatu za przepracowany rok miała decydować wysokość etatu w miesiącu przed naliczeniem premii. Uważaliśmy tę propozycję za krzywdzącą dla pracowników, zwłaszcza dla tych, którzy w ciągu roku zgodzili się przejść z całego na ułamek etatu, na prośbę swoich przełożonych.

Z uwagi na krótki czas jaki został na wypłatę premii przed świętami, możliwości porozumienia ograniczały się do kompromisowego rozwiązania. Uwzględnia ono częściowo nasze postulaty oraz nie obciąża nadmiernie trudnościami rachunkowymi działu finansowego. W wyniku uzgodnień część obligatoryjna premii ma być wyliczana następująco:

Kw = Ktabela*(N1*f1+N2*f2+...+Ni*fi)/Nmiesiecy

gdzie:

 • Ktabela - kwota zryczałtowanych płac (załącznik do porozumienia),
 • Kw - wyliczona średnia pensja pracownika do obliczeń obligatoryjnej części premii,
 • Ni - ilość miesięcy w roku przepracowanych przez pracownika na cząstce etatu fi (cały etat fi=1),
 • Nmiesiecy - ilość miesięcy w roku.

 

Listopad

Trwają negocjacje z Dyrekcją na temat nowelizacji regulaminu wynagradzania i premiowania.

2014

2013

2012

2011

2010

 1. Listopad 2010

  Przedstawiamy:
 2. Czerwiec 2010

 3. Maj 2010

 4. Kwiecień 2010

  W nawiązaniu do spotkania Dyrekcji z pracownikami IMP PAN przedstawiamy informacje dotyczące wynagrodzeń w instytucie, które do tej pory otrzymaliśmy od p. K. Kordus. Poprosiliśmy o dalsze, bardziej szczegółowe informacje, na które czekamy.

 5. Kwiecień 2010

  Przedstawiamy stanowisko KK w sprawie wyborów prezydenckich

 6. Kwiecień 2010

  Przedstawiamy niektóre głosy w dyskusji o art. 104 ustawy o PAN. Ustawa została podpisana przez p.o. Prezydenta RP.

 7. 10 kwiecień 2010

  W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze na obchody 70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej zginął Prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką i wszystkimi towarzyszącymi osobami. Żegnamy oraz łączymy się w bólu i modlitwie z rodzinami ofiar.

 8. Luty 2010

  Ustawa o PAN – ciąg dalszy (odejście od taryfikatora płac).

  Strona rządowa wprowadziła zmiany do ustawy o PAN, w kwestii wynagradzania pracowników instytutów PAN. Zmiany te polegają na odejściu od taryfikatora płac wspólnego dla pracowników instytutów PAN. Z chwilą wejścia nowej ustawy w życie zasady wynagradzania pracowników instytutów określa się w zakładowych układach zbiorowych pracy albo w zakładowych regulaminach wynagradzania.

  Przedstawiamy komunikat nr 109 Krajowej Sekcji NSZZ PAN w tej sprawie i opinię Komisji Zakładowej.

 9. 27 stycznia 2010

  Na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym NSSZ Solidarność w IMP PAN dnia 27.01.2010 ukształtowała się Komisja Zakładowa oraz Komisja Rewizyjna kadencji 2010-2013 w składzie:

  Komisja Zakładowa:

  • Adam Henke,
  • Leszek Kwapisz – wiceprzewodniczący,
  • Piotr Lampart – przewodniczący,
  • Marcin Lemański,
  • Mariusz Szymaniak,
  • Joanna Sułkowska - skarbnik,
  • Alfred Zmitrowicz - sekretarz.

  Komisja Rewizyjna:

  • Michał Sarnowski,
  • Józef Rybczyński – przewodniczący,
  • Jacek Żabski.
  • Delegatami (elektorami) na walne zgromadzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ S zostali wybrani Leszek Kwapisz i Marcin Lemański.
  • Delegatem na walne zgromadzenie Sekcji Krajowej NSZZ S PAN został wybrany Piotr Lampart.

 10. Styczeń 2010

  Komisja Zakładowa NSZZ S przy IMP PAN podjęła działania w celu uaktualnienia Regulaminu ZFŚS i zgłosiła szereg propozycji, m.in.:

  1. włączenie dofinansowania zakupu legitymacji kolejowych dla pracowników PAN,
  2. włączenie dofinansowania zakupu okresowych biletów komunikacji miejskiej na dojazdy do pracy,
  3. zmiany w dofinansowaniu zajęć sportowo-turystycznych oraz imprez kulturalno-oświatowych (wprowadzenie limitów na osobę oraz wykluczenie sportów ekstremalnych, motorowych i samochodowych),
  4. zmiany w tabeli dopłat z ZFŚS w związku z powyższymi propozycjami (zał. 1 do regulaminu ZFŚS),
  5. zmiany w wydatkach z funduszu mieszkaniowego.

  Nasze propozycje zostały przyjęte przez Dyrekcję.
  Przedstawiamy aktualny regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2009

 1. Czerwiec 2009

  Komunikat Krajowej Sekcji NSZZ S PAN w sprawie zrównania zasad wynagradzania pracowników PAN i szkół wyższych

 2. Czerwiec 2009

  Komisja Zakładowa brała udział w dyskusji nad regulaminem premiowania w IMP PAN.

  Zgłosiliśmy w piśmie do Dyrektora uwagi do wysokości niektórych stawek premiowych wynikających z rozliczeń godzinowych.

 3. Czerwiec 2009

  Delegacja KZ NSZZ S przy IMP PAN brała udział w obchodach rocznicy 20-lecia wolnych wyborów na placu Solidarności w Gdańsku.

 4. Maj 2009

  Prezydent RP uhonorował Prof. Eustachego Burkę Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Serdecznie gratulujemy.

 5. Marzec 2009

  Sprawozdanie z realizacji ZFŚS za rok 2008

 6. Luty 2009

  Opinia Krajowej Sekcji NSZZ S PAN w sprawie zasad wynagradzania pracowników PAN

 7. Styczeń 2009

  Krajowa Sekcja NSZZ Solidarność PAN nadała Prof. Eustachemu Burce dyplom uznania z okazji 85 rocznicy urodzin, 60-lecia działalności naukowej i wieloletniej owocnej aktywności związkowej. Serdecznie gratulujemy.

2008

 1. Maj 2008

  KZ NSZZ S przy IMP PAN bierze czynny udział w dyskusji nad projektem reformy nauki oraz zmiany ustawy o stopniach i tytułach naukowych.

  W maju 2008 r. zorganizowaliśmy otwarte posiedzenie KZ z udziałem pracowników IMP oraz Z-cy Dyrektora ds Naukowych Prof. J. Kicińskiego. Zredagowaliśmy pismo do Przewodniczącego Sekcji PAN Prof. W. Nasalskiego, w którym skrytykowaliśmy złe przygotowanie projektu rządowego pakietu ustaw. W szczególności zwróciliśmy uwagę na niejednoznaczności w procedurze przyznawania tzw. doktoratu z certyfikatem w miejsce doktora habilitowanego, wyolbrzymione znaczenie audytu jednostek naukowych i in. Szczególne podziękowania należą się dr. Leszkowi Kwapiszowi za zredagowanie długiego listu z naszymi uwagami.

  REFORMA NAUKI - opinia KZ NSZZ S

  Prosimy o zapoznanie się z pakietem projektów ustaw o PAN, NCBiR, NCN, JBR, ZFN.

 2. Marzec 2008

  Sprawozdanie z realizacji ZFŚS za rok 2007

 3. Styczeń 2008

  Komisja Zakładowa NSZZ S przy IMP PAN zwróciła się w piśmie do Dyrektora z prośbą o rozpatrzenie możliwości stosownego podniesienia uposażeń zasadniczych pracownikom IMP PAN, szczególnie w grupie osób najniżej uposażonych, m.in. najmłodszych pracowników – asystentów i młodych adiunktów. Wzrost uposażeń zasadniczych może przyczynić się do podniesienia atrakcyjności ofert pracy w IMP PAN i zahamowania odpływu pracowników z Instytutu. Powinno okazać się to korzystne, szczególnie w świetle rosnących potrzeb na realizację prac w nowej tematyce badawczej, którą podejmuje IMP PAN.

  Przeczytaj dokument

  Niedługo później Dyrekcja przedstawiła swoją koncepcję realizacji podwyżki płac w IMP PAN ze środków EkoEnergii. KZ generalnie przyjęła argumentację Dyrekcji, aby podwyżką objąć w pierwszej kolejności osoby pracujące w EkoEnergii, jako że z puli tego projektu pochodziły środki na podwyżki płac. W piśmie do Dyrektora KZ zaproponowała jednak zwiększenie rozmiaru podwyżki dla asystentów (większość asystentów „leżała na dolnych widełkach taryfikatora”) oraz podwyżkę dla szeregu pracowników, którzy mimo niekwestionowanych osiągnięć w pracy podwyżki nie otrzymali. Dyrekcja w (małej) części przychyliła się do postulatów KZ.

  Przeczytaj dokument

2007

 1. Październik 2007

  Przedstawiamy Opinię Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PAN w Krakowie

  KOMUNIKAT nr 89

 2. Czerwiec 2007

  Przedstawiamy stanowisko Krajowej Sekcji NSZZ PAN w sprawie projektu reformy struktury placówek naukowo-badawczych PAN

  Przeczytaj dokument

 3. Marzec 2007

  Sprawozdanie z realizacji ZFŚS za rok 2006

do 2006

 1. Październik 2006

  W odpowiedzi na pismo Dyrektora IMP PAN dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę osobom, którym okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta wygasał jesienią 2006 r., KZ zaproponowała, aby przenieść te osoby na stanowiska głównego/starszego specjalisty za porozumieniem stron.

 2. Czerwiec 2006

  Instytut Maszyn Przepływowych PAN otrzymał kategorię I w ramach grupy jednostek G1 „Mechanika, materiały, inżynieria chemiczna i procesowa”

 3. Czerwiec 2006

  Prof. Eustachy Burka został wybrany Honorowym Przewodniczącym Sekcji PAN NSZZ Solidarność. Serdecznie gratulujemy.

 4. Maj 2006

  Dr Janusz Prokopowicz został wybrany delegatem na Zjazd Regionu. Serdecznie gratulujemy.

 5. Marzec 2006

  Komisja Zakładowa NSZZ S przy IMP PAN uczestniczyła w dyskusji nad sposobem realizacji podwyżek płac w IMP PAN. KZ zaakceptowała tzw. „motywacyjny” system podwyżek. Sprzeciwiła się jednak propozycji nieprzyznania podwyżek osobom, którym po wejściu w życie Ustawy o PAN okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta wygasał jesienią 2006 r.

 6. Luty 2006

  W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego dn. 22 lutego 2006 r. ukształtowała się Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy IMP PAN kadencji 2006-2009.

  Członkami KZ NSZZ S są:

  • Bolesław Gireń (zastępca przewodniczącego),
  • Adam Henke,
  • Eugeniusz Ihnatowicz,
  • Piotr Lampart (przewodniczący),
  • Janusz Prokopowicz,
  • Jolanta Sułkowska (skarbnik),
  • Alfred Zmitrowicz (sekretarz).

  Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Leszek Kwapisz,
  • Józef Rybczyński (przewodniczący),
  • Michał Sarnowski.

  Komisja Zakładowa wybrała swoich przedstawicieli do komisji instytutowych. Przedstawicielem KZ w Komisji Socjalnej został Adam Henke, w Komisji ds. Regulaminów i Premiowania - Bolesław Gireń, w Komisji ds. Odznaczeń - Michał Sarnowski.

  Na delegata na Walne Zebranie Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność PAN wybrano Prof. Eustachego Burkę.

  Na elektorów do wyboru delegatów na WZ Regionu wybrano J. Prokopowicza i P. Lamparta. J. Prokopowicz przyjął funkcję łącznika KZ z Zarządem Regionu.

 7. Styczeń 2006

  Dr Janusz Prokopowicz został uhonorowany Medalem 25-lecia Solidarności. Serdecznie gratulujemy.

 8. Wrzesień 2005

  W dniach 30 września – 1 października 2005 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych odbyła się Konferencja Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk

  "25 lat Solidarności w Polskiej Akademii Nauk"

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY